PLAN LEKCJI ·   (0-91) 577-13-01 Polityka Prywatności
BIP

TITLE

DESCRIPTION

Procedury bezpieczeństwa i zasady funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 5 w związku z COVID-19

 

Procedura bezpieczeństwa i zasady funkcjonowania

Szkoły Podstawowej nr 5 im. Jana Pawła II w Stargardzie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Celem niniejszej procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19, wśród uczniów oraz pracowników szkoły.

 

Procedura opracowana w oparciu o przepisy:

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia  18 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 3. Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna
 4. Rekomendacje dotyczące organizacji zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
 5. Konsultacje w szkole – wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół.

 • 1. Organizacja zajęciach opiekuńczych, wychowawczych oraz dydaktycznych w szkole
 1. Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczych, wychowawczych oraz dydaktycznych w szkole.
 2. W celu korzystania z zajęć opiekuńczo–wychowawczych oraz dydaktycznych w szkole rodzic zobowiązany jest do złożenia oświadczenia.
 3. W miarę możliwości do grupy przyporządkowani będą ci sami nauczyciele.
 4. W grupie może przebywać do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci – nie więcej niż o 2.
 5. Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej Sali, bez możliwości kontaktowania się z innymi dziećmi oraz personelem. Nie możliwości wymiany dzieci między grupami.
 6. Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 osobę (uczniów i nauczycieli).
 7. Z sali, w której przebywa grupa, usunięte zostały przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć będą dokładnie czyszczone lub dezynfekowane.
 8. W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów będą wynosić min.1,5 m
  (1 uczeń – 1 ławka szkolna).
 9. Uczeń zobowiązany jest posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce.
 10. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 11. W sali gimnastycznej mogą przebywać dwie grupy uczniów. Po każdych zajęciach używany sprzęt sportowy oraz podłoga zostaną umyte lub zdezynfekowane.
 12. Sale będą wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 13. Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela.
 14. Uczniowi mogą korzystać z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi.
 15. Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć będzie regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany.
 16. Na boisku mogą przebywać dwie grupy przy założeniu, że zachowany jest między nimi dystans.
 17. Nie należy organizować żadnych wyjść poza teren szkoły (np. spacer do parku).
 18. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 19. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej z zachowaniem zasady 4 m2 na osobę. W razie potrzeby mogą zostać wykorzystane inne sale dydaktyczne.
 20. W szkole nie ma obowiązku zasłaniania ust i nosa – zarówno przez dzieci, jak i nauczycieli, opiekunów. Nie ma jednak przeszkód, aby skorzystać z takiej formy zabezpieczenia.
 21. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m.
 22. Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
 23. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
 24. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej szkoły (hol na parterze) z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem i w odstępie 2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, pracownika szkoły, ucznia, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 25. Nauczyciele uzgadniają z rodzicami sposoby szybkiej komunikacji poprzez podanie aktualnych numerów telefonów.
 26. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 27. Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.
 28. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły.
 29. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych będzie dokonywany pomiar temperatury ciała ucznia.
 30. Jeżeli u dziecka pojawią się niepokojące objawy choroby, zostanie odizolowane w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób. Niezwłocznie zostaną powiadomieni rodzice/opiekunowie w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły.
 • 2. Organizacja zajęć rewalidacyjnych
 1. W szkole od 25 maja 2020 r. będą prowadzone zajęcia rewalidacyjne. Zajęcia rewalidacyjne będą miały charakter dobrowolny, a uczestnictwo w nich będzie zależało od decyzji rodziców dzieci i młodzieży.
 2. Terminy zajęć rewalidacyjnych zostaną ustalone przez nauczyciela z rodzicami ucznia.
 3. W zajęciach nie mogą uczestniczyć dzieci i młodzież oraz kadra pedagogiczna, którzy są objęci kwarantanną lub izolacją albo mają objawy choroby zakaźnej.
 4. Nauczyciel prowadzący zajęcia w razie konieczności będzie zaopatrzony w indywidualne środki ochrony osobistej (jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, ew. przyłbice do użycia w razie konieczności – adekwatnie do sytuacji).
 5. Nauczyciele, dzieci i młodzież w miarę możliwości powinni używać osłony ust i nosa.
 1. W przypadku zajęć grupowych grupa uczestników zajęć musi być dostosowana do potrzeb i możliwości dzieci i młodzieży przy uwzględnieniu konieczności zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji zajęć.

Zabranie się z korzystania z telefonów podczas zajęć

 • 3. Organizacja konsultacji w szkole
 1. Od 25 maja br. będą możliwe konsultacje dla uczniów klasy VIII.
 2. Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej.
 3. Wychowawcy poinformują uczniów o terminie konsultacji.
 4. Uczeń nie powinien umawiać się na konsultacje, jeżeli jest chory lub w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
 5. Jeżeli  uczeń umówił się na konsultacje, a nie może przyjść,  powinien zgłosić ten fakt odpowiednio wcześniej.
 6. Po wejściu do szkoły uczniowie będą mieli mierzoną temperaturę i zachowują środki bezpieczeństwa (dezynfekcja rąk, osłona twarzy i ust). Podczas trwania konsultacji nie ma obowiązku przebywania w maseczkach.
 7. Podczas konsultacji należy zachować odległości pomiędzy stanowiskami nauki min.1,5 m (1 uczeń – 1 stolik).
 8. Uczniowie nie powinni pożyczać sobie przyborów i podręczników.
 9. Nauczyciel kończący konsultacje nie wychodzi z klasy wcześniej, niż przyjdzie kolejny nauczyciel.
 10. Uczniowie opuszczają salę, w której odbywają się konsultacje, tylko w wyjątkowych sytuacjach, np. żeby skorzystać z toalety. Nie przebywają w innych miejscach w szkole, a po skończeniu konsultacji opuszczają teren szkoły.
 11. Uczniowie mogą korzystać z biblioteki szkolnej w wyznaczonych godzinach, z zachowaniem obowiązujących w bibliotece procedur bezpieczeństwa.
 • 4.  Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni
 1. Przy wejściu głównym zostaną umieszczone numery telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz organów, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
 2. Przy wejściu zamieszczono informację o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe wchodzące do przedszkola.
 3. Przy wejściu przy każdych drzwiach wejściowych do szkoły należy skorzystać z płynu dezynfekującego do rąk.
 4. W szkole nie należy nosić biżuterii– na rękach poniżej łokcia nie można nosić żadnych pierścionków, zegarków, bransoletek, gdyż utrudniają one prawidłowe umycie, dezynfekcję rąk,
 5. W szkole jest wprowadzony monitoring codziennych prac porządkowych,
  ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych /m.in. poręczy, klamek i powierzchni płaskich,
  w tym blatów w salach i w innych pomieszczeniach, włączników, klawiatury, zewnętrznych klamek, dzwonków,.
 6. Wszystkie zabiegi dezynfekcyjne przeprowadzane są przez personel szkoły zgodnie z zaleceniami producenta środka do dezynfekcji, w tym  czasu niezbędnego do wywietrzenia pomieszczeń/przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 7. Wszyscy pracownicy szkoły oraz uczniowie są zobowiązani regularnie myć ręce wodą z mydłem. Nauczyciele dopilnują, aby robili to uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.
 8. Personel opiekujący się dziećmi w razie konieczności będzie zaopatrzony w indywidualne środki ochrony osobistej (jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, fartuchy z długimi rękawami ew. przyłbice do użycia w razie konieczności – adekwatnie do sytuacji).
 9. Toalety będą dezynfekowane na bieżąco po każdym użyciu.
 10. Zabawki będą dezynfekowane na bieżąco, po każdym użyciu. / zał. nr 9 /
 11. W pomieszczeniach sanitarno – higienicznych będą wywieszone plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.
 • 5. Organizacja żywienia i wydawania posiłków:
 1. Dzieci korzystają z wody pitnej/innych napojów oraz posiłków przyniesionych z domu w odpowiednich pojemnikach.
 2. Spożywanie posiłków odbywa się w salach zajęć poszczególnych z zachowaniem zasad higieny i w miarę możliwości również z zachowaniem odległości /przy jednym stoliku siedzi jedno dziecko/.
 • 6. Zasady przyprowadzania i odbierania uczniów klas 1-3 ze szkoły
 1. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych (w tym zakaz przyprowadzania dzieci z rodzin/domowników objętych kwarantanna lub izolacją domową)
 2. Dzieci do szkoły są przyprowadzane/odbierane przez te same osoby zdrowe.
 3. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka ze szkoły, rodzic jest zobowiązany zawrzeć taką informację we wnioski.
 4. Rodzice wyrażają zgodę na piśmie na pomiar temperatury ciała dziecka przy przyprowadzaniu oraz w razie potrzeby w trakcie pobytu dziecka w szkole.
 5. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/ze szkoły zachowują dystans w odniesieniu do pracowników szkoły jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
 6. Dzieci i rodzice/opiekunowie muszą mieć indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i ze szkoły.
 7. Każdy rodzic ma określone godziny przyprowadzania i odbioru dziecka ze szkoły (informacja w deklaracji). O godzinie wskazanej w deklaracji nauczyciel/pracownik szkoły przyprowadza dziecko do holu, gdzie powinien oczekiwać rodzic/opiekun.
 8. Przed odebraniem dziecka pielęgniarka lub pracownik szkoły sprawdza termometrem bezdotykowym temperaturę ciała dziecka w obecności rodzica.
 9. W przypadku, gdy istnieje podejrzenie, że dziecko nie jest zdrowe – np. podwyższona temperatura ciała – dziecko nie może być przyjęte i pozostać w szkole.
 10. Obowiązuje całkowity zakaz wchodzenia i poruszania się rodziców/opiekunów i osób nieupoważnionych po budynku i terenie szkoły / nie dotyczy dojścia do wyznaczonych drzwi wejściowych budynku/.
 • 7. Kontakt z osobami trzecimi:
 1. Przebywanie osób trzecich w szkole jest ograniczone do niezbędnego minimum,
  z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).
 2. W przypadku konieczności bezpośredniego kontaktu z osoba trzecią np. z dostawcą cateringu, kurierem, innymi osobami, pracownik szkoły powinien pamiętać
  o konieczności zachowania odległości co najmniej 2 m, a także skorzystaniu ze środków ochrony osobistej – rękawiczki, maseczki lub przyłbice. Osoby trzecie nie powinny mieć bezpośredniego kontaktu z dziećmi;
 3. Zabronione jest organizowanie zajęć z dziećmi z udziałem osób niebędących nauczycielami szkoły.     
 • 8. Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia korona wirusem lub zachorowania na COVID – 19 – osób przebywających na terenie Szkoły Podstawowej nr 5 w Stargardzie

 

Celem niniejszej procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusemSARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19, wśród dzieci oraz pracowników szkoły, w sytuacji wystąpienia podejrzenia zakażenia u ucznia lub pracownika szkoły.

 

 1. Pomieszczenie na odizolowanie osoby
 2. W szkole funkcjonuje pomieszczenie przeznaczone na odizolowanie osoby, u której podejrzewa się wystąpienie objawów chorobowych COVID-19 – zwane dalej jako „izolatka”. Izolatka mieści się w sali nr 207
 3. Pomieszczenie jest wyposażone w środki ochrony osobistej, płyn dezynfekujący oraz inne przedmioty jako zabezpieczenie optymalnych warunków oczekiwania na opuszczenie szkoły.
 4. Dostęp do pomieszczenia mają wyłącznie pracownicy szkoły.
 5. Po każdym użyciu pomieszczenia przez dziecko lub pracownika przedszkola, u którego podejrzewano wystąpienie objawów choroby COVID-19, pomieszczenie jest zdezynfekowane przez personel sprzątający przy zastosowaniu wszelkich środków ochrony osobistej.
 6. Po ekspozycji środka dezynfekującego (zgodnie z zastosowanym środkiem – zaleceniami producenta) pomieszczenie należy przewietrzyć.

 

 1. Podejrzenie wystąpienia objawów u ucznia:
 2. Jeśli uczeń przejawia niepokojące objawy choroby np. podwyższoną temperaturę ciała i niepokojące objawy chorobowe należy niezwłocznie o zaistniałym fakcie powiadomić dyrektora placówki.
 3. Dyrektor powiadamia rodziców o konieczności natychmiastowego odebrania dziecka ze szkoły.
 4. Wyznaczony przez dyrektora pracownik szkoły z zastosowaniem niezbędnych środków ochrony osobistej przeprowadza dziecko do izolatki oraz zapewnia dziecku niezbędną opiekę.
 5. Osoby przebywające w izolatce zachowują między sobą minimum 2 m odległości.
 6. Po wystąpieniu zdarzenia dyrektor szkoły lub osoba przez niego wyznaczona powiadamia stację sanitarno-epidemiologiczną.
 7. W momencie odbierania odizolowanego dziecka należy zadbać, aby ono nie miało kontaktu z innymi dziećmi, pracownikami szkoły lub osobami trzecimi znajdującymi się na terenie placówki.
 8. Dalszy sposób postępowania zostanie określony w konsultacji z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym.
 9. Obszar, w którym poruszało się dziecko poddane jest gruntownemu sprzątaniu i dezynfekcji, zgodnie z funkcjonującymi w szkole procedurami i zaleceniami.

 

 1. Podejrzenie wystąpienia objawów u pracownika:
 2. Do pracy w szkole mogą przychodzić tylko osoby zdrowe, pracownicy z objawami choroby powinni skorzystać z pomocy lekarskiej i stosować się do zaleceń.
 3. Pracownik będący w pracy a podejrzewający u siebie wystąpienie choroby powinien niezwłocznie udać się do izolatki, informując o tym dyrektora szkoły.
 4. W przypadku wystąpienia u pracownika niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem zostanie on niezwłocznie odsunięty od pracy, powiadomiona zostanie powiatowa stacja sanitarno – epidemiologiczna
 5. Po ustaleniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym zostaną wdrożone dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 6. Zostanie ustalona lista osób przebywających w tym czasie w części szkoły, w której przebywała osoba podejrzana o zakażenie.
 7. Obszar, w którym poruszał się pracownik zostanie poddany gruntownemu sprzątaniu i dezynfekcji, zgodnie z funkcjonującymi w szkole procedurami i zaleceniami.

 

Z treścią niniejszej procedury zaznajamia się pracowników szkoły oraz rodziców/ opiekunów prawnych dzieci poprzez umieszczenie na stronie internetowej szkoły.