PLAN LEKCJI ·   (0-91) 577-13-01 Polityka Prywatności
BIP

promujemy ludzi z klasą

Uczeń z klasą – inicjatywa Rady Rodziców

„Uczeń z klasą” – zasady wyboru

Akcja „Uczeń z klasą”  – coroczna akcja, organizowana przez Radę Rodziców wraz z Samorządem Uczniowskim, przy pomocy kadry pedagogicznej. Na celu ma promowanie wartości ogólnospołecznych wśród uczniów.

Obejmuje dzieci z klas IV- VIII. Na początku każdego roku szkolnego (koniec września- październik), w ramach narad klasowych, wychowawcy zapoznają uczniów z zasadami dotyczącymi wyboru „Ucznia z klasą”, podkreślając, czego dokładnie dotyczą. Nie jest to konkurs związany z wynikami osiąganymi w nauce.

Każdy z uczniów przez cały rok szkolny ma szansę wykazania się, udowodnienia, który z nich najlepiej spełnia kryteria konkursu „Uczeń z klasą” i, co za tym idzie, który z nich zasługuje na miano „Ucznia z klasą” w danym roku szkolnym.

Z końcem maja klasy wraz z wychowawcą wybierają 2 uczniów, którzy według nich spełniają owe kryteria – przekazują propozycje, wraz z uzasadnieniem (opis kandydata) – do opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

 W pierwszym tygodniu czerwca zbiera się komisja w składzie:

Opiekun Samorządu Uczniowskiego

Dyrektor Szkoły

Przewodniczący Rady Rodziców

i wybierają „Ucznia z klasą” z każdego poziomu klas IV – VIII.

Uczniowie ci zostają wyróżnieni na apelach kończących rok szkolny, otrzymują nagrody i dyplomy.

 

Kryteria wyboru „Ucznia z klasą” :

– schludny wygląd

– dbałość o kulturę języka, używanie form grzecznościowych

– szacunek dla każdego człowieka

– sprawiedliwość, równość wszystkich wobec praw

– wrażliwość na potrzeby innych, życzliwość, chęć niesienia pomocy

– przeciwstawia się agresji i przemocy

– szanuje mienie szkoły, otoczenia, swoje własne

– zachowuje się nienagannie

– tolerancja dla odmienności światopoglądowej, kulturowej, religijnej

– empatia

– zaangażowanie w akcje charytatywne, wolontariat , akcje proekologiczne

– aktywnie uczestniczy w życiu szkoły

– godnie i chętnie ją reprezentuje na zewnątrz

 

Uwaga! Pamiętajmy:

 Nie jest to konkurs związany z wynikami osiąganymi w nauce.