Szczegółowe zasady

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO KLAS PIERWSZYCH ORAZ DO

ODDZIAŁÓW ROCZNEGO OBOWIĄZKOWEGO PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. JANA PAWŁA II W STARGARDZIE

Podstawa prawna:

 1. 20 ust. 1 – 9 oraz art. 20 ust. 1 - 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (. Dz. U. z 2015 r., poz.2156).
 1.  Rozporządzenie MEN z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu  i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015 r., poz.1942).
 2. Rozporządzenie MEN  z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek - art. 162 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U z 2017r., poz. 59).

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 1. Do klasy pierwszej i do rocznego obowiązkowego oddziału przygotowania przedszkolnego – zwanego dalej oddziałami przedszkolnymi przyjmuje się dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły z urzędu (bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego) na podstawie zgłoszenia rodziców.

 

 1. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w oddziale przedszkolnym brane są pod uwagę kryteria zawarte w ustawie z dnia 14.12.2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z dnia 11.01.2017r. art. 131 pkt 2).

L.p.

Kryterium

Liczba punktów

Dokumenty niezbędne

do potwierdzenia kryteriów

1.

Wielodzietność kandydata (3 i więcej dzieci)

20

oświadczenie rodziców

2.

Niepełnosprawność kandydata

20

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 27.08.1007r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z dn. 2016r. poz. 2046 i 1948)

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

20

j.w

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

20

j.w

5.

Samotnie wychowywanie kandydata w rodzinie

20

j.w

6.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

20

dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie  z ustawą z dn. 09.06.2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz U. z 2016r. poz.575, 1583 i 1860)

 

 1. Kandydaci zamieszkali poza obwodem Szkoły Podstawowej nr 5 im. Jana Pawła II w Stargardzie mogą być przyjęci do klasy pierwszej lub do oddziałów zerowych po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami.

 

 1. Termin rekrutacji i postępowania rekrutacyjnego oraz uzupełniającego określa Zarządzenie Prezydenta Miasta Stargard, opracowane na podstawie art. 154 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz.59 z poźn. zm.)

 

 1. Zgłoszenia dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły można dokonać w dniach otwartych szkoły oraz elektronicznie wypełniając określony wzór wniosku. Termin dni otwartych podawany jest na stronie internetowej szkoły.

 

 1. Składanie wniosków o przyjęcie do klasy I i oddziałów zerowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wraz z obowiązującymi załącznikami składa się            w sekretariacie szkoły.

 

 1. Kryteria postępowania rekrutacyjnego, punktacja oraz wymagane załączniki dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły ustalone przez Radę Miejską

w Stargardzie:

 

L.p.

Kryterium

Liczba punktów

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów

1.

Rodzice mieszkają w Stargardzie

20

oświadczenie rodziców

2.

Kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego w danej szkole

10

dokumentacja szkolna

3.

W szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo ucznia

10

dokumentacja szkolna

4.

W obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek) wspierający rodziców w zapewnieniu mu należytej opieki

8

oświadczenie rodziców

5.

Miejsce pracy jednego z rodziców ucznia znajduje się w obwodzie szkoły

6

zaświadczenie z zakładu pracy

6.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

5

prawomocny wyrok sadu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

Rozdział II

ZADANIA KOMISJI REKRUTACYJNEJ

 1. Rekrutację przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

 

 1. W skład Komisji wchodzi przynajmniej trzech nauczycieli.

 

 1. Dyrektor wyznacza przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej.

 

 1. Członkowie Komisji są zobowiązani do podpisania oświadczenia o ochronie danych osobowych kandydatów i rodziców/opiekunów prawnych kandydatów oraz do złożenia oświadczenia o nieuczestniczeniu ich dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

 1. Pierwsze posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej odbywa się w terminie 3 dni od zakończenia rekrutacji

 

 1. Posiedzenia Komisji zwołuje, prowadzi i nadzoruje przewodniczący Komisji.

 

 1. Udział w posiedzeniach Komisji jest obowiązkowy dla wszystkich jej członków.

 

 1. Posiedzenie Komisji może odbyć się z udziałem 2/3 jej składu. Podjęte postanowienia Komisji mają moc wiążącą.

 

 1. Członkowie Komisji maja prawo do wglądu do wszystkich dokumentów związanych  z rekrutacją.

 

 1. Posiedzenia Komisji są protokołowane.

 

 

Rozdział III

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

 

 

 1. Komisja rozpatruje złożone wnioski wraz z załącznikami pod względem merytorycznym.

 

 1. Ustala wyniki postępowania rekrutacyjnego.

 

 1. Po przeprowadzeniu czynności rekrutacyjnych Komisja sporządza listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły i podaje do publicznej wiadomości.

 

 1. Listy kandydatów zawierają imiona i nazwiska kandydatów uporządkowanych w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia, datę podania do publicznej wiadomości oraz opatrzone są podpisem przewodniczącego Komisji.

 

 1. Po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, w przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się postępowanie uzupełniające zgodnie z terminami określonymi w zarządzeniu Prezydenta Miasta Stargard.

 

Rozdział IV

 

TRYB ODWOŁAWCZY

 

 

 1. Rodzic kandydata ma prawo złożyć do Komisji rekrutacyjnej wniosek o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do szkoły w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

 

 1. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni roboczych od dnia wystąpienia rodzica z wnioskiem.

 

 1. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

 1. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

 

 1. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

 

 1. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

 

 

WZORY DOKUMENTÓW

 

 1. Karta zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego zamieszkałego w obwodzie szkoły (załącznik nr 1)

 

 1. Karta zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej zamieszkałego w obwodzie szkoły (załącznik nr 2)

 

 1. Wniosek kandydata o przyjęcie do oddziału przedszkolnego zamieszkałego poza obwodem szkoły (załącznik nr 3)

 

 1. Wniosek kandydata o przyjęcie do klasy pierwszej zamieszkałego poza obwodem szkoły (załącznik nr 4)

 

 1. Oświadczenie rodziców o zamieszkaniu w Stargardzie (załącznik nr 5)

 

 1. Oświadczenie rodziców o zamieszkaniu w obwodzie szkoły krewnych dziecka – babci/dziadka (załącznik nr 6)