Statut Szkoły

  • Drukuj

ROZDZIAŁ I – POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 1

1.   Szkoła Podstawowa nr 5 w Stargardzie jest publiczną szkołą podstawową.

2.   Siedzibą szkoły są budynki przy ul. Kuśnierzy 7.

3.   Szkoła nosi imię  Jana Pawła II.

4.   Pełna nazwa szkoły brzmi – Szkoła Podstawowa nr 5 im. Jana Pawła II w Stargardzie i jest używana w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach jest używany skrót nazwy – Szkoła Podstawowa nr 5.

5.   Szkołę prowadzi Miasto Gmina Stargard.

6.   Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest Zachodniopomorski Kurator Oświaty w Szczecinie.

§ 2

1.   Czas trwania nauki w szkole wynosi 8 lat.

2.   Szkoła prowadzi oddziały rocznego obowiązkowego wychowania przedszkolnego.

3.   Świadectwo ukończenia szkoły potwierdza uzyskanie wykształcenia podstawowego i uprawnia do ubiegania się o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

§ 3

1.   Szkoła jest jednostką budżetową.

2.   Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy.

§ 4

Ilekroć w statucie jest mowa o:

1)  szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 5 im. Jana Pawła II  w Stargardzie,

2)  statucie – należy przez to rozumieć Statut Szkoły Podstawowej nr 5 im. Jana Pawła II  w Stargardzie,

3)  nauczycielu – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego szkoły,

4)  rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby   (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem,

5)  organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Miasto Gminę Stargard.


ROZDZIAŁ II – CELE I ZADANIA SZKOŁY

§ 5

Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz zawarte w szkolnym zestawie programów nauczania oraz programie wychowawczo-profilaktycznym szkoły.

§ 6

1.   Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez:

1)      szkolny zestaw programów nauczania, który obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego,

2)      program wychowawczo-profilaktyczny obejmujący:

a)   treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów,

b)  treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

2.   Nauczyciele i inni pracownicy szkoły mają obowiązek realizować program wychowawczo-profilaktyczny szkoły. Treści wychowawcze realizuje się w ramach zajęć edukacyjnych, zajęć z wychowawcą oraz podczas zajęć pozalekcyjnych.

3.   Edukacja szkolna przebiega w następujących etapach edukacyjnych:

1)      wychowanie przedszkolne organizowane w oddziałach przedszkolnych,

2)      pierwszy etap edukacyjny – klasy I–III szkoły podstawowej,

3)      drugi etap edukacyjny – klasy IV–VIII szkoły podstawowej.

4.   W celu wzbogacenia oferty edukacyjnej szkoła realizuje projekty edukacyjne w oparciu o zewnętrzne źródła finansowania.

§ 7

1.   Edukacja w oddziale przedszkolnym ma na celu przede wszystkim wsparcie całościowego rozwoju dziecka w zakresie zadań związanych z:

1)      wspieraniem wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju,

2)      tworzeniem warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa,

3)      wspieraniem aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych,

4)      zapewnieniem prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony,

5)      wspieraniem samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, doborem treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań,

6)      wzmacnianiem poczucia wartości, indywidualności, oryginalności dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie,

7)      promowaniem ochrony zdrowia, tworzeniem sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i działań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym o bezpieczeństwo w ruchu drogowym,

8)      przygotowywaniem do rozpoznawania i nazywania emocji, uczuć własnych i innych ludzi, ich wpływu na zachowanie oraz dbaniem o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w szkole oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci,

9)      tworzeniem sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki,

10)       tworzeniem warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka,

11)       tworzeniem warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy,

12)       współdziałaniem z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka,

13)       kreowaniem, wspólnie z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w szkole, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz promowaniem pożądanych zachowań wynikających z przyswojonych wartości, możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju,

14)       systematycznym uzupełnianiem, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju,

15)       systematycznym wspieraniu rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzących do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole,

16)       organizowaniem zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej, etnicznej lub języka regionalnego,

17)       tworzeniem sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

2.   Celem kształcenia w szkole jest przede wszystkim dbałość o integralny rozwój biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny ucznia, stąd do zadań szkoły należy:

1)      wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele),

2)      wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej,

3)      formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób, kształtowanie poczucia własnej wartości,

4)      rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość,

5)      rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania,

6)      ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności,

7)      rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki,

8)      wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat,

9)      wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji,

10)       wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej,

11)       kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość, kształtowanie postawy tolerancji i akceptacji dla innych uczniów w oparciu o dialog i współdziałanie,

12)       inspirowanie do podejmowania aktywności, inicjatyw oraz pracy zespołowej,

13)       kształtowanie poczucia przynależności społecznej,

14)       kształtowanie umiejętności nawiązywania i utrzymywania poprawnych relacji międzyludzkich,

15)       kształtowanie potrzeby i umiejętności dbania o własne zdrowie, sprawność fizyczną i właściwą postawę ciała

16)       kształtowanie postaw proekologicznych i potrzeby kontaktu z przyrodą,

17)       zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy,

18)       rozwijanie zainteresowań czytelniczych,

19)       ukierunkowanie ucznia ku wartościom.

3.   Szkoła realizuje cele i zadania określone w ust. 1 i 2 poprzez:

1)      prowadzenie dziecka do zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych w procesie dalszego kształcenia,

2)      rozwijanie poznawczych możliwości uczniów, tak, aby mogli oni przechodzić od dziecięcego do bardziej dojrzałego i uporządkowanego rozumienia świata,

3)      rozwijanie i przekształcanie spontanicznej motywacji poznawczej w motywację świadomą, przygotowując do podejmowania zadań wymagających systematycznego i dłuższego wysiłku intelektualnego i fizycznego,

4)      wprowadzanie uczniów w świat literatury i rozwijanie kompetencji czytelniczych,

5)      uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka w procesie kształcenia,

6)      rozwijanie umiejętności poznawania i racjonalnego oceniania siebie, najbliższego otoczenia rodzinnego, społecznego, kulturowego, przyrodniczego i technicznego,

7)      umacnianie wiary dziecka we własne siły i w możliwość osiągania trudnych, ale wartościowych celów,

8)      rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej dziecka,

9)      wzmacnianie poczucia tożsamości kulturowej, historycznej, etnicznej i narodowej,

10)       kształtowanie zainteresowań własnym miastem i regionem, lokalnymi tradycjami i obyczajami oraz zagrożeniami dla miasta i regionu,

11)       budzenie patriotyzmu lokalnego, regionalnego, narodowego i europejskiego,

12)       kształtowanie samodzielności, obowiązkowości, odpowiedzialności za siebie i innych,

13)       rozwijanie samodzielności w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności,

14)       zachęcanie do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych,

15)       kształtowanie umiejętności reagowania na zagrożenie bezpieczeństwa, życia i zdrowia,

16)       zapoznanie ze sposobami radzenia sobie w sytuacjach trudnych,

17)       promowanie ochrony zdrowia, kształtowanie nawyków higieny osobistej, zdrowego odżywiania się, aktywnego trybu życia i higieny pracy umysłowej,

18)       kształtowanie świadomości własnego ciała z uwzględnieniem zmian fizycznych i psychicznych zachodzących w okresie dojrzewania,

19)       uświadamianie zagrożeń związanych z nałogami, wskazanie szkodliwości środków odurzających (alkoholu, nikotyny, narkotyków i in.) i zaznajomienie z instytucjami udzielającymi pomocy,

20)       opiekę nad uczniami z rodzin zagrożonych patologią i niewydolnych wychowawczo,

21)       poznawanie cech własnej osobowości i uświadamianie sobie własnej odrębności,

22)       rozpoznawanie własnych emocji i emocji innych ludzi oraz kształtowanie  właściwego stosunku do nich,

23)       rozwijanie umiejętności asertywnych,

24)       tworzenie własnego systemu wartości w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności,

25)       rozwijanie zainteresowań i uzdolnień,

26)       uczenie tolerancji i szacunku dla innych ludzi oraz zasad i reguł obowiązujących w relacjach międzyludzkich,

27)       ukazanie znaczenia rodziny w życiu każdego człowieka i właściwych wzorców życia rodzinnego, pielęgnowania więzi i relacji w rodzinie,

28)       kształtowanie umiejętności bezpiecznego i zgodnego z zasadami higieny postępowania w życiu szkolnym i prywatnym,

29)       integrację uczniów niepełnosprawnych,

§ 8

Realizacja celów i zadań szkoły odbywa się także z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju ucznia poprzez następujące działania:

1)      integrację wiedzy nauczanej w procesie kształcenia zintegrowanego na pierwszym etapie edukacyjnym,

2)      oddziaływanie wychowawcze określone w celach i zadaniach szkoły,

3)      prowadzenie lekcji religii/etyki w szkole,

4)      prowadzenie kół zainteresowań i kół przedmiotowych, zajęć specjalistycznych oraz dydaktyczno-wyrównawczych,

5)      pracę pedagoga szkolnego wspomaganą badaniami i zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej,

6)      współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Stargardzie, Sądem Rodzinnym w Stargardzie, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Stargardzie oraz innymi organizacjami i stowarzyszeniami wspierającymi szkołę.

§ 9

1.   Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie od chwili wejścia ucznia do szkoły do momentu jej opuszczenia, poprzez:

1)      zapewnienie uczniom przebywającym w szkole opieki nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,

2)      organizowanie przed lekcjami i w czasie przerw dyżurów nauczycielskich na korytarzach – zasady i organizację ww. dyżurów określają regulamin i harmonogram,

3)      omawianie zasad bezpieczeństwa na godzinach wychowawczych i innych zajęciach,

4)      wyznaczenie (w miarę możliwości) oddzielnych stref pobytu dla dzieci w różnym wieku – dla oddziałów przedszkolnych, klas I – III oraz IV–VIII,

5)      zapewnienie pobytu w świetlicy szkolnej uczniom wymagającym opieki przed zajęciami i po zajęciach lekcyjnych,

6)      szkolenie pracowników szkoły w zakresie bhp,

7)      dostosowanie stolików uczniowskich, krzeseł i innego sprzętu szkolnego do wzrostu uczniów, rodzaju pracy oraz zapewnienie podjazdów dla osób niepełnosprawnych,

8)      systematyczne omawianie przepisów ruchu drogowego, kształcenie komunikacyjne prowadzące do uzyskania przez uczniów karty rowerowej,

9)      zapewnienie uczniom warunków do spożywania obiadu w stołówce szkolnej,

10)       utrzymywanie pomieszczeń szkolnych, budynków, placów, boisk i sprzętu szkolnego w stanie pełnej sprawności i czystości,

11)       dostosowanie rozkładu zajęć lekcyjnych do zasad higieny pracy umysłowej uczniów,

12)       kształtowanie postaw promujących zdrowy tryb życia,

a także:

13)       natychmiastową reakcję nauczycieli na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące zagrożenie dla ich bezpieczeństwa,

14)       zwracanie się pracowników obsługi szkoły do osób postronnych wchodzących na jej teren o podanie celu pobytu, w razie potrzeby zawiadamianie o tym fakcie dyrektora szkoły lub kierowanie tej osoby do dyrektora,

15)       niezwłocznie zawiadamianie dyrektora szkoły przez nauczycieli lub innych pracowników szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach noszących znamiona przestępstwa albo stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów.

2.   Szkoła zapewnia uczniom opiekę podczas zajęć zorganizowanych przez szkołę poza jej terenem poprzez przydzielenie jednego opiekuna (osoby pełnoletniej):

1)      na 30 uczniów – jeżeli grupa nie wyjeżdża poza miasto i nie korzysta zpublicznych środków lokomocji,

2)      na 15 uczniów – jeżeli wycieczka korzysta z publicznych środków lokomocji lub udaje się poza miasto,

3)      na 10 uczniów – w czasie turystyki kwalifikowanej.

3.   Szkoła lub rodzice mają prawo zgłosić Policji autokary wycieczkowe celem dokonania kontroli technicznej przed wyjazdem na wycieczkę.

4.   Szkoła zapewnia uczniom dostęp do Internetu oraz podejmuje działania zabezpieczające przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju poprzez instalowanie oprogramowania zabezpieczającego.


ROZDZIAŁ III – ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE

§ 10

1.   Organami szkoły są:

1)      dyrektor szkoły,

2)      rada pedagogiczna,

3)      samorząd uczniowski,

4)      rada rodziców.

2.   Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, w stosunku do decyzji wydawanych przez dyrektora w sprawach z zakresu obowiązku szkolnego uczniów, jest Zachodniopomorski Kurator Oświaty.

3.   Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, w stosunku do decyzji wydawanych przez dyrektora w sprawach dotyczących awansu zawodowego nauczycieli, jest organ prowadzący szkołę.

§ 11

1.   Dyrektor szkoły kieruje szkołą, jest jej przedstawicielem na zewnątrz, jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły, przewodniczącym rady pedagogicznej.

2.   Dyrektor jako przewodniczący rady pedagogicznej jest zobowiązany do:

1)      tworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków rady pedagogicznej w celu podnoszenia jakości pracy szkoły,

2)      podejmowania działań umożliwiających rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz szkoły,

3)      dbania o autorytet rady pedagogicznej, ochrony praw i godności nauczycieli, oddziaływania na postawę nauczycieli, pobudzania ich do twórczej pracy, innowacji i podnoszenia kwalifikacji,

4)      zapoznawania rady pedagogicznej z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego oraz omawiania trybu i form ich realizacji.

3.   Do kompetencji dyrektora należy w szczególności:

1)      kierowanie działalnością szkoły oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,

2)      sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w szkole,

3)      sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

4)      realizacja uchwał rady pedagogicznej podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących,

5)      dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły, ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,

6)      wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,

7)      współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych,

8)      odpowiedzialność za właściwą organizację i przebieg egzaminu w klasie VIII,

9)      stwarzanie warunków do działania w zespole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły,

10)       występowanie do Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły,

11)       przedstawianie radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności szkoły,

12)       wstrzymywanie wykonania uchwał rady pedagogicznej, podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących, niezgodnych z przepisami prawa,

13)       wydawanie zezwolenia na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą oraz określenie warunków jego spełniania,

14)       kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci mieszkające w obwodzie szkoły podstawowej,

15)       dopuszczanie do użytku w szkole zaproponowanych przez nauczycieli programów nauczania, podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych,

16)       podawanie do publicznej wiadomości zestawu podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego,

17)       zezwalanie uczniowi na indywidualny program lub tok nauki,

18)       organizowanie uczniowi, który posiada orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, takiego nauczania,

19)       ustalanie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych,

20)       organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom uczniów i nauczycielom,

21)       ustalanie na podstawie ramowego planu nauczania dla poszczególnych klas i oddziałów tygodniowego rozkładu zajęć,

22)       realizacja zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia,

4.   Do kompetencji dyrektora, wynikających z ustawy – Karta Nauczyciela oraz Kodeks pracy należy w szczególności:

1)      kierowanie jako kierownik zakładem pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami,

2)      decydowanie w sprawach zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,

3)      decydowanie w sprawach przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,

4)      występowanie z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły,

5)      dokonywanie oceny pracy nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły mających status pracowników samorządowych,

6)      sprawowanie opieki nad dziećmi uczącymi się w szkole,

7)      odpowiedzialność za dydaktyczny, wychowawczy i opiekuńczy poziom szkoły,

8)      tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów,

9)      zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań oraz doskonaleniu zawodowym,

10)       zapewnienie, w miarę możliwości, odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych,

11)       zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,

12)       organizowanie procesu awansu zawodowego nauczycieli,

13)       zawieszenie w pełnieniu obowiązków nauczyciela, przeciwko któremu wszczęto postępowanie karne lub złożono wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego,

14)       zawieszenie w pełnieniu obowiązków nauczyciela, jeżeli wszczęte postępowanie karne lub złożony wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego dotyczy naruszenia praw i dobra dziecka,

15)       współdziałanie z zakładowymi organizacjami związkowymi, w zakresie ustalonym ustawą o związkach zawodowych,

16)       administrowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie z ustalonym regulaminem tego funduszu, stanowiącym odrębny dokument,

5.   Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim.

6.   Dyrektor wydaje zarządzenia we wszystkich sprawach związanych z właściwą organizacją procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego w szkole.

7.   Zarządzenia dyrektora podlegają ogłoszeniu w księdze zarządzeń oraz na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim.

§ 12

1.   Radę pedagogiczną tworzą dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.
W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego na wniosek lub za zgodą rady pedagogicznej.

2.   Do jej kompetencji stanowiących należy:

1)      zatwierdzanie planów pracy szkoły,

2)      podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

3)      podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole,

4)      ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,

5)      ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły.

3.   Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1)      organizację pracy szkoły, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć,

2)      projekt planu finansowego szkoły,

3)      wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

4)      wnioski dyrektora dotyczące kandydatów do powierzenia im funkcji kierowniczych w szkole,

5)      propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

6)      wnioski o zezwolenie na indywidualny tok nauki ucznia,

7)      zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego lub program nauczania,

8)      dopuszczenie do użytku w szkole zaproponowanego programu nauczania w szkole podstawowej, zestawu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych,

9)      zamiar powierzenia stanowiska dyrektora szkoły, gdy konkurs nie wyłonił kandydata albo do konkursu nikt się nie zgłosił,

10)       przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora,

11)       ustalanie dodatkowych dni wolnych od zajęć

12)       wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania,

4.   Rada pedagogiczna deleguje dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora szkoły.

5.   Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły oraz jego zmian i uchwala statut lub jego zmiany.

6.   Rada pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o odwołanie z funkcji dyrektora szkoły oraz odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej w szkole.

7.   Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, który jest odrębnym dokumentem. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.

8.   Osoby uczestniczące w zebraniach rady są zobowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

§ 13

1.   Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Organem samorządu jest rada samorządu uczniowskiego.

2.   Zasady wybierania i działania rady samorządu uczniowskiego określa regulamin uchwalony przez uczniów. Regulamin ten nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

3.   Samorząd uczniowski może przedstawiać wnioski w sprawach dotyczących szkoły, szczególnie dotyczące praw uczniów, wszystkim organom szkoły.

4.   Na wniosek dyrektora szkoły samorząd wyraża opinię o pracy nauczyciela.

5.   Samorząd uczniowski może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności w sprawach dotyczących praw uczniów, takich jak:

1)      prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

2)      prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

3)      prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

4)      prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,

5)      prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu (i jednocześnie szkolnej rady wolontariatu).

6.   Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły podejmuje działania z zakresu wolontariatu.

7.   Samorząd ze swojego składu wyłania szkolną radę wolontariatu, której zadaniem jest koordynacja działań wybranych do realizacji spośród pomysłów zgłoszonych przez zespoły uczniowskie poszczególnych oddziałów klasowych. Szczegółowe zasady działania wolontariatu (w tym sposób organizacji i realizacji działań) w szkole określa regulamin wolontariatu, będący odrębnym dokumentem.

§ 14

1.   W szkole działa rada rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.

2.   Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który jest odrębnym dokumentem.

3.   Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.

4.   Do kompetencji rady rodziców należy:

1)      uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego,

2)      opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły,

3)      opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły,

4)      opiniowanie zestawów podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych zaproponowanych przez nauczycieli dyrektorowi, przed dopuszczeniem ich do użytku w szkole,

5)      typowanie dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora.

5.   W celu wspierania działalności statutowej szkoły, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin, o którym mowa w ust. 2.

6.   Rada rodziców prowadzi dokumentację finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 15

1.   Organy szkoły są zobowiązane do współpracy, wspierania dyrektora, tworzenia dobrego klimatu szkoły, poczucia współdziałania i partnerstwa, utrwalania demokratycznych zasad funkcjonowania szkoły.

2.   Dyrektor jest reprezentantem rady pedagogicznej we współpracy z pozostałymi organami szkoły.

3.   W celu wymiany informacji i współpracy pomiędzy organami szkoły przedstawiciele poszczególnych organów mogą uczestniczyć w zebraniach (w całości lub ich części) każdego organu. Każdy z organów szkoły ma możliwość swobodnego działania w granicach swoich kompetencji określonych ustawowo i statutem szkoły.

4.   Dyrektor szkoły wstrzymuje uchwały organów szkoły – niezgodnych z przepisami prawa – wyznaczając termin wyeliminowania niezgodności. Po upływie terminu uchwała traci moc w zakresie objętym ingerencją dyrektora.

5.   W sprawach spornych pomiędzy organami szkoły  rolę mediatora przyjmują kolejno (w zależności od stron zaangażowanych w spór) – dyrektor szkoły, rada pedagogiczna, rada rodziców. Spory powinny być rozstrzygane w terminie możliwie najkrótszym. Termin nie może przekroczyć l miesiąca od ich powstania.

6.   Po wyczerpaniu wszystkich możliwości rozwiązania sporu wewnątrz szkoły każdy z organów może zwrócić się z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

7.   Wszystkie organy szkoły współpracują w duchu porozumienia, tolerancji i wzajemnego szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji w granicach swoich kompetencji.

8.   Rodzice i uczniowie przedstawiają wnioski i opinie organom szkoły poprzez swoje reprezentacje: radę rodziców i samorząd uczniowski.

9.   Rada rodziców i samorząd uczniowski przedstawiają swoje wnioski i opinie dyrektorowi szkoły lub radzie pedagogicznej w formie pisemnej lub ustnej podczas protokołowanych posiedzeń tych organów.

10.   Wnioski i opinie są rozpatrywane na najbliższych posiedzeniach zainteresowanych organów, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach wymagających podjęcia szybkiej decyzji w terminie 7 dni.

§ 16

1.   Konflikt pomiędzy nauczycielem a uczniem rozwiązują:

1)       wychowawca klasy – w przypadku konfliktu pomiędzy nauczycielami uczącymi w danej klasie a uczniami tej klasy,

2)       pedagog szkolny – jeżeli decyzja wychowawcy nie zakończyła konfliktu lub konflikt z uczniami dotyczy wychowawcy klasy.

3)       dyrektor  – jeżeli decyzja pedagoga nie zakończyła konfliktu

2.   Od decyzji dyrektora szkoły może być wniesione odwołanie do organu prowadzącego szkołę. Nie może być ono jednak wniesione po upływie 2 tygodni od daty wydania.

3.   W sytuacji konfliktu pomiędzy nauczycielami postępowanie prowadzi dyrektor szkoły.

4.   W przypadkach nierozstrzygnięcia sporu przez dyrektora szkoły, strony mogą odwołać się do organu prowadzącego szkołę.

5.   Konflikt pomiędzy dyrektorem szkoły a nauczycielami rozpatruje, na pisemny wniosek jednej ze stron, organ prowadzący szkołę.

6.   Konflikty pomiędzy rodzicami a innymi organami szkoły:

1)      postępowanie w pierwszej instancji prowadzi dyrektor szkoły,

w przypadkach spornych organ prowadzący szkołę.

§ 17

1.   Organy szkoły pracują na rzecz szkoły, przyjmując zasadę nieingerowania
w swoje kompetencje oraz zasadę współpracy, współdziałają w realizacji zadań wynikających ze statutu i planów pracy szkoły.

2.   Organy szkoły zobowiązane są do wyjaśniania motywów podjętych decyzji, o ile zwróci się z takim wnioskiem drugi organ, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od podjęcia decyzji.

3.   Działające w szkole organy prowadzą samodzielną i swobodną działalność, w ramach swoich kompetencji, podejmują decyzje w oparciu o regulaminy działalności. Dbają jednak o bieżące informowanie innych organów szkoły o planowych lub podejmowanych decyzjach bezpośrednio lub pośrednio poprzez dyrektora szkoły.


ROZDZIAŁ IV – ORGANIZACJA SZKOŁY

§ 18

1.   Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów określonych planem nauczania.

2.   Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym wynosi nie więcej niż 25. Oddział przedszkolny obejmuje dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień oraz rodzaju niepełnosprawności.

3.   Liczba uczniów w oddziale klas I–III szkoły podstawowej wynosi nie więcej niż 25.

4.   W przypadku przyjęcia z urzędu, w okresie od rozpoczęcia do zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, do oddziału klasy I, II lub III szkoły podstawowej ucznia zamieszkałego w obwodzie tej szkoły, dyrektor szkoły podstawowej, po poinformowaniu rady oddziałowej, dzieli dany oddział, jeżeli liczba uczniów jest zwiększona ponad liczbę określoną w ust. 3.

5.   Na wniosek rady oddziałowej oraz za zgodą organu prowadzącego szkołę, dyrektor szkoły podstawowej może odstąpić od podziału, o którym mowa w ust. 4, zwiększając liczbę uczniów w oddziale ponad liczbę określoną w ust. 3. Liczba uczniów w oddziale może być zwiększona nie więcej niż o 2 uczniów.

6.   Jeżeli liczba uczniów w oddziale klas I–III szkoły podstawowej zostanie zwiększona zgodnie z ust. 5, w szkole zatrudnia się asystenta nauczyciela.

7.   Oddział, w którym liczbę uczniów zwiększono zgodnie z ust. 5, może funkcjonować ze zwiększoną liczbą uczniów w ciągu całego etapu edukacyjnego.

§ 19

1.   W roku poprzedzającym naukę w klasie I przeprowadza się diagnozę gotowości dziecka 6-letniego do podjęcia nauki.

2.   Do 30 kwietnia rodzice otrzymują „Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej”.

§ 20

1.   Dyrektor za zgodą rodziców organizuje zajęcia rewalidacyjne, których celem jest wspomaganie rozwoju psychofizycznego ucznia z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb.

2.   Jednostka zajęć rewalidacyjnych trwa 45 minut.

3.   Zajęcia rewalidacyjne uwzględnione są w arkuszu organizacyjnym pracy szkoły na dany rok szkolny.

§ 21

1.   W klasach IV–VIII szkoły podstawowej podział na grupy jest obowiązkowy:

1)       na obowiązkowych zajęciach z informatyki w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów; zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej lub międzyoddziałowej liczącej nie więcej niż 24 uczniów; liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej;

2)      na obowiązkowych zajęciach z języków obcych nowożytnych w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów; zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej lub międzyoddziałowej liczącej nie więcej niż 24 uczniów,

3)      na obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego; zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyklasowej, liczącej nie więcej niż 26 uczniów

2.   W przypadku oddziałów liczących mniej uczniów niż wskazano w przepisie w ust. 1, podziału na grupy można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę.

§ 22

1.   Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie:

1)                                            kształcenia zintegrowanego na pierwszym etapie edukacyjnym,

2)                                            klasowo-lekcyjnym na drugim etapie edukacyjnym.

2.   Jednostka lekcyjna trwa 45 minut.

3.   Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych na pierwszym etapie edukacyjnym ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.

4.   Podziału godzin przeznaczonych na zajęcia edukacji wczesnoszkolnej dokonuje nauczyciel prowadzący zajęcia, z tym, że w trzyletnim okresie nauczania zajęcia edukacyjne należy zrealizować zgodnie z oddzielnymi przepisami.

5.   Tygodniowy rozkład zajęć na pierwszym etapie edukacyjnym określa ogólny przydział czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania.

6.   Zajęcia przeznaczone na realizację podstawy programowej w oddziałach przedszkolnych trwają 5 godzin zegarowych dziennie, a czas zajęć edukacyjnych wynosi do 30 minut.

§ 23

1.   Uwzględniając potrzeby rozwojowe uczniów, szkoła organizuje zajęcia dodatkowe, stosownie do posiadanych środków finansowych i możliwości.

2.   Zajęcia dodatkowe prowadzone są w grupach międzyklasowych i międzyoddziałowych poza systemem klasowo-lekcyjnym.

3.   Liczbę uczestników zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej określają przepisy ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

§ 24

1.   Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednego nauczyciela wybranego spośród uczących w tym oddziale, zwanemu wychowawcą klasy.

2.   Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej przyjęto zasadę, aby nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.

3.   Zmiana wychowawcy klasy może nastąpić przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego lub, w uzasadnionych przypadkach, także w trakcie trwania roku szkolnego.

4.   Formy realizowania zadań nauczyciel wychowawca dostosowuje do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.

§ 25

1.   Termin rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określa rozporządzenie ministra właściwego ds. oświaty i wychowania w sprawie organizacji roku szkolnego.

2.   Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły.

3.   Na podstawie zatwierdzonego przez organ prowadzący arkusza organizacji szkoły, dyrektor szkoły ustala tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych,  uwzględniający zasady ochrony zdrowia i higieny pracy.

4.   Szkoła używa dziennika lekcyjnego jako dziennika dokumentującego zajęcia lekcyjne.

§ 26

1.   Religia jako szkolny przedmiot nieobowiązkowy jest prowadzona dla uczniów, których rodzice wyrażają takie życzenie.

2.   Życzenie wyrażone jest w formie pisemnego oświadczenia, nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać zmienione.

3.   Nauczyciel religii wchodzi w skład rady pedagogicznej.

4.   Ocena z religii umieszczana jest na świadectwie szkolnym, wliczana jest do średniej ocen, lecz nie ma wpływu na promocję do następnej klasy.

5.   Uczniowie, których rodzice wyrażą takie życzenie, mogą uczestniczyć w lekcjach etyki. Podstawą udziału w lekcji etyki jest życzenie wyrażone w formie pisemnego oświadczenia złożonego przez rodziców ucznia. Oświadczenie rodzice składają jeden raz na cały czas nauki w szkole.

6.   Zadeklarowana wola uczestnictwa w zajęciach religii/etyki wiąże się z obowiązkową obecnością na tych zajęciach oraz ocenianiem.

7.   Uczeń, który nie uczęszczał na zajęcia religii ani etyki, ma na świadectwie wpis „-„

8.   Uczniowie nie uczęszczający na lekcje religii i etyki objęci są zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi.

§ 27

1.   Dla wszystkich uczniów klas IV-VIII organizowane są zajęcia edukacyjne „Wychowanie do życia w rodzinie”.

2.   Udział ucznia w zajęciach „Wychowanie do życia w rodzinie” nie jest obowiązkowy.

3.   Uczeń nie bierze udziału w zajęciach, jeżeli jego rodzice zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej rezygnację z udziału ucznia w zajęciach.

4.   Zajęcia nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia.

§ 28

1.   W szkole zorganizowane są zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego dla uczniów klas VII, VIII.

2.   Sposób realizacji ustala dyrektor szkoły,  uwzględniając tygodniowy plan zajęć uczniów.

3.   Działania przygotowujące uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia zawarte są w Wewnątrzszkolnym Systemie Doradztwa Zawodowego (WSDZ), który jest odrębnym dokumentem.

§ 29

1.   W szkole działa Międzyszkolny Zespół Nauczania Języka Ukraińskiego, w ramach którego prowadzone są zajęcia z literatury i gramatyki oraz z historii własnej i kultury, a także w miarę potrzeb, zajęcia artystyczne.

2.   Podstawą uczęszczania na zajęcia jest pisemny wniosek złożony przez rodziców ucznia do 20 września danego roku. Wniosek dotyczy całego okresu nauki w szkole.

3.   Złożenie wniosku jest równoznaczne z zaliczeniem języka ukraińskiego do zajęć obowiązkowych, a historii własnej i kultury do zajęć dodatkowych.

4.   Zasady funkcjonowania Międzyszkolnego Zespołu Nauczania Języka Ukraińskiego zawarte są w Regulaminie, który jest odrębnym dokumentem.

§ 30

1.   W szkole działa Międzyszkolny Punkt Nauczania Religii Adwentystów Dnia Siódmego, Kościoła Zielonoświątkowego, religii greckokatolickiej oraz religii prawosławnej.

2.   Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych w liczbie dwóch godzin tygodniowo dla każdej grupy.

§ 31

1.   Szkoła może przyjmować studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne, na podstawie pisemnego porozumienia zawartego między dyrektorem szkoły a szkołą wyższą lub (za jego zgodą) poszczególnymi nauczycielami a szkołą wyższą.

2.   Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 32

1.   Biblioteka szkolna jest ośrodkiem edukacji czytelniczej, informacyjnej i medialnej uczniów oraz ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Biblioteka szkolna służy realizacji programu nauczania i wychowania, wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli, uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samokształcenia oraz w pełnieniu podstawowych funkcji szkoły: kształcąco-wychowawczej, opiekuńczej i kulturalno-rekreacyjnej.

2.   Biblioteka szkolna wspomaga nauczycieli w:

1)      kształceniu umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbałości o wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów,

2)      stwarzaniu uczniom warunków do nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, na zajęciach z różnych przedmiotów,

3.   Biblioteka prowadzi czytelnię multimedialną.

4.   Do zadań biblioteki należy:

1)      gromadzenie i opracowywanie zbiorów (książek, czasopism, kaset, płyt oraz innych nośników cyfrowych itp.),

2)      prowadzenie dokładnej ewidencji zbiorów,

3)      gromadzenie, ewidencjonowanie i udostępnianie bezpłatnych podręczników szkolnych i materiałów ćwiczeniowych,

4)      doskonalenie warsztatu służby informacyjnej,

5)      udzielanie pomocy uczniom w doborze wydawnictw ułatwiających opanowanie wiadomości szkolnych i kształcenie osobowości, w rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień, we wzbogacaniu znajomości języka ojczystego, w wyrabianiu wrażliwości na prawdę i piękno zawarte w treści książek,

6)      organizowanie spotkań okazjonalnych i tematycznych,

7)      umożliwianie dostępu do jej zbiorów w stałych dniach i godzinach, w czasie zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.

5.   Biblioteka w ramach swoich zadań współpracuje z:

1)           uczniami, poprzez:

a)   zakup lub sprowadzanie szczególnie poszukiwanych książek,

b)  tworzenie aktywu bibliotecznego,

c)   informowanie o aktywności czytelniczej,

d)  udzielanie pomocy w korzystaniu z różnych źródeł informacji, z uwzględnieniem umiejętności efektywnego posługiwania się technologią informacyjną, a także w doborze literatury i kształtowaniu nawyków czytelniczych,

e)   umożliwienie korzystania z Internetu, encyklopedii i programów multimedialnych;

f)    organizowanie działań mających na celu rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie nawyku czytania i uczenia się (konkursów czytelniczych, wystaw, akcji głośnego czytania),

g)  nawiązywanie współpracy z innymi szkołami, bibliotekami i instytucjami.

2)      nauczycielami i innymi pracownikami szkoły, poprzez:

a)   sprowadzanie literatury pedagogicznej, przedmiotu, poradników metodycznych i czasopism pedagogicznych,

b)  organizowanie wystawek tematycznych,

c)    informowanie o nowych nabytkach biblioteki,

d)  przeprowadzanie lekcji bibliotecznych,

e)   udostępnianie czasopism pedagogicznych i zbiorów gromadzonych w bibliotece,

f)    działania mające na celu poprawę czytelnictwa,

g)  umożliwienie korzystania z Internetu, encyklopedii, programów multimedialnych;

3)           rodzicami, poprzez:

a)   udostępnianie zbiorów gromadzonych w bibliotece,

b)  umożliwienie korzystania z Internetu, encyklopedii i programów multimedialnych,

c)   działania na rzecz podniesienia aktywności czytelniczej dzieci,

d)  udostępnianie Statutu szkoły, programu wychowawczo-profilaktycznego oraz innych dokumentów prawa szkolnego,

4)      innymi bibliotekami, poprzez:

a)   lekcje biblioteczne przeprowadzane przez bibliotekarzy z biblioteki publicznej,

b)  udział w konkursach poetyckich, plastycznych, wystawach itp.,

c)   wypożyczanie międzybiblioteczne zbiorów specjalnych.

Szczegółowe zasady pracy biblioteki zawarte są w regulaminie biblioteki.

§ 33

1.      W szkole działa świetlica, która zapewnia opiekę uczniom poza godzinami nauki.

2.      Do świetlicy przyjmowane są dzieci  z oddziałów przedszkolnych oraz klas I – III, które muszą  dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców oraz uczniowie klas starszych dojeżdżający do szkoły lub w innych okolicznościach wymagających zapewnienia uczniom opieki w szkole.

3.      Dzieci przyjmowane są do świetlicy na podstawie kart zgłoszeń składanych na początku każdego roku szkolnego przez rodziców.

4.      Czas pracy świetlicy określa dyrektor szkoły.

5.      Świetlica jest pozalekcyjną formą wychowawczo – opiekuńczej działalności szkoły.

6.      Zajęcia w świetlicy prowadzone są w grupach wychowawczych. Każda grupa ma swego wychowawcę.

7.      Grupa wychowawcza w świetlicy nie może przekraczać 25 uczniów.

8.      Pracownicy pedagogiczni świetlicy wchodzą w skład rady pedagogicznej. Kierownik świetlicy składa sprawozdanie z jej działalności na koniec I semestru i koniec roku szkolnego.

9.      Wychowawcy świetlicy współpracują z nauczycielami, wychowawcami klas  oraz pedagogiem szkolnym  w zakresie pomocy dydaktycznej i wychowawczej.

10.    Szczegółowe zasady dotyczące bezpieczeństwa dzieci oraz organizacji pracy świetlicy znajdują się w regulaminie świetlicy, który jest odrębnym dokumentem.

§ 34

1.   W szkole działa stołówka, w której posiłki przygotowywane są przez firmę zewnętrzną.

2.   Uczniowie korzystający z wyżywienia podczas przerw obiadowych znajdują się pod opieką dyżurujących w stołówce nauczycieli świetlicy.

§ 35

Do realizacji celów statutowych szkoła posiada odpowiednie pomieszczenia: sale lekcyjne, gabinety przedmiotowe, gabinety pedagoga, psychologa, logopedy, pielęgniarki szkolnej, sale gimnastyczne, basen, świetlicę, bibliotekę, czytelnię.

§ 36

1.   Uczniów, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, obejmuje się indywidualnym nauczaniem, organizowanym zgodnie z przepisami prawa.

2.   Indywidualne nauczanie organizuje dyrektor szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i na podstawie orzeczenia wydanego przez zespół orzekający w poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.  Dyrektor organizuje indywidualne nauczanie w sposób zapewniający wykonanie określonych w orzeczeniu zaleceń dotyczących warunków realizacji potrzeb edukacyjnych ucznia.

3.   Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzi się w miejscu zamieszkania ucznia.

4.   Szczegóły dotyczące organizacji nauczania indywidualnego regulują odrębne przepisy.

§ 37

1.   Na wniosek rodziców dyrektor szkoły może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego   lub obowiązku przygotowania przedszkolnego poza szkołą.

Do wniosku należy dołączyć:

a)   opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej,

b)  oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia,

c)   zobowiązanie rodziców do przystępowania przez dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych w każdym roku szkolnym.

2.   Dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą otrzymuje świadectwo ukończenia poszczególnych klas szkoły po zdaniu egzaminów klasyfikacyjnych z zakresu części podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia, uzgodnionej na dany rok szkolny z dyrektorem szkoły, przeprowadzonych przez szkołę, której dyrektor zezwolił na spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. Dziecku takiemu nie ustala się oceny zachowania.

3.   Dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą ma prawo uczestniczyć w szkole w nadobowiązkowych zajęciach pozalekcyjnych.

4.   Cofnięcie zezwolenia następuje:

a)   na wniosek rodziców;

b)  jeżeli dziecko z przyczyn nieusprawiedliwionych nie przystąpiło do egzaminu klasyfikacyjnego albo nie zdało rocznych egzaminów klasyfikacyjnych;

c)   w razie wydania zezwolenia z naruszeniem prawa.

5.   Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się ze wszystkich przedmiotów  obowiązkowych ujętych w planie nauczania klasy niższej od klasy, do której uczeń przechodzi z wyjątkiem zajęć technicznych, zajęć komputerowych, plastyki, muzyki i wychowania fizycznego.

§38

1.   Szkoła może podejmować współdziałanie ze stowarzyszeniami lub innymi organizacjami w zakresie działalności innowacyjnej.

2.   Współdziałanie to może być podejmowanie z inicjatywy:

1)      nauczycieli,

2)      uczniów,

3)      rodziców.

3.   Podjęcie współpracy w wyżej wymienionym zakresie każdorazowo wymaga zgody dyrektora szkoły.ROZDZIAŁ V – FORMY OPIEKI I POMOCY UCZNIOM


§ 39

1.   Szkoła udziela pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc.

2.   Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz jego indywidualnych możliwości psychofizycznych i czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie.

3.   Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno- pedagogiczną wynika w szczególności:

1)      z niepełnosprawności,

2)      z niedostosowania społecznego,

3)      z zagrożenia niedostosowaniem społecznym,

4)      z zaburzeń zachowania lub emocji,

5)      ze szczególnych uzdolnień,

6)      ze specyficznych trudności w uczeniu się,

7)      z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych,

8)      z choroby przewlekłej,

9)      z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,

10)       z niepowodzeń edukacyjnych,

11)       z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi,

12)       z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

4.   Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w szkole rodzicom i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w:

a)   rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych,

b)  rozwijaniu umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej uczniom.

5.   Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne.

6.   Dyrektor szkoły organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

7.   Wychowawca klasy planuje i koordynuje udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

8.   Pedagog wspiera nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

9.   Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają uczniom nauczyciele oraz specjaliści.

10.   Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:

1)      rodzicami uczniów,

2)      poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi,

3)      placówkami doskonalenia nauczycieli,

4)      innymi szkołami i placówkami,

5)      organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

11.   Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest udzielana z inicjatywy:

1)      ucznia,

2)      rodziców ucznia,

3)      dyrektora szkoły,

4)      nauczyciela, wychowawcy  lub specjalisty, prowadzących zajęcia z uczniem,

5)      pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania,

6)      poradni,

7)      pomocy nauczyciela,

8)      asystenta nauczyciela,

9)      pracownika socjalnego,

10)       asystenta rodziny,

11)       kuratora sądowego,

12)       organizacji pozarządowych, innych instytucji lub podmiotów działających na rzecz rodziny, dzieci, młodzieży.

12.   W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:

1)      zajęć rozwijających uzdolnienia,

2)      zajęć rozwijających umiejętności uczenia się,

3)      zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,

4)      zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,

5)      zajęć związanych z wyborem kierunku dalszego kształcenia i zawodu,

6)      zindywidualizowanej ścieżki kształcenia,

7)      porad i konsultacji,

8)      warsztatów.

13.   W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

14.   Szkoła udziela pomocy uczniom w sytuacjach trudnych i losowych.

15.   Formy pomocy w sytuacjach trudnych i losowych to:

a)       konsultacje z psychologiem lub pedagogiem,

b)      pomoc w otrzymaniu stypendium szkolnego, pokrycia kosztów dożywiania lub innej pomocy materialnej we współpracy z MOPS, GOPS i innymi instytucjami działającym na rzecz dzieci i rodziny,

c)       uruchomienie procedury niebieskiej karty,

d)      pomoc w kontaktach z urzędami i  instytucjami działającymi na rzecz dzieci i rodziny.

§ 40

1.   Szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Stargardzie oraz innymi placówkami wspierającymi pracę szkoły w celu:

1)      uzyskania wsparcia merytorycznego dla nauczycieli i specjalistów udzielających uczniom i rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole,

2)      udzielania rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.

2.   Osobą wyznaczoną do koordynowania współpracy jest pedagog szkolny.

3.   W szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

4.   Podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację wymaga uzyskania zgody dyrektora szkoły, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej i rady rodziców.