Status prawny

Status prawny

Szkoła Podstawowa nr 5 powstała 1 września 1957 r. jest szkołą publiczną.

Uchwałą Nr XXVII/288/2017 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 28 lutego 2017r. stała się 8 letnią szkołą podstawową.

 Organem prowadzącym jest Miasto Stargard.
Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Zachodniopomorski Kurator Oświaty w Szczecinie.

WSO

WEWNĄTRZSZKOLNY  SYSTEM OCENIANIA  POSTĘPÓW  UCZNIÓW

SZKOŁY  PODSTAWOWEJ  NR 5 IM.  JANA  PAWŁA  II W STARGARDZIE

 
OCENA MA WSPIERAĆ UCZNIA

oceniamy postępy ucznia, wskazując mu to,

co osiągnął, co zrobił dobrze w stosunku

do wymagań edukacyjnych

 

CELE OCENIANIA:

 

przekazywanie uczniowi i jego rodzicom informacji o osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się poprzez wskazanie, co uczeń zrobił dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć,
informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie,
pomoc w samodzielnym planowaniu rozwoju ucznia,
motywowanie ucznia do dalszej pracy,
dostarczanie rodzicom lub prawnym opiekunom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach dziecka,
umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.
OCENIANIE  WEWNĄTRZSZKOLNE  OBEJMUJE:

1.    formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z  obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,

2.    ustalanie kryteriów oceniania zachowania,

3.    ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

4.    przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,

5.    ustalanie rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

6.    ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

7.    ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce:

·         wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i  sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

·         Rodzice zostają poinformowani o wymaganiach edukacyjnych, sposobach sprawdzania osiągnięć, warunkach i trybie uzyskiwania wyższych niż przewidywana ocena klasyfikacyjna na początku roku szkolnego w sposób ustalony przez nauczycieli przedmiotów,

Sposób informowania ustalić na zebraniach zespołów przedmiotowych.

·         nauczyciele potwierdzają to odpowiednim zapisem w dzienniku lekcyjnym, wychowawcy dokumentują fakt powiadomienia rodziców w teczce wychowawcy. przypomnieć

 

 WYMAGANIA EDUKACYJNE

NA POSZCZEGÓLNE OCENY:

 

1. Wymagania konieczne (K) na ocenę dopuszczającą obejmują elementy treści nauczania:

 

Ø  niezbędne w uczeniu danego przedmiotu,

Ø  potrzebne w życiu

 

Wskazują one na braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych w podstawach programowych, a także na opanowaniu w znacznym stopniu wiadomości podstawowych.

 

 2.    Wymagania podstawowe (P) na ocenę dostateczną obejmują elementy treści:

 

Ø  najważniejsze w uczeniu się danego przedmiotu,

Ø  łatwe nawet dla ucznia mało zdolnego

Ø  o niewielkim stopniu złożoności, a więc przystępne,

Ø  często powtarzające się w programie nauczania,

Ø  dające się wykorzystać w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych,

Ø  określone programem nauczania na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawach programowych,

Ø  umiejętności proste i uniwersalne, wiadomości o małym zakresie

 

Warstwa treści podstawowych nie powinna przekraczać 30% treści całego programu.

 

 

Wymagania rozszerzające (R) na stopień dobry obejmują następujące treści:
Ø  istotne w strukturze przedmiotu,

Ø  bardziej złożone niż treści zaliczone do wymagań podstawowych,

Ø  przydatne, ale nie niezbędne w opanowaniu treści z danego przedmiotu i innych przedmiotów szkolnych,

Ø  użyteczne w szkolnej i pozaszkolnej działalności,

Ø  o zakresie przekraczającym wymagania zawarte w podstawach programowych,

Ø  wymagające umiejętności stosowania wiadomości w sytuacjach typowych, według wzorów (przykładów) znanych z lekcji i podręczników

 

 Wymagania dopełniające (D) na ocenę bardzo dobrą obejmują pełny zakres treści określonych programem nauczania:
Ø  złożone, trudne, ważne do opanowania,

Ø  wymagające korzystania z różnych źródeł,

Ø  umożliwiające rozwiązywanie problemów,

Ø  pośrednio użyteczne w życiu pozaszkolnym,

Ø  pełne opanowanie programu nauczania

 

Wymagania wykraczające (W) na ocenę celującą obejmują treści:
Ø  znacznie wykraczające poza program nauczania,

Ø  stanowiące efekty samodzielnej pracy ucznia,

Ø  wynikające z indywidualnych zainteresowań,

Ø  zapewniające pełne wykorzystanie wiadomości dodatkowych

 

 

Wymagania edukacyjne określono na podstawie standardów osiągnięć ustalonych centralnie, programów nauczania i kryteriów występujących w literaturze.

 

KRYTERIA OCENIANIA UCZNIÓW
W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

 

1.    Szczegółowe kryteria oceniania w poszczególnych klasach są zawarte w dzienniku zajęć zintegrowanych, gdzie opisano osiągnięcia ucznia w zakresie:

–   rozwoju emocjonalno – społecznego,

–   edukacji polonistycznej,

–   edukacji artystycznej (plastyczna, muzyczna, techniczna),

–   edukacji społeczno – przyrodniczej,

–   edukacji matematycznej,

–   edukacji ruchowej,

–   zajęć komputerowych,

–   języka nowożytnego.

 

2.    Od 1 września 2009 uczniowie edukacji wczesnoszkolnej (kl. I – III)
w trzyletnim okresie nauczania powinni mieć co najmniej:

–     190 godzin język obcego nowożytnego,

–     po 95 godzin edukacji muzycznej, plastycznej i zajęć komputerowych,

–     290 godzin wychowania fizycznego.

O podziale godzin na pozostałe obowiązkowe zajęcia w ramach edukacji wczesnoszkolnej decyduje nauczyciel prowadzący dane zajęcia.

 

3.    Poziom osiągnięć ucznia oceniany jest zgodnie z przyjętą symboliką:

 

A – umiejętność opanowana

B – umiejętność wymagająca ćwiczeń

C – umiejętność nieopanowana

 

Symbole literowe są informacją dla nauczyciela i rodzica. Pomagają nauczycielowi przy wystawieniu rocznej oceny opisowej. Ocenie ucznia za jego pracę, oprócz odpowiedniego określenia, towarzyszy komentarz zapisany w zeszycie lub pochwała ustna. Informacja o osiągnięciach i postępach uczniów po I semestrze przedstawiana jest rodzicom w formie pisemnej (karta osiągnięć ucznia). Uwzględnia ona podstawowe umiejętności z zakresu poszczególnych edukacji oraz ocenę z zachowania wg ustalonej symboliki.

 

4.    Przy ocenie wytworów plastycznych i technicznych oraz zajęć ruchowych i muzycznych pod uwagę bierze się przede wszystkim wysiłek, zaangażowanie i możliwości dziecka.

 

 

OCENA ZACHOWANIA UCZNIÓW

W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

 

1.    W klasach I – III ocena zachowania jest oceną opisową.

 

Obowiązkowymi formami oceny zachowania są:

 

a)    opisowa ocena semestralna,

b)    roczna (na świadectwie, arkuszu ocen, w dzienniku zajęć zintegrowanych).

 

2.    Ocenę zachowania ustala wychowawca uwzględniając samoocenę ucznia.

 

3.    Ocena zachowania nie może mieć wpływu na:

 

–   oceny z zajęć edukacyjnych,

–   promocję do klasy programowo wyższej.

 

4. Kryteria ocen zachowania obejmują:

 

a)     kulturę osobistą,

b)     obowiązkowość,

c)     relacje z rówieśnikami,

d)     przestrzeganie zasad przyjętych przez szkołę,

e)     udział w życiu klasy, szkoły, środowiska.

 

 

5. Skala ocen zachowania

 

A – cecha, którą posiada dziecko

B – cechę tę dziecko nie zawsze ujawnia

C – cecha nieukształtowana u dziecka

 

6. Uwagi i spostrzeżenia dotyczące zachowania ucznia mogą zgłaszać do wychowawcy nauczyciele, uczniowie i pracownicy szkoły.

 

CZĘSTOTLIWOŚĆ OCENY

 

1.   W edukacji wczesnoszkolnej nauczyciel dokonuje oceny pracy dziecka na bieżąco – podczas działań edukacyjnych, udzielając ustnych lub pisemnych informacji.

 

2.   Nauczyciel dokumentuje oceny dwa razy w roku szkolnym:

 

a)    semestralną oceną opisową osiągnięć i zachowania ucznia klas
I – III diagnozującą działalność dziecka oraz ukierunkowującą do dalszej pracy poprzez zapis w dzienniku lekcyjnym oraz Karcie Oceny Opisowej (załącznik 1, 2, 3), którą otrzymuje rodzic na zebraniu podsumowującym I semestr, co potwierdza podpisem na liście obecności.

b)   Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.

 

 

INFORMOWANIE RODZICÓW

 

Zebrania z rodzicami, informujące o postępach dziecka, jego aktywności edukacyjnej oraz zachowaniu, odbywają się co najmniej trzy razy w każdym semestrze. Oprócz tego w każdym semestrze mają miejsce spotkania indywidualne nauczyciela z rodzicem (prawnym opiekunem).

 

 

PROMOWANIE UCZNIÓW W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

 

1.    Uczniowie klas I-III otrzymują wpis na świadectwie:

ü  z zajęć edukacyjnych, uwzględniający poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej oraz wskazujący potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień,

ü  o poziomie opanowanych umiejętności z zajęć na basenie.

 

2.    Uczeń klas I – III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie.

 

3.    Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów), rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.

 

4.    W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodzica po zasięgnięciu opinii wychowawcy.

 

 

 

ZASADY  OCENIANIA  I  FORMY KONTROLI

W  KLASACH  IV – VI
1.   Oceny  są  jawne  zarówno  dla  ucznia,  jak  i  jego  rodziców.

 

2.   Ważne  w  sprawdzaniu  postępów  uczniów  są  formy,  częstotliwość i  narzędzia  kontroli. Kontrola  umożliwia  poznanie  czy  uczeń  pamięta,  rozumie  oraz  czy  nastąpił  przyrost  wiedzy  i  umiejętności.  Jest  więc  prowadzona systematycznie  i  równomiernie  rozłożona  na  cały  okres  nauki.

 

3.   Formy  kontroli:

 

a)    odpowiedzi ustne – wypowiedzi ucznia na określony temat na początku lub w trakcie lekcji,

b)    wykonywanie  zadań,  ćwiczeń  w  trakcie  lekcji  ustnie,  pisemnie bądź  praktycznie  w  zeszytach,  na  tablicy, na  stanowisku  pracy ucznia lub w zeszycie ćwiczeń,

c)    kartkówki  –  nie  dłuższe  niż  15  min  –  zastępujące  odpowiedzi ustne  (obejmujące  wiadomości nie  więcej  niż  z  3  ostatnich  lekcji  tworzących  jednolitą  całość),  bez  zapowiedzi,

d)    sprawdziany  całogodzinne  lub  testy  osiągnięć  –  zapowiedziane i  odnotowane  w  dzienniku  lekcyjnym,  obejmujące  swym  zakresem  określone  partie  materiału,

e)    prace  klasowe  w  postaci  wypracowań,  zadań,  trwające  co  najmniej  1 godzinę   lekcyjną,  obejmujące  swym  zakresem  określony  materiał  problemowy,  poprzedzone  powtórzeniem materiału, zapowiedziane  i  odnotowane  na  tydzień  wcześniej  (roczną  ilość  prac  klasowych  ustala  nauczyciel  przedmiotu),

f)     prace  ustne  lub  pisemne  wykonywane  w  domu  –  opracowanie materiału  uzupełniającego  wiadomości  ostatniej  lekcji  lub  przyszłej  lekcji,  lub  pisemne  ćwiczenia  utrwalające,

g)    obserwacje  uczniów  w  czasie  zajęć  dydaktycznych, szacowanie  wytworów  pracy  lub  analiza  notatek  w  zeszycie,

h)   testy diagnozujące, próbny sprawdzian.

 

4. Formy  kontroli  są  odnotowane  w  dzienniku  na  stronach  „oceny postępów  w  nauce”. Ocenie mogą podlegać także wybrane zadania wchodzące w skład testów  diagnozujących. Sposób przeliczania punktów na oceny ustala Zespół Diagnozujący.

 

5. W  ciągu  dnia  może  odbyć  się  tylko  jeden  pisemny  sprawdzian wiadomości,  a  w  ciągu  tygodnia  nie  więcej  niż  dwa. Przypomnieć

 

6. Wyniki sprawdzonych  prac  pisemnych  nauczyciel  zobowiązany  jest  przekazać uczniom  w  nieprzekraczalnym  terminie:

 

a) kartkówki   –    jednego  tygodnia

b) sprawdziany,  prace  klasowe,  testy    –   dwóch  tygodni.

 

Sprawdzone i ocenione prace pisemne są udostępnione uczniowi, a także rodzicowi na jego prośbę. Miejsce i termin udostępnienia prac określa nauczyciel przedmiotu.

 

7. Nauczyciel  uzasadnia wystawioną ocenę, informując ucznia o osiągnięciach i zagrożeniach w formie:

·         ustnej informacji o umiejętnościach i brakach edukacyjnych występujących w opanowaniu materiału programowego,

·         pisemnej informacji w zeszycie przedmiotowym,

·         recenzji pracy pisemnej, prace  pisemne  winny  być  omówione  ze  szczególnym  podkreśleniem tego co  uczeń  zrobił  dobrze,  a co  należy  doskonalić,

·         pochwały ustnej lub pisemnej na forum klasy.

Uczeń ma możliwość uzyskania dodatkowych wyjaśnień i uzasadnienia oceny jaką otrzymał.

 

8. Uczeń  ma  prawo  do  poprawy  pracy  klasowej  i  sprawdzianów ocenionych  na  niedostateczny  w  ciągu  tygodnia  od  rozdania  prac. Uczeń  pisze  ją  tylko  raz. Otrzymana ocena jest ostateczna.

 

a)    uczeń, który był nieobecny na pracy klasowej ma obowiązek napisać ją w ciągu tygodnia od powrotu do szkoły w terminie uzgodnionym z nauczycielem przedmiotu

 

9. Prace  klasowe  i  sprawdziany  zostają  w  szkole  do  końca  każdego semestru (na szczególne życzenie rodzice otrzymują prace do wglądu).

 

10.  Uczeń ma prawo zgłosić nauczycielowi, że jest  nieprzygotowany  do lekcji. Ilość lekcji, do których uczeń może być nieprzygotowany w ciągu semestru określa  nauczyciel  przedmiotu.

 

11.  Nieprzygotowanie  należy  zgłosić na  początku  lekcji, co nauczyciel odnotowuje w dzienniku (skrót „np”, kropka lub kreska). W  przypadku  nie  poinformowania  nauczyciela uczeń  może  otrzymać  ocenę  niedostateczną.

 

12.  Nauczyciel  jest  zobowiązany  na  podstawie  pisemnej  opinii  poradni psychologiczno – pedagogicznej  lub  innej  poradni  specjalistycznej,  dostosować  wymagania  edukacyjne w  stosunku  do  ucznia,  u  którego  stwierdzono  specyficzne  trudności  w  uczeniu  się  lub  deficyty  rozwojowe,  uniemożliwiające  sprostanie  wymaganiom.

 

13.  Zgodnie z obowiązującymi przepisami uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania są za zgodą  Dyrekcji  na nie kierowani.

14. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

 

15.  W  uzasadnionych  przypadkach  uczeń  może  być  zwolniony  na czas  określony  z  zajęć  wychowania fizycznego i zajęć komputerowych. Decyzję  o  zwolnieniu ucznia  podejmuje  Dyrektor  szkoły  na  podstawie  opinii  wydanej  przez  lekarza.  W  przypadku  zwolnienia  ucznia  z  zajęć  w dokumentacji  przebiegu  nauczania  zamiast  oceny  klasyfikacyjnej wpisuje  się  „zwolniony” albo „zwolniona”.

 

Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

 

16.  W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

 

17.  Klasyfikowanie  semestralne  polega  na  okresowym  podsumowaniu osiągnięć  edukacyjnych  ucznia  z  zajęć  określonych w  szkolnym  planie  nauczania.

 

18.  Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a ocenę zachowania – wychowawca klasy.

 

19.  Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne w klasach IV – VI ustala się wg następującej skali:

 

a)  stopień celujący                    –  6   cel

b)  stopień bardzo dobry           –  5   bdb

c)  stopień dobry                         –  4   db

d) stopień dostateczny              –  3   dst

e)  stopień dopuszczający        –  2   dop

f)  stopień niedostateczny       –  1   ndst

W ocenie bieżącej dopuszcza się rozszerzenie skali ocen przez stosowanie „+” i „-”.

 

Oceny bieżące oraz semestralne i  roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
Na tydzień przed zebraniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej po I i II semestrze należy poinformować uczniów o przewidywanych ocenach semestralnych.
Ocena klasyfikacyjna na II semestr jest oceną roczną, a w przypadku zakończenia nauki przedmiotu po I semestrze jest to ocena roczna.
W sytuacji, gdy przedmiot kończy się w klasie niższej, ocena roczna przepisywana jest na świadectwo ukończenia szkoły.
Na miesiąc przed terminem rady klasyfikacyjnej nauczyciele mają obowiązek wystawić ołówkiem przewidywane oceny roczne, a wychowawca – ocenę zachowania. O przewidywanych ocenach rocznych nauczyciele informują ucznia na lekcji. Wychowawcy przekazują kartki z przewidywanymi ocenami rodzicom w Dzień Otwarty Szkoły (połowa maja). W trakcie Dnia Otwartego, na którym są obecni wszyscy nauczyciele, rodzic może uzyskać od nauczycieli przedmiotów informacje na temat warunków i trybu podwyższenia ocen z tych przedmiotów, a od wychowawcy informacje na temat warunków i trybu podwyższenia rocznej oceny zachowania.
Rodzice ucznia, którzy nie mogli uczestniczyć w zebraniach, zobowiązani są w ciągu 7 dni do kontaktu z wychowawcą klasy. Rodzice, którzy w wyznaczonym terminie nie zgłosili się do wychowawcy, nie mają prawa wnosić zastrzeżeń do ocen z przedmiotów i zachowania, wystawionych na koniec okresu lub roku szkolnego.
Rodzice ucznia, który na zakończenie I semestru otrzymał ocenę niedostateczną lub dopuszczającą zobowiązani są do bieżącego informowania się o postępach dziecka u nauczycieli danych przedmiotów.
Uczeń lub jego rodzice mają prawo wnieść zastrzeżenia do Dyrektora szkoły jeżeli roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z trybem ustalania tej oceny.
Począwszy od klasy czwartej uczeń otrzymuje promocję do klasy wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał oceny roczne wyższe od stopnia niedostatecznego oraz ocenę klasyfikacyjną zachowania wyższą od oceny nagannej z zastrzeżeniem p. 6 i 7 str. 12.
Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
Uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
Ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).
.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim w szkole podstawowej otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

 

Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli na zakończenie klasy szóstej uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, ocenę klasyfikacyjną zachowania wyższą od oceny nagannej z zastrzeżeniem p. 6 i 7 str. 12 i 13 oraz przystąpił do sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej i ukończył go. Uczeń klasy szóstej ma prawo do egzaminu poprawkowego.
Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do sprawdzianu lub egzaminu w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych na podstawie opinii poradni psychologiczno–pedagogicznej.
Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
Zasady oceniania z religii regulują odrębne przepisy.
Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć. Oceny te nie mają wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły. W przypadku, gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej ocen wlicza się ocenę ustaloną jako średnia rocznych (końcowych) ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeśli uzyskana w ten sposób ocena nie jest liczba całkowitą, należy ja zaokrąglić do liczby całkowitej w górę.
Rodzice mają prawo złożyć oświadczenie zawierające prośbę o umożliwienie uczestniczenia dziecka w lekcjach religii. Oświadczenie takie składają do wychowawcy klasy. Nie musi ono być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może natomiast być zmienione. Jeśli religia jest pierwszą lub ostatnią w planie lekcji, uczeń może być zwolniony do domu na pisemną prośbę rodziców.  W przeciwnym razie uczeń przebywa w świetlicy lub czytelni szkolnej.  Wychowawca sporządza listę uczniów nie uczęszczających na religię i przekazuje kierownikowi świetlicy lub nauczycielowi czytelni (w zależności od deklaracji ucznia).
Uczniowie korzystający z nauki religii innych wyznań otrzymują ocenę z religii na świadectwie wydawanym przez szkołę, do której uczęszczają, na podstawie zaświadczenia katechety. Zaświadczenie należy dołączyć do arkusza ocen.
Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej (o której mowa w punkcie 22) uzyskał średnią ocen co najmniej 4.75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.
Uczeń, który nie ukończył szkoły podstawowej nie otrzymuje świadectwa.
ZASADY  USTALANIA  OCENY  ZACHOWANIA  UCZNIA  KL. IV – VI

 

Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

a)    wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

b)    postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

c)    dbałość o honor i tradycje szkoły;

d)    dbałość o piękno mowy ojczystej;

e)    dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

f)     godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

g)    okazywanie szacunku innym osobom.

 

1.    Przy  ustalaniu  szkolnej  oceny  zachowania  bierze  się  pod  uwagę postawy  ucznia  ujawnione:

 

a)    podczas  zajęć  organizowanych  przez  szkołę,  w  czasie  gdy  uczeń jest  pod  opieką  szkoły

lub

b)    gdy reprezentuje szkołę  (np. podczas zawodów  sportowych,  konkursów).

 

Zachowanie  ucznia  poza  szkołą  ma  wpływ  na  ocenę zachowania w sytuacjach  drastycznych  i  nagannych.  Natomiast  sporadyczne niewłaściwe  zachowanie  nie  powinno  wpływać  na  ocenę  zachowania. Nie  zwalnia  to  jednak  nauczyciela  od  udzielania  pouczenia,  czy podjęcia  stosownych  działań.

 

2.     Przy  ocenie  zachowania  należy  uwzględnić  wysiłki  podejmowane przez  ucznia  dla  uzyskania  postępów  w  nauce  (korzystanie  z  pomocy koleżeńskiej  lub  uczestnictwo  w  kołach  zainteresowań).

 

3.     Opinie  nauczycieli,  będące  podstawą  do  ustalenia  oceny,  powinny powstawać  w  trakcie  całego  okresu  i  winny  być  odnotowane  w zeszycie  spostrzeżeń.

 

4.     Ocena  zachowania  nie  ma  wpływu  na ocenę  z  zajęć  edukacyjnych.

 

5.     Ocenę  zachowania  śródroczną i roczną,  począwszy  od  klasy  IV, ustala  się wg  następującej skali:

zachowanie:

–  wzorowe

–  bardzo dobre

–  dobre

–  poprawne

–  nieodpowiednie

–  naganne.

 

6.     Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, gdy:

a)stosuje w szkole przemoc fizyczną wobec uczniów, nauczycieli lub innych osób zagrażającą ich życiu lub zdrowiu bądź naruszającą ich bezpieczeństwo;

b)posiada, używa lub rozprowadza środki odurzające lub substancje psychotropowe, spożywa napoje alkoholowe lub pali wyroby tytoniowe;

c) rozpowszechnia wśród uczniów materiały przedstawiające zachowania agresywne, okrucieństwo wobec drugiego człowieka lub zwierząt;

d)świadomie niszczy dobra materialne należące do szkoły, uczniów, nauczycieli   lub innych osób;

e)narusza godność osobistą uczniów, nauczycieli lub innych osób poprzez zniesławienie, agresję, prowokację lub cyberprzemoc;

f)  opuścił bez usprawiedliwienia ponad 50 godzin lekcyjnych czasu przeznaczonego na realizację wszystkich obowiązujących zajęć edukacyjnych.

g)W przypadku uzyskania przez ucznia 6 i więcej uwag dotyczących niewłaściwego zachowania na lekcjach.

 

7.    Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

 

 

7.

8.     Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

 

9.     Ocenę  zachowania  ustala  wychowawca  klasy  w  toku  narady  klasowej z  uczniami,  po zasięgnięciu opinii:

 

a)  zespołu  uczniowskiego,  rozumianej  jako  opinii  uczniów danej  klasy,

b)    ucznia  rozumianej  jako  prawo  wyrażania  opinii  o własnym  zachowaniu,  postępowaniu  i  ustosunkowaniu  się  do  proponowanej  przez  wychowawcę  oceny,

c)    zespołu  nauczycielskiego  z  uzasadnieniem  i  udokumentowaniem  w  zeszycie  spostrzeżeń.

  

W przypadku gdy uczeń

d)    stosuje w szkole przemoc fizyczną wobec uczniów, nauczycieli lub innych osób zagrażającą ich życiu lub zdrowiu bądź naruszającą ich bezpieczeństwo;

e)    posiada, używa lub rozprowadza środki odurzające lub substancje psychotropowe, spożywa napoje alkoholowe lub pali wyroby tytoniowe;

f)     rozpowszechnia wśród uczniów materiały przedstawiające zachowania agresywne, okrucieństwo wobec drugiego człowieka lub zwierząt;

g)    świadomie niszczy dobra materialne należące do szkoły, uczniów, nauczycieli   lub innych osób;

h)   narusza godność osobistą uczniów, nauczycieli lub innych osób poprzez zniesławienie, agresję, prowokację lub cyberprzemoc;

i)        opuścił bez usprawiedliwienia ponad 50 godzin lekcyjnych czasu przeznaczonego na realizację wszystkich obowiązujących zajęć edukacyjnych

j)        otrzymał 6 i więcej uwag dotyczących niewłaściwego zachowania na lekcjach

wychowawca ma prawo obniżyć ocenę z zachowania o jeden stopień.

 

 

10.  Zasady i tryb podwyższania oceny zachowania.

1) uczeń lub jego rodzice w terminie 3 dni od Dnia WSO składają do wychowawcy pisemny wniosek o chęci uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny zachowania;

2) wychowawca w formie pisemnego kontraktu określa warunki konieczne do spełnienia, które muszą być rygorystycznie przestrzegane przez ucznia w okresie kontraktu;

3) uczeń może uzyskać wyższą niż przewidywana klasyfikacyjną roczną ocenę zachowania, jeśli wypełni wszystkie postanowienia kontraktu.

 

Zespoły wychowawcze opracują kontrakt

 

11.  Ocena  zachowania  ustalona  przez  wychowawcę  jest  ostateczna

 

a)    Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia, zgłasza się nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych, zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Dyrektor powołuje komisję, w skład której wchodzą:

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako    przewodniczący komisji;

2) wychowawca oddziału;

3) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale;

4) pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole;

5) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole;

6) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego;

7) przedstawiciel Rady Rodziców.

Komisja ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Ocena jest ustalana w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

c) Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;

2) termin posiedzenia komisji;

3) imię i nazwisko ucznia;

4) wynik głosowania;

5) ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. Ocena komisji jest oceną ostateczną.

 

12.  Każdy  uczeń  kl.  IV – VI na koniec każdego semestru otrzymuje  „KARTĘ  OCENY  ZACHOWANIA”  (załącznik nr 4).

 

 

W  ZAKRESIE OCENY ZACHOWANIA  WYMAGA SIĘ OD  UCZNIA, ABY:

 

a)    uczęszczał  regularnie  na  lekcje  i  zajęcia  pozalekcyjne, a     każdorazową nieobecność  spowodowaną  chorobą  lub  przyczyną równie  ważną  usprawiedliwiał  u  wychowawcy.  Zgodnie z  ustalonym  kryterium  godziny, które nie są usprawiedliwione  wpływają  na  obniżenie  oceny  zachowania,

b)    pracował  na  lekcjach  sumiennie,  przezwyciężając  wzmożonym wysiłkiem  napotykane  w  nauce  trudności,

c)    włączał się aktywnie  we  wzbogacanie  procesu  nauczania  przez pomaganie  kolegom  w  nauce,  uczestniczenie  w  pracach  grupowych,  pełnienie  funkcji asystenckich,

d)    odrabiał  systematycznie  prace  domowe, starannie  prowadził  zeszyty

e)    pracował  rzetelnie,  stawiając  sobie  wymagania  proporcjonalne  do  własnych  zdolności,  co  przejawia  się  m.in. udziałem  w  konkursach przedmiotowych,  pracą  w  kołach  zainteresowań,  nauką  języków  obcych,  osiąganiem  odpowiednio  wysokich  ocen  szkolnych,  udziałem  w  zawodach  sprawnościowych  i  sportowych,

f)     współorganizował  życie  towarzyskie,  kulturalne  w  klasie,  w  szkole, uczestniczył  w  planowaniu  i  organizowaniu  zadań  wychowawczych,  współtworzył  atmosferę  koleżeńskości,  przyjaźni,  tolerancji  i  życzliwości  w  swej  klasie  i  w  szkole,

g)    sumiennie  wypełniał  inne  obowiązki  szkolne  przewidziane regulaminami  szkolnymi,  uchwałami  Rady  Pedagogicznej  i  zarządzeniami  Dyrektora  szkoły.

h)   szanował  własność  osobistą  i  zbiorową,  nie naruszał jej i nie przywłaszczał,

i)     sposób  bycia ucznia  nie  naruszał  godności  własnej  i                            godności innych. Zwroty: „DZIEŃ  DOBRY”,  „DO  WIDZENIA”,  „PROSZĘ”,  „DZIĘKUJĘ”,  „PRZEPRASZAM” stosowane były nie  jako  konwenans,  ale  wyraz  rzeczywiście  doznawanych  uczuć –
– zjednywały przyjaciół.

j)      kulturalnie spędzał  czas podczas  przerw  w  nauce,  dbał o ład  i  estetykę  otoczenia,  przestrzegał  czystości  i  porządku  w klasach,  na  korytarzach,  w  łazienkach,  w  stołówce  i  w  innych obiektach  szkolnych,  dbał  o  zieleń  w  obejściu  szkoły,  w  klasach i  na  korytarzach,

k)    okazywał  szacunek  każdemu  człowiekowi,  stwarzał  atmosferę bezpieczeństwa,  pomagał  słabszym  i  młodszym, był tolerancyjny wobec innych  poglądów  i  przekonań,  uczciwie i  zdecydowanie  reagował  na  zło,

l)     był koleżeński,  a jego koleżeństwo realizowało się nie poprzez  podpowiadanie  lub  użyczanie  zadań  do  odpisywania, ale umiejętność  poświęcenia  czasu  koledze,  np. powtarzając  z  nim  materiał  nauczania,  przygotowując  do  klasówki,  odpytując  przed  lekcją,  wyjaśniając  trudne  zadania,

m)  odpowiednio  wypełniał  przyjęte  na  siebie  zadania  i był współodpowiedzialny  za  pracę  zespołu,

n)   dbał  o  to,  by  w    klasie  wszyscy  się  dobrze  ze  sobą czuli,  by  chętnie  ze  sobą  przebywali,  by  nie  było  uczniów  zarozumiałych, butnych, aroganckich, a także  odrzuconych,  niechcianych,  zapomnianych.  W  razie  potrzeby  uczeń powinien starać się  godzić  skłóconych,  rozdrażnionych,  bronić  słabych  i  osamotnionych.

 

Aby uczeń krytycznie spojrzał na siebie  i dbał o własne  zdrowie, szkoła wymaga by:

 

a)    dbał  o  higienę  osobistą, przychodził  do  szkoły  schludnie, estetycznie  i  skromnie  ubrany,  a  na  uroczystości  szkolne    wkładał regulaminowe  ubranie  odświętne,

b)    dbał  o  zdrowie oraz  bezpieczeństwo  swoje  i  kolegów,

c)    rozumiał  wartość  samowychowania,  umiejętnie  stawiał  sobie  coraz  wyższe  wymagania  w  celu  własnego  rozwoju  zdrowotnego,  moralnego,  kulturalnego.

 

 

ZASADY  ORGANIZOWANIA  EGZAMINU
EGZAMIN  KLASYFIKACYJNY

 

1.    Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

 

2.    Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się na pisemną prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności usprawiedliwionej lub jego rodziców (opiekunów prawnych), złożoną do Dyrektora szkoły nie później niż na tydzień przed zakończeniem zajęć dydaktycznych w danym okresie. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej może uzyskać zgodę Rady Pedagogicznej na egzamin klasyfikacyjny tylko w szczególnych przypadkach.

 

3.    Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

 

a) realizujący na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok nauki

b) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

 

 

4.    Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z zajęć edukacyjnych z wyjątkiem: plastyki, muzyki, zajęć technicznych, zajęć komputerowych, i wychowania fizycznego, z których egzamin klasyfikacyjny ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. Uczniowi takiemu  nie ustala się oceny zachowania

 

5.    Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami, a przeprowadza nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 

6.    Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności

oraz dla ucznia realizującego indywidualny program lub tok nauki, przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez Dyrektora szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

 

7.    Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego obowiązek nauki poza szkołą przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora szkoły w składzie:

 

a)    Dyrektor szkoły lub inny nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji

b)    Nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany ten egzamin Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami), liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.

 

8.    W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni w charakterze obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia. Przeczytać

 

9.    Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający:

Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, zawierający w szczególności:

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,

3) termin egzaminu klasyfikacyjnego;

4) imię i nazwisko ucznia;

5) zadania egzaminacyjne;

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną

Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

10. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

 

 

11.  W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu egzaminu nauczyciel zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje „nieklasyfikowany” lub „nieklasyfikowana”.

 

12.  Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

 

 

SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI I UMIEJETNOŚCI (odwołanie od oceny)

 

1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora szkoły, jeśli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 2 dni roboczych   po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Sprawdzian przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.

 

2. Do przeprowadzenia egzaminu Dyrektor powołuje komisję w składzie:

 

a) Dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły  – jako przewodniczący

b) nauczyciel uczący danego przedmiotu

c) nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu

 

3.    Sprawdzian wiadomości i umiejętności przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z wyjątkiem przedmiotów: plastyka, muzyka, technika, informatyka i wychowanie fizyczne, z których egzamin powinien mieć formę zadań praktycznych.

4.    Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia sporządza się protokół,  zawierający w szczególności:

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian;

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;

3) termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności;

4) imię i nazwisko ucznia;

5) zadania sprawdzające;

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną

 

5. Wystawiona ocena przez komisję nie może być niższa niż dotychczasowa.

 

6. Od ustalonej przez komisję oceny nie ma odwołania.

 

EGZAMIN POPRAWKOWY

 

1.    Począwszy od klasy czwartej uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.

 

2.    Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, zajęć komputerowych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.

 

3.    Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu wakacji. Wychowawca informuje rodziców ucznia o terminie egzaminu poprawkowego oraz zakresie materiału objętego egzaminem, przygotowanego przez nauczyciela przedmiotu.

 

4.    Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora szkoły.  W skład komisji wchodzą:

 

a) Dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,

a)    nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminator,

b)    nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji

 

5.    Nauczyciel – egzaminator może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. Jako osobę egzaminującą Dyrektor powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z Dyrektorem tej szkoły.

 

6.    Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

7.    Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez Dyrektora szkoły.

 

8.    Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji i powtarza klasę z zastrzeżeniem p. 9.

 

9.    Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych, odnotowując w arkuszu ocen: „otrzymał promocję warunkową”, pod warunkiem, że te zajęcia edukacyjne są zgodne ze szkolnym planem nauczania i realizowane w klasie programowo wyższej.

 

10.  Uczeń ma prawo odwołać się od wyniku egzaminu poprawkowego w ciągu 5 dni od daty przeprowadzenia tego egzaminu. Ocena komisji jest ostateczna.

Snap6

 

ZASADY  I  FORMY  WSPÓŁPRACY  Z  RODZICAMI

 

Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.

 

Szkoła  organizuje  spotkania z rodzicami, stwarzając możliwość wymiany  informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze:

 • zebrania z rodzicami, przynajmniej 3 razy w semestrze,
 • „Dzień otwarty szkoły” raz w semestrze, w którym uczestniczą wszyscy nauczyciele i pedagog,
 • spotkania indywidualne.

 

Rodzice uczniów, którzy mają problemy z nauką lub zachowaniem, mają obowiązek ścisłego współdziałania ze szkołą w celu usuwania tych problemów poprzez kontaktowanie się z wychowawcą co 2 tygodnie.

 

Tryb powiadamiania szkoły o nieobecności na zajęciach i usprawiedliwiania.

Rodzic powiadamia (uprzedza) wychowawcę o przyczynach nieobecności ucznia na zajęciach najpóźniej po upływie 3 dni. W przypadku telefonicznego poinformowania szkoły o przyczynach nieobecności sekretarka przekazuje wychowawcy informacje ustnie lub wywiesza w pokoju nauczycielskim.

Rodzic usprawiedliwia nieobecność dziecka w terminie 7 dni. Nieobecności ucznia usprawiedliwiane są na podstawie zwolnień lekarskich, zwolnień podpisanych przez rodziców ucznia lub na podstawie ustnej prośby rodzica.

W razie nieobecności nieusprawiedliwionej przekraczającej 14 dni wychowawca zgłasza ten fakt Dyrekcji Szkoły, która wdraża odpowiednią procedurę.

 

USTALENIA W SPRAWIE PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU
PO KLASIE 6

 

 1. Sprawdzian ma charakter powszechny i obowiązkowy. Składa się z dwóch części:

część pierwsza – obejmuje zadania z języka polskiego i z matematyki, ‎w tym wykorzystanie wiadomości i umiejętności z tych przedmiotów w zadaniach osadzonych w kontekście historycznym lub przyrodniczym,
część druga – obejmuje zadania z języka obcego nowożytnego.

Szóstoklasista przystępuje do sprawdzianu z jednego z następujących języków: angielskiego, ‎francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ‎ten język, którego uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego.‎

Obie części sprawdzianu są przeprowadzane jednego dnia. Część pierwsza trwa 80 minut, ‎a część druga – 45 minut. Poszczególne części sprawdzianu rozdzielone są przerwą. Każda ‎część sprawdzianu rozpoczyna się o godzinie określonej w komunikacie o harmonogramie. ‎

Sprawdzian w terminie głównym przeprowadza się w kwietniu, w terminie ustalonym przez Dyrektora CKE. Sprawdzian oraz arkusze sprawdzianu przygotowuje CKE.

 

Sprawdzian ma formę pisemną. Przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia szkoły ‎podstawowej, ale nie określa się minimalnego wyniku, jaki uczeń powinien uzyskać, toteż ‎sprawdzianu nie można nie zdać.‎

 

 1. Sprawdzian w klasie szóstej szkoły podstawowej obejmuje wiadomości i umiejętności ‎określone w wymaganiach ogólnych i szczegółowychw podstawie programowej kształcenia ‎ogólnego dla 2. etapu edukacyjnego.
 2. Komunikat w sprawie: harmonogramu przeprowadzania sprawdzianu jest ogłaszany nie później niż do dnia 10 września roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym jest przeprowadzany sprawdzian.

 

 1. Uczniowie z potwierdzonymi specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do sprawdzianu w formie dostosowanej do ich dysfunkcji na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Opinia taka powinna być wydana nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym przeprowadzony jest sprawdzian, ale nie wcześniej niż po ukończeniu klasy III szkoły podstawowej. Opinie przedkładają rodzice za pośrednictwem pedagoga, dyrektorowi szkoły w terminie ustalonym przez Dyrektora CKE. Jeżeli konieczność dostosowania warunków lub formy przeprowadzania sprawdzianu wystąpiła po przekazaniu wykazu do CKE, dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel informuje niezwłocznie na piśmie rodziców ucznia o wskazanym przez radę pedagogiczną sposobie lub sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzania sprawdzianu. Dyrektor szkoły informuje niezwłocznie dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej o konieczności dostosowania formy przeprowadzania sprawdzianu i przekazuje dane osobowe tego ucznia
 2. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dostosowanie warunków i formy przeprowadzenia sprawdzianu może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
 3. Uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia, wydanego przez lekarza, mogą przystąpić do sprawdzianu w warunkach i formie odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia.
 4. Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim ze sprzężoną niepełnosprawnością, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, który nie rokuje kontynuowania nauki w szkole, może być zwolniony przez dyrektora okręgowej komisji z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), zaopiniowany przez dyrektora szkoły.
 5. Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie przystępują do sprawdzianu.
 6. Za dostosowanie warunków i formy przeprowadzenia sprawdzianu do potrzeb uczniów odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego.
 7. Uczeń, który jest laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ‎ponadwojewódzkim, organizowanego z zakresu jednego z przedmiotów objętych ‎sprawdzianem (tj. języka polskiego, matematyki lub języka obcego nowożytnego), jest ‎zwolniony z odpowiedniej części sprawdzianu. Zwolnienie jest równoznaczne ‎z uzyskaniem z tej części sprawdzianu najwyższego wyniku.‎

 

 1. W czasie sprawdzianu każdy uczeń pracuje przy osobnym stoliku. Uczniowie wchodzą do sali pojedynczo i losują numery stolików. Nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych ani korzystać z nich w tej sali.
 2. Sprawdzian rozpoczyna się z chwilą zapisania w widocznym miejscu w sali czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy.
 3. W czasie trwania sprawdzianu w sali mogą przebywać wyłącznie uczniowie, osoby wchodzące w skład zespołu nadzorującego, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, oraz osoby upoważnione.
 4. W czasie trwania sprawdzianu uczniom nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań ani ich się nie komentuje.
 5. W przypadku braków w zestawie zadań lub karcie odpowiedzi uczeń otrzymuje nowy prawidłowy zestaw lub kartę odpowiedzi, a informacje o wymianie zamieszcza się w protokole. Protokół czytelnie podpisuje uczeń który zgłosił braki.
 6. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia lub jeśli uczeń zakłóca prawidłowy przebieg sprawdzianu w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego unieważnia pracę tego ucznia i przerywa jego sprawdzian. Informacje o unieważnieniu i przerwaniu sprawdzianu zamieszcza się w protokole.
 7. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do sprawdzianu albo przerwał sprawdzian, przystępuje do niego w terminie dodatkowym.

 

 1. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych uniemożliwiających przystąpienie do sprawdzianu w terminie do 20 sierpnia danego roku, dyrektor OKE, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia.

 

 

 

EWALUACJA I  MODYFIKACJA  WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA

 

 1. W ewaluacji  Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania udział biorą:

 

 • uczniowie (przez wypełnianie ankiet, podczas dyskusji na naradach klasowych, na zebraniach Samorządu Uczniowskiego, podczas swobodnych rozmów z nauczycielami).
 • rodzice (w czasie zebrań rodzicielskich, przez wypełnianie ankiet, przez dyskusje z nauczycielami).
 • nauczyciele (przez wypełnianie ankiet, podczas Rad Pedagogicznych, dyskusji, zebrań zespołów samokształceniowych, posiedzeń Komisji Opiekuńczo – Wychowawczej).

 

 1. Wewnątrzszkolny System Oceniania poddawany jest okresowej weryfikacji.

 

 

 

 

 

Wewnątrzszkolny System Oceniania przyjęto do realizacji Uchwałą Rady Pedagogicznej.

Statut Szkoły

ROZDZIAŁ I – POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 1

1.   Szkoła Podstawowa nr 5 w Stargardzie jest publiczną szkołą podstawową.

2.   Siedzibą szkoły są budynki przy ul. Kuśnierzy 7.

3.   Szkoła nosi imię  Jana Pawła II.

4.   Pełna nazwa szkoły brzmi – Szkoła Podstawowa nr 5 im. Jana Pawła II w Stargardzie i jest używana w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach jest używany skrót nazwy – Szkoła Podstawowa nr 5.

5.   Szkołę prowadzi Miasto Gmina Stargard.

6.   Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest Zachodniopomorski Kurator Oświaty w Szczecinie.

§ 2

1.   Czas trwania nauki w szkole wynosi 8 lat.

2.   Szkoła prowadzi oddziały rocznego obowiązkowego wychowania przedszkolnego.

3.   Świadectwo ukończenia szkoły potwierdza uzyskanie wykształcenia podstawowego i uprawnia do ubiegania się o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

§ 3

1.   Szkoła jest jednostką budżetową.

2.   Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy.

§ 4

Ilekroć w statucie jest mowa o:

1)  szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 5 im. Jana Pawła II  w Stargardzie,

2)  statucie – należy przez to rozumieć Statut Szkoły Podstawowej nr 5 im. Jana Pawła II  w Stargardzie,

3)  nauczycielu – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego szkoły,

4)  rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby   (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem,

5)  organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Miasto Gminę Stargard.


ROZDZIAŁ II – CELE I ZADANIA SZKOŁY

§ 5

Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz zawarte w szkolnym zestawie programów nauczania oraz programie wychowawczo-profilaktycznym szkoły.

§ 6

1.   Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez:

1)      szkolny zestaw programów nauczania, który obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego,

2)      program wychowawczo-profilaktyczny obejmujący:

a)   treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów,

b)  treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

2.   Nauczyciele i inni pracownicy szkoły mają obowiązek realizować program wychowawczo-profilaktyczny szkoły. Treści wychowawcze realizuje się w ramach zajęć edukacyjnych, zajęć z wychowawcą oraz podczas zajęć pozalekcyjnych.

3.   Edukacja szkolna przebiega w następujących etapach edukacyjnych:

1)      wychowanie przedszkolne organizowane w oddziałach przedszkolnych,

2)      pierwszy etap edukacyjny – klasy I–III szkoły podstawowej,

3)      drugi etap edukacyjny – klasy IV–VIII szkoły podstawowej.

4.   W celu wzbogacenia oferty edukacyjnej szkoła realizuje projekty edukacyjne w oparciu o zewnętrzne źródła finansowania.

§ 7

1.   Edukacja w oddziale przedszkolnym ma na celu przede wszystkim wsparcie całościowego rozwoju dziecka w zakresie zadań związanych z:

1)      wspieraniem wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju,

2)      tworzeniem warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa,

3)      wspieraniem aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych,

4)      zapewnieniem prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony,

5)      wspieraniem samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, doborem treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań,

6)      wzmacnianiem poczucia wartości, indywidualności, oryginalności dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie,

7)      promowaniem ochrony zdrowia, tworzeniem sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i działań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym o bezpieczeństwo w ruchu drogowym,

8)      przygotowywaniem do rozpoznawania i nazywania emocji, uczuć własnych i innych ludzi, ich wpływu na zachowanie oraz dbaniem o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w szkole oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci,

9)      tworzeniem sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki,

10)       tworzeniem warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka,

11)       tworzeniem warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy,

12)       współdziałaniem z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka,

13)       kreowaniem, wspólnie z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w szkole, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz promowaniem pożądanych zachowań wynikających z przyswojonych wartości, możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju,

14)       systematycznym uzupełnianiem, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju,

15)       systematycznym wspieraniu rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzących do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole,

16)       organizowaniem zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej, etnicznej lub języka regionalnego,

17)       tworzeniem sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

2.   Celem kształcenia w szkole jest przede wszystkim dbałość o integralny rozwój biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny ucznia, stąd do zadań szkoły należy:

1)      wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele),

2)      wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej,

3)      formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób, kształtowanie poczucia własnej wartości,

4)      rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość,

5)      rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania,

6)      ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności,

7)      rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki,

8)      wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat,

9)      wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji,

10)       wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej,

11)       kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość, kształtowanie postawy tolerancji i akceptacji dla innych uczniów w oparciu o dialog i współdziałanie,

12)       inspirowanie do podejmowania aktywności, inicjatyw oraz pracy zespołowej,

13)       kształtowanie poczucia przynależności społecznej,

14)       kształtowanie umiejętności nawiązywania i utrzymywania poprawnych relacji międzyludzkich,

15)       kształtowanie potrzeby i umiejętności dbania o własne zdrowie, sprawność fizyczną i właściwą postawę ciała

16)       kształtowanie postaw proekologicznych i potrzeby kontaktu z przyrodą,

17)       zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy,

18)       rozwijanie zainteresowań czytelniczych,

19)       ukierunkowanie ucznia ku wartościom.

3.   Szkoła realizuje cele i zadania określone w ust. 1 i 2 poprzez:

1)      prowadzenie dziecka do zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych w procesie dalszego kształcenia,

2)      rozwijanie poznawczych możliwości uczniów, tak, aby mogli oni przechodzić od dziecięcego do bardziej dojrzałego i uporządkowanego rozumienia świata,

3)      rozwijanie i przekształcanie spontanicznej motywacji poznawczej w motywację świadomą, przygotowując do podejmowania zadań wymagających systematycznego i dłuższego wysiłku intelektualnego i fizycznego,

4)      wprowadzanie uczniów w świat literatury i rozwijanie kompetencji czytelniczych,

5)      uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka w procesie kształcenia,

6)      rozwijanie umiejętności poznawania i racjonalnego oceniania siebie, najbliższego otoczenia rodzinnego, społecznego, kulturowego, przyrodniczego i technicznego,

7)      umacnianie wiary dziecka we własne siły i w możliwość osiągania trudnych, ale wartościowych celów,

8)      rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej dziecka,

9)      wzmacnianie poczucia tożsamości kulturowej, historycznej, etnicznej i narodowej,

10)       kształtowanie zainteresowań własnym miastem i regionem, lokalnymi tradycjami i obyczajami oraz zagrożeniami dla miasta i regionu,

11)       budzenie patriotyzmu lokalnego, regionalnego, narodowego i europejskiego,

12)       kształtowanie samodzielności, obowiązkowości, odpowiedzialności za siebie i innych,

13)       rozwijanie samodzielności w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności,

14)       zachęcanie do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych,

15)       kształtowanie umiejętności reagowania na zagrożenie bezpieczeństwa, życia i zdrowia,

16)       zapoznanie ze sposobami radzenia sobie w sytuacjach trudnych,

17)       promowanie ochrony zdrowia, kształtowanie nawyków higieny osobistej, zdrowego odżywiania się, aktywnego trybu życia i higieny pracy umysłowej,

18)       kształtowanie świadomości własnego ciała z uwzględnieniem zmian fizycznych i psychicznych zachodzących w okresie dojrzewania,

19)       uświadamianie zagrożeń związanych z nałogami, wskazanie szkodliwości środków odurzających (alkoholu, nikotyny, narkotyków i in.) i zaznajomienie z instytucjami udzielającymi pomocy,

20)       opiekę nad uczniami z rodzin zagrożonych patologią i niewydolnych wychowawczo,

21)       poznawanie cech własnej osobowości i uświadamianie sobie własnej odrębności,

22)       rozpoznawanie własnych emocji i emocji innych ludzi oraz kształtowanie  właściwego stosunku do nich,

23)       rozwijanie umiejętności asertywnych,

24)       tworzenie własnego systemu wartości w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności,

25)       rozwijanie zainteresowań i uzdolnień,

26)       uczenie tolerancji i szacunku dla innych ludzi oraz zasad i reguł obowiązujących w relacjach międzyludzkich,

27)       ukazanie znaczenia rodziny w życiu każdego człowieka i właściwych wzorców życia rodzinnego, pielęgnowania więzi i relacji w rodzinie,

28)       kształtowanie umiejętności bezpiecznego i zgodnego z zasadami higieny postępowania w życiu szkolnym i prywatnym,

29)       integrację uczniów niepełnosprawnych,

§ 8

Realizacja celów i zadań szkoły odbywa się także z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju ucznia poprzez następujące działania:

1)      integrację wiedzy nauczanej w procesie kształcenia zintegrowanego na pierwszym etapie edukacyjnym,

2)      oddziaływanie wychowawcze określone w celach i zadaniach szkoły,

3)      prowadzenie lekcji religii/etyki w szkole,

4)      prowadzenie kół zainteresowań i kół przedmiotowych, zajęć specjalistycznych oraz dydaktyczno-wyrównawczych,

5)      pracę pedagoga szkolnego wspomaganą badaniami i zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej,

6)      współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Stargardzie, Sądem Rodzinnym w Stargardzie, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Stargardzie oraz innymi organizacjami i stowarzyszeniami wspierającymi szkołę.

§ 9

1.   Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie od chwili wejścia ucznia do szkoły do momentu jej opuszczenia, poprzez:

1)      zapewnienie uczniom przebywającym w szkole opieki nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,

2)      organizowanie przed lekcjami i w czasie przerw dyżurów nauczycielskich na korytarzach – zasady i organizację ww. dyżurów określają regulamin i harmonogram,

3)      omawianie zasad bezpieczeństwa na godzinach wychowawczych i innych zajęciach,

4)      wyznaczenie (w miarę możliwości) oddzielnych stref pobytu dla dzieci w różnym wieku – dla oddziałów przedszkolnych, klas I – III oraz IV–VIII,

5)      zapewnienie pobytu w świetlicy szkolnej uczniom wymagającym opieki przed zajęciami i po zajęciach lekcyjnych,

6)      szkolenie pracowników szkoły w zakresie bhp,

7)      dostosowanie stolików uczniowskich, krzeseł i innego sprzętu szkolnego do wzrostu uczniów, rodzaju pracy oraz zapewnienie podjazdów dla osób niepełnosprawnych,

8)      systematyczne omawianie przepisów ruchu drogowego, kształcenie komunikacyjne prowadzące do uzyskania przez uczniów karty rowerowej,

9)      zapewnienie uczniom warunków do spożywania obiadu w stołówce szkolnej,

10)       utrzymywanie pomieszczeń szkolnych, budynków, placów, boisk i sprzętu szkolnego w stanie pełnej sprawności i czystości,

11)       dostosowanie rozkładu zajęć lekcyjnych do zasad higieny pracy umysłowej uczniów,

12)       kształtowanie postaw promujących zdrowy tryb życia,

a także:

13)       natychmiastową reakcję nauczycieli na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące zagrożenie dla ich bezpieczeństwa,

14)       zwracanie się pracowników obsługi szkoły do osób postronnych wchodzących na jej teren o podanie celu pobytu, w razie potrzeby zawiadamianie o tym fakcie dyrektora szkoły lub kierowanie tej osoby do dyrektora,

15)       niezwłocznie zawiadamianie dyrektora szkoły przez nauczycieli lub innych pracowników szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach noszących znamiona przestępstwa albo stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów.

2.   Szkoła zapewnia uczniom opiekę podczas zajęć zorganizowanych przez szkołę poza jej terenem poprzez przydzielenie jednego opiekuna (osoby pełnoletniej):

1)      na 30 uczniów – jeżeli grupa nie wyjeżdża poza miasto i nie korzysta zpublicznych środków lokomocji,

2)      na 15 uczniów – jeżeli wycieczka korzysta z publicznych środków lokomocji lub udaje się poza miasto,

3)      na 10 uczniów – w czasie turystyki kwalifikowanej.

3.   Szkoła lub rodzice mają prawo zgłosić Policji autokary wycieczkowe celem dokonania kontroli technicznej przed wyjazdem na wycieczkę.

4.   Szkoła zapewnia uczniom dostęp do Internetu oraz podejmuje działania zabezpieczające przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju poprzez instalowanie oprogramowania zabezpieczającego.


ROZDZIAŁ III – ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE

§ 10

1.   Organami szkoły są:

1)      dyrektor szkoły,

2)      rada pedagogiczna,

3)      samorząd uczniowski,

4)      rada rodziców.

2.   Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, w stosunku do decyzji wydawanych przez dyrektora w sprawach z zakresu obowiązku szkolnego uczniów, jest Zachodniopomorski Kurator Oświaty.

3.   Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, w stosunku do decyzji wydawanych przez dyrektora w sprawach dotyczących awansu zawodowego nauczycieli, jest organ prowadzący szkołę.

§ 11

1.   Dyrektor szkoły kieruje szkołą, jest jej przedstawicielem na zewnątrz, jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły, przewodniczącym rady pedagogicznej.

2.   Dyrektor jako przewodniczący rady pedagogicznej jest zobowiązany do:

1)      tworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków rady pedagogicznej w celu podnoszenia jakości pracy szkoły,

2)      podejmowania działań umożliwiających rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz szkoły,

3)      dbania o autorytet rady pedagogicznej, ochrony praw i godności nauczycieli, oddziaływania na postawę nauczycieli, pobudzania ich do twórczej pracy, innowacji i podnoszenia kwalifikacji,

4)      zapoznawania rady pedagogicznej z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego oraz omawiania trybu i form ich realizacji.

3.   Do kompetencji dyrektora należy w szczególności:

1)      kierowanie działalnością szkoły oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,

2)      sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w szkole,

3)      sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

4)      realizacja uchwał rady pedagogicznej podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących,

5)      dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły, ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,

6)      wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,

7)      współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych,

8)      odpowiedzialność za właściwą organizację i przebieg egzaminu w klasie VIII,

9)      stwarzanie warunków do działania w zespole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły,

10)       występowanie do Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły,

11)       przedstawianie radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności szkoły,

12)       wstrzymywanie wykonania uchwał rady pedagogicznej, podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących, niezgodnych z przepisami prawa,

13)       wydawanie zezwolenia na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą oraz określenie warunków jego spełniania,

14)       kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci mieszkające w obwodzie szkoły podstawowej,

15)       dopuszczanie do użytku w szkole zaproponowanych przez nauczycieli programów nauczania, podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych,

16)       podawanie do publicznej wiadomości zestawu podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego,

17)       zezwalanie uczniowi na indywidualny program lub tok nauki,

18)       organizowanie uczniowi, który posiada orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, takiego nauczania,

19)       ustalanie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych,

20)       organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom uczniów i nauczycielom,

21)       ustalanie na podstawie ramowego planu nauczania dla poszczególnych klas i oddziałów tygodniowego rozkładu zajęć,

22)       realizacja zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia,

4.   Do kompetencji dyrektora, wynikających z ustawy – Karta Nauczyciela oraz Kodeks pracy należy w szczególności:

1)      kierowanie jako kierownik zakładem pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami,

2)      decydowanie w sprawach zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,

3)      decydowanie w sprawach przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,

4)      występowanie z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły,

5)      dokonywanie oceny pracy nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły mających status pracowników samorządowych,

6)      sprawowanie opieki nad dziećmi uczącymi się w szkole,

7)      odpowiedzialność za dydaktyczny, wychowawczy i opiekuńczy poziom szkoły,

8)      tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów,

9)      zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań oraz doskonaleniu zawodowym,

10)       zapewnienie, w miarę możliwości, odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych,

11)       zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,

12)       organizowanie procesu awansu zawodowego nauczycieli,

13)       zawieszenie w pełnieniu obowiązków nauczyciela, przeciwko któremu wszczęto postępowanie karne lub złożono wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego,

14)       zawieszenie w pełnieniu obowiązków nauczyciela, jeżeli wszczęte postępowanie karne lub złożony wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego dotyczy naruszenia praw i dobra dziecka,

15)       współdziałanie z zakładowymi organizacjami związkowymi, w zakresie ustalonym ustawą o związkach zawodowych,

16)       administrowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie z ustalonym regulaminem tego funduszu, stanowiącym odrębny dokument,

5.   Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim.

6.   Dyrektor wydaje zarządzenia we wszystkich sprawach związanych z właściwą organizacją procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego w szkole.

7.   Zarządzenia dyrektora podlegają ogłoszeniu w księdze zarządzeń oraz na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim.

§ 12

1.   Radę pedagogiczną tworzą dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.
W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego na wniosek lub za zgodą rady pedagogicznej.

2.   Do jej kompetencji stanowiących należy:

1)      zatwierdzanie planów pracy szkoły,

2)      podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

3)      podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole,

4)      ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,

5)      ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły.

3.   Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1)      organizację pracy szkoły, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć,

2)      projekt planu finansowego szkoły,

3)      wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

4)      wnioski dyrektora dotyczące kandydatów do powierzenia im funkcji kierowniczych w szkole,

5)      propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

6)      wnioski o zezwolenie na indywidualny tok nauki ucznia,

7)      zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego lub program nauczania,

8)      dopuszczenie do użytku w szkole zaproponowanego programu nauczania w szkole podstawowej, zestawu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych,

9)      zamiar powierzenia stanowiska dyrektora szkoły, gdy konkurs nie wyłonił kandydata albo do konkursu nikt się nie zgłosił,

10)       przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora,

11)       ustalanie dodatkowych dni wolnych od zajęć

12)       wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania,

4.   Rada pedagogiczna deleguje dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora szkoły.

5.   Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły oraz jego zmian i uchwala statut lub jego zmiany.

6.   Rada pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o odwołanie z funkcji dyrektora szkoły oraz odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej w szkole.

7.   Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, który jest odrębnym dokumentem. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.

8.   Osoby uczestniczące w zebraniach rady są zobowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

§ 13

1.   Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Organem samorządu jest rada samorządu uczniowskiego.

2.   Zasady wybierania i działania rady samorządu uczniowskiego określa regulamin uchwalony przez uczniów. Regulamin ten nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

3.   Samorząd uczniowski może przedstawiać wnioski w sprawach dotyczących szkoły, szczególnie dotyczące praw uczniów, wszystkim organom szkoły.

4.   Na wniosek dyrektora szkoły samorząd wyraża opinię o pracy nauczyciela.

5.   Samorząd uczniowski może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności w sprawach dotyczących praw uczniów, takich jak:

1)      prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

2)      prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

3)      prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

4)      prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,

5)      prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu (i jednocześnie szkolnej rady wolontariatu).

6.   Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły podejmuje działania z zakresu wolontariatu.

7.   Samorząd ze swojego składu wyłania szkolną radę wolontariatu, której zadaniem jest koordynacja działań wybranych do realizacji spośród pomysłów zgłoszonych przez zespoły uczniowskie poszczególnych oddziałów klasowych. Szczegółowe zasady działania wolontariatu (w tym sposób organizacji i realizacji działań) w szkole określa regulamin wolontariatu, będący odrębnym dokumentem.

§ 14

1.   W szkole działa rada rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.

2.   Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który jest odrębnym dokumentem.

3.   Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.

4.   Do kompetencji rady rodziców należy:

1)      uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego,

2)      opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły,

3)      opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły,

4)      opiniowanie zestawów podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych zaproponowanych przez nauczycieli dyrektorowi, przed dopuszczeniem ich do użytku w szkole,

5)      typowanie dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora.

5.   W celu wspierania działalności statutowej szkoły, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin, o którym mowa w ust. 2.

6.   Rada rodziców prowadzi dokumentację finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 15

1.   Organy szkoły są zobowiązane do współpracy, wspierania dyrektora, tworzenia dobrego klimatu szkoły, poczucia współdziałania i partnerstwa, utrwalania demokratycznych zasad funkcjonowania szkoły.

2.   Dyrektor jest reprezentantem rady pedagogicznej we współpracy z pozostałymi organami szkoły.

3.   W celu wymiany informacji i współpracy pomiędzy organami szkoły przedstawiciele poszczególnych organów mogą uczestniczyć w zebraniach (w całości lub ich części) każdego organu. Każdy z organów szkoły ma możliwość swobodnego działania w granicach swoich kompetencji określonych ustawowo i statutem szkoły.

4.   Dyrektor szkoły wstrzymuje uchwały organów szkoły – niezgodnych z przepisami prawa – wyznaczając termin wyeliminowania niezgodności. Po upływie terminu uchwała traci moc w zakresie objętym ingerencją dyrektora.

5.   W sprawach spornych pomiędzy organami szkoły  rolę mediatora przyjmują kolejno (w zależności od stron zaangażowanych w spór) – dyrektor szkoły, rada pedagogiczna, rada rodziców. Spory powinny być rozstrzygane w terminie możliwie najkrótszym. Termin nie może przekroczyć l miesiąca od ich powstania.

6.   Po wyczerpaniu wszystkich możliwości rozwiązania sporu wewnątrz szkoły każdy z organów może zwrócić się z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

7.   Wszystkie organy szkoły współpracują w duchu porozumienia, tolerancji i wzajemnego szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji w granicach swoich kompetencji.

8.   Rodzice i uczniowie przedstawiają wnioski i opinie organom szkoły poprzez swoje reprezentacje: radę rodziców i samorząd uczniowski.

9.   Rada rodziców i samorząd uczniowski przedstawiają swoje wnioski i opinie dyrektorowi szkoły lub radzie pedagogicznej w formie pisemnej lub ustnej podczas protokołowanych posiedzeń tych organów.

10.   Wnioski i opinie są rozpatrywane na najbliższych posiedzeniach zainteresowanych organów, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach wymagających podjęcia szybkiej decyzji w terminie 7 dni.

§ 16

1.   Konflikt pomiędzy nauczycielem a uczniem rozwiązują:

1)       wychowawca klasy – w przypadku konfliktu pomiędzy nauczycielami uczącymi w danej klasie a uczniami tej klasy,

2)       pedagog szkolny – jeżeli decyzja wychowawcy nie zakończyła konfliktu lub konflikt z uczniami dotyczy wychowawcy klasy.

3)       dyrektor  – jeżeli decyzja pedagoga nie zakończyła konfliktu

2.   Od decyzji dyrektora szkoły może być wniesione odwołanie do organu prowadzącego szkołę. Nie może być ono jednak wniesione po upływie 2 tygodni od daty wydania.

3.   W sytuacji konfliktu pomiędzy nauczycielami postępowanie prowadzi dyrektor szkoły.

4.   W przypadkach nierozstrzygnięcia sporu przez dyrektora szkoły, strony mogą odwołać się do organu prowadzącego szkołę.

5.   Konflikt pomiędzy dyrektorem szkoły a nauczycielami rozpatruje, na pisemny wniosek jednej ze stron, organ prowadzący szkołę.

6.   Konflikty pomiędzy rodzicami a innymi organami szkoły:

1)      postępowanie w pierwszej instancji prowadzi dyrektor szkoły,

w przypadkach spornych organ prowadzący szkołę.

§ 17

1.   Organy szkoły pracują na rzecz szkoły, przyjmując zasadę nieingerowania
w swoje kompetencje oraz zasadę współpracy, współdziałają w realizacji zadań wynikających ze statutu i planów pracy szkoły.

2.   Organy szkoły zobowiązane są do wyjaśniania motywów podjętych decyzji, o ile zwróci się z takim wnioskiem drugi organ, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od podjęcia decyzji.

3.   Działające w szkole organy prowadzą samodzielną i swobodną działalność, w ramach swoich kompetencji, podejmują decyzje w oparciu o regulaminy działalności. Dbają jednak o bieżące informowanie innych organów szkoły o planowych lub podejmowanych decyzjach bezpośrednio lub pośrednio poprzez dyrektora szkoły.


ROZDZIAŁ IV – ORGANIZACJA SZKOŁY

§ 18

1.   Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów określonych planem nauczania.

2.   Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym wynosi nie więcej niż 25. Oddział przedszkolny obejmuje dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień oraz rodzaju niepełnosprawności.

3.   Liczba uczniów w oddziale klas I–III szkoły podstawowej wynosi nie więcej niż 25.

4.   W przypadku przyjęcia z urzędu, w okresie od rozpoczęcia do zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, do oddziału klasy I, II lub III szkoły podstawowej ucznia zamieszkałego w obwodzie tej szkoły, dyrektor szkoły podstawowej, po poinformowaniu rady oddziałowej, dzieli dany oddział, jeżeli liczba uczniów jest zwiększona ponad liczbę określoną w ust. 3.

5.   Na wniosek rady oddziałowej oraz za zgodą organu prowadzącego szkołę, dyrektor szkoły podstawowej może odstąpić od podziału, o którym mowa w ust. 4, zwiększając liczbę uczniów w oddziale ponad liczbę określoną w ust. 3. Liczba uczniów w oddziale może być zwiększona nie więcej niż o 2 uczniów.

6.   Jeżeli liczba uczniów w oddziale klas I–III szkoły podstawowej zostanie zwiększona zgodnie z ust. 5, w szkole zatrudnia się asystenta nauczyciela.

7.   Oddział, w którym liczbę uczniów zwiększono zgodnie z ust. 5, może funkcjonować ze zwiększoną liczbą uczniów w ciągu całego etapu edukacyjnego.

§ 19

1.   W roku poprzedzającym naukę w klasie I przeprowadza się diagnozę gotowości dziecka 6-letniego do podjęcia nauki.

2.   Do 30 kwietnia rodzice otrzymują „Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej”.

§ 20

1.   Dyrektor za zgodą rodziców organizuje zajęcia rewalidacyjne, których celem jest wspomaganie rozwoju psychofizycznego ucznia z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb.

2.   Jednostka zajęć rewalidacyjnych trwa 45 minut.

3.   Zajęcia rewalidacyjne uwzględnione są w arkuszu organizacyjnym pracy szkoły na dany rok szkolny.

§ 21

1.   W klasach IV–VIII szkoły podstawowej podział na grupy jest obowiązkowy:

1)       na obowiązkowych zajęciach z informatyki w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów; zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej lub międzyoddziałowej liczącej nie więcej niż 24 uczniów; liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej;

2)      na obowiązkowych zajęciach z języków obcych nowożytnych w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów; zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej lub międzyoddziałowej liczącej nie więcej niż 24 uczniów,

3)      na obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego; zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyklasowej, liczącej nie więcej niż 26 uczniów

2.   W przypadku oddziałów liczących mniej uczniów niż wskazano w przepisie w ust. 1, podziału na grupy można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę.

§ 22

1.   Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie:

1)                                            kształcenia zintegrowanego na pierwszym etapie edukacyjnym,

2)                                            klasowo-lekcyjnym na drugim etapie edukacyjnym.

2.   Jednostka lekcyjna trwa 45 minut.

3.   Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych na pierwszym etapie edukacyjnym ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.

4.   Podziału godzin przeznaczonych na zajęcia edukacji wczesnoszkolnej dokonuje nauczyciel prowadzący zajęcia, z tym, że w trzyletnim okresie nauczania zajęcia edukacyjne należy zrealizować zgodnie z oddzielnymi przepisami.

5.   Tygodniowy rozkład zajęć na pierwszym etapie edukacyjnym określa ogólny przydział czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania.

6.   Zajęcia przeznaczone na realizację podstawy programowej w oddziałach przedszkolnych trwają 5 godzin zegarowych dziennie, a czas zajęć edukacyjnych wynosi do 30 minut.

§ 23

1.   Uwzględniając potrzeby rozwojowe uczniów, szkoła organizuje zajęcia dodatkowe, stosownie do posiadanych środków finansowych i możliwości.

2.   Zajęcia dodatkowe prowadzone są w grupach międzyklasowych i międzyoddziałowych poza systemem klasowo-lekcyjnym.

3.   Liczbę uczestników zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej określają przepisy ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

§ 24

1.   Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednego nauczyciela wybranego spośród uczących w tym oddziale, zwanemu wychowawcą klasy.

2.   Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej przyjęto zasadę, aby nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.

3.   Zmiana wychowawcy klasy może nastąpić przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego lub, w uzasadnionych przypadkach, także w trakcie trwania roku szkolnego.

4.   Formy realizowania zadań nauczyciel wychowawca dostosowuje do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.

§ 25

1.   Termin rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określa rozporządzenie ministra właściwego ds. oświaty i wychowania w sprawie organizacji roku szkolnego.

2.   Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły.

3.   Na podstawie zatwierdzonego przez organ prowadzący arkusza organizacji szkoły, dyrektor szkoły ustala tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych,  uwzględniający zasady ochrony zdrowia i higieny pracy.

4.   Szkoła używa dziennika lekcyjnego jako dziennika dokumentującego zajęcia lekcyjne.

§ 26

1.   Religia jako szkolny przedmiot nieobowiązkowy jest prowadzona dla uczniów, których rodzice wyrażają takie życzenie.

2.   Życzenie wyrażone jest w formie pisemnego oświadczenia, nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać zmienione.

3.   Nauczyciel religii wchodzi w skład rady pedagogicznej.

4.   Ocena z religii umieszczana jest na świadectwie szkolnym, wliczana jest do średniej ocen, lecz nie ma wpływu na promocję do następnej klasy.

5.   Uczniowie, których rodzice wyrażą takie życzenie, mogą uczestniczyć w lekcjach etyki. Podstawą udziału w lekcji etyki jest życzenie wyrażone w formie pisemnego oświadczenia złożonego przez rodziców ucznia. Oświadczenie rodzice składają jeden raz na cały czas nauki w szkole.

6.   Zadeklarowana wola uczestnictwa w zajęciach religii/etyki wiąże się z obowiązkową obecnością na tych zajęciach oraz ocenianiem.

7.   Uczeń, który nie uczęszczał na zajęcia religii ani etyki, ma na świadectwie wpis „-„

8.   Uczniowie nie uczęszczający na lekcje religii i etyki objęci są zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi.

§ 27

1.   Dla wszystkich uczniów klas IV-VIII organizowane są zajęcia edukacyjne „Wychowanie do życia w rodzinie”.

2.   Udział ucznia w zajęciach „Wychowanie do życia w rodzinie” nie jest obowiązkowy.

3.   Uczeń nie bierze udziału w zajęciach, jeżeli jego rodzice zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej rezygnację z udziału ucznia w zajęciach.

4.   Zajęcia nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia.

§ 28

1.   W szkole zorganizowane są zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego dla uczniów klas VII, VIII.

2.   Sposób realizacji ustala dyrektor szkoły,  uwzględniając tygodniowy plan zajęć uczniów.

3.   Działania przygotowujące uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia zawarte są w Wewnątrzszkolnym Systemie Doradztwa Zawodowego (WSDZ), który jest odrębnym dokumentem.

§ 29

1.   W szkole działa Międzyszkolny Zespół Nauczania Języka Ukraińskiego, w ramach którego prowadzone są zajęcia z literatury i gramatyki oraz z historii własnej i kultury, a także w miarę potrzeb, zajęcia artystyczne.

2.   Podstawą uczęszczania na zajęcia jest pisemny wniosek złożony przez rodziców ucznia do 20 września danego roku. Wniosek dotyczy całego okresu nauki w szkole.

3.   Złożenie wniosku jest równoznaczne z zaliczeniem języka ukraińskiego do zajęć obowiązkowych, a historii własnej i kultury do zajęć dodatkowych.

4.   Zasady funkcjonowania Międzyszkolnego Zespołu Nauczania Języka Ukraińskiego zawarte są w Regulaminie, który jest odrębnym dokumentem.

§ 30

1.   W szkole działa Międzyszkolny Punkt Nauczania Religii Adwentystów Dnia Siódmego, Kościoła Zielonoświątkowego, religii greckokatolickiej oraz religii prawosławnej.

2.   Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych w liczbie dwóch godzin tygodniowo dla każdej grupy.

§ 31

1.   Szkoła może przyjmować studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne, na podstawie pisemnego porozumienia zawartego między dyrektorem szkoły a szkołą wyższą lub (za jego zgodą) poszczególnymi nauczycielami a szkołą wyższą.

2.   Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 32

1.   Biblioteka szkolna jest ośrodkiem edukacji czytelniczej, informacyjnej i medialnej uczniów oraz ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Biblioteka szkolna służy realizacji programu nauczania i wychowania, wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli, uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samokształcenia oraz w pełnieniu podstawowych funkcji szkoły: kształcąco-wychowawczej, opiekuńczej i kulturalno-rekreacyjnej.

2.   Biblioteka szkolna wspomaga nauczycieli w:

1)      kształceniu umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbałości o wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów,

2)      stwarzaniu uczniom warunków do nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, na zajęciach z różnych przedmiotów,

3.   Biblioteka prowadzi czytelnię multimedialną.

4.   Do zadań biblioteki należy:

1)      gromadzenie i opracowywanie zbiorów (książek, czasopism, kaset, płyt oraz innych nośników cyfrowych itp.),

2)      prowadzenie dokładnej ewidencji zbiorów,

3)      gromadzenie, ewidencjonowanie i udostępnianie bezpłatnych podręczników szkolnych i materiałów ćwiczeniowych,

4)      doskonalenie warsztatu służby informacyjnej,

5)      udzielanie pomocy uczniom w doborze wydawnictw ułatwiających opanowanie wiadomości szkolnych i kształcenie osobowości, w rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień, we wzbogacaniu znajomości języka ojczystego, w wyrabianiu wrażliwości na prawdę i piękno zawarte w treści książek,

6)      organizowanie spotkań okazjonalnych i tematycznych,

7)      umożliwianie dostępu do jej zbiorów w stałych dniach i godzinach, w czasie zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.

5.   Biblioteka w ramach swoich zadań współpracuje z:

1)           uczniami, poprzez:

a)   zakup lub sprowadzanie szczególnie poszukiwanych książek,

b)  tworzenie aktywu bibliotecznego,

c)   informowanie o aktywności czytelniczej,

d)  udzielanie pomocy w korzystaniu z różnych źródeł informacji, z uwzględnieniem umiejętności efektywnego posługiwania się technologią informacyjną, a także w doborze literatury i kształtowaniu nawyków czytelniczych,

e)   umożliwienie korzystania z Internetu, encyklopedii i programów multimedialnych;

f)    organizowanie działań mających na celu rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie nawyku czytania i uczenia się (konkursów czytelniczych, wystaw, akcji głośnego czytania),

g)  nawiązywanie współpracy z innymi szkołami, bibliotekami i instytucjami.

2)      nauczycielami i innymi pracownikami szkoły, poprzez:

a)   sprowadzanie literatury pedagogicznej, przedmiotu, poradników metodycznych i czasopism pedagogicznych,

b)  organizowanie wystawek tematycznych,

c)    informowanie o nowych nabytkach biblioteki,

d)  przeprowadzanie lekcji bibliotecznych,

e)   udostępnianie czasopism pedagogicznych i zbiorów gromadzonych w bibliotece,

f)    działania mające na celu poprawę czytelnictwa,

g)  umożliwienie korzystania z Internetu, encyklopedii, programów multimedialnych;

3)           rodzicami, poprzez:

a)   udostępnianie zbiorów gromadzonych w bibliotece,

b)  umożliwienie korzystania z Internetu, encyklopedii i programów multimedialnych,

c)   działania na rzecz podniesienia aktywności czytelniczej dzieci,

d)  udostępnianie Statutu szkoły, programu wychowawczo-profilaktycznego oraz innych dokumentów prawa szkolnego,

4)      innymi bibliotekami, poprzez:

a)   lekcje biblioteczne przeprowadzane przez bibliotekarzy z biblioteki publicznej,

b)  udział w konkursach poetyckich, plastycznych, wystawach itp.,

c)   wypożyczanie międzybiblioteczne zbiorów specjalnych.

Szczegółowe zasady pracy biblioteki zawarte są w regulaminie biblioteki.

§ 33

1.      W szkole działa świetlica, która zapewnia opiekę uczniom poza godzinami nauki.

2.      Do świetlicy przyjmowane są dzieci  z oddziałów przedszkolnych oraz klas I – III, które muszą  dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców oraz uczniowie klas starszych dojeżdżający do szkoły lub w innych okolicznościach wymagających zapewnienia uczniom opieki w szkole.

3.      Dzieci przyjmowane są do świetlicy na podstawie kart zgłoszeń składanych na początku każdego roku szkolnego przez rodziców.

4.      Czas pracy świetlicy określa dyrektor szkoły.

5.      Świetlica jest pozalekcyjną formą wychowawczo – opiekuńczej działalności szkoły.

6.      Zajęcia w świetlicy prowadzone są w grupach wychowawczych. Każda grupa ma swego wychowawcę.

7.      Grupa wychowawcza w świetlicy nie może przekraczać 25 uczniów.

8.      Pracownicy pedagogiczni świetlicy wchodzą w skład rady pedagogicznej. Kierownik świetlicy składa sprawozdanie z jej działalności na koniec I semestru i koniec roku szkolnego.

9.      Wychowawcy świetlicy współpracują z nauczycielami, wychowawcami klas  oraz pedagogiem szkolnym  w zakresie pomocy dydaktycznej i wychowawczej.

10.    Szczegółowe zasady dotyczące bezpieczeństwa dzieci oraz organizacji pracy świetlicy znajdują się w regulaminie świetlicy, który jest odrębnym dokumentem.

§ 34

1.   W szkole działa stołówka, w której posiłki przygotowywane są przez firmę zewnętrzną.

2.   Uczniowie korzystający z wyżywienia podczas przerw obiadowych znajdują się pod opieką dyżurujących w stołówce nauczycieli świetlicy.

§ 35

Do realizacji celów statutowych szkoła posiada odpowiednie pomieszczenia: sale lekcyjne, gabinety przedmiotowe, gabinety pedagoga, psychologa, logopedy, pielęgniarki szkolnej, sale gimnastyczne, basen, świetlicę, bibliotekę, czytelnię.

§ 36

1.   Uczniów, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, obejmuje się indywidualnym nauczaniem, organizowanym zgodnie z przepisami prawa.

2.   Indywidualne nauczanie organizuje dyrektor szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i na podstawie orzeczenia wydanego przez zespół orzekający w poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.  Dyrektor organizuje indywidualne nauczanie w sposób zapewniający wykonanie określonych w orzeczeniu zaleceń dotyczących warunków realizacji potrzeb edukacyjnych ucznia.

3.   Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzi się w miejscu zamieszkania ucznia.

4.   Szczegóły dotyczące organizacji nauczania indywidualnego regulują odrębne przepisy.

§ 37

1.   Na wniosek rodziców dyrektor szkoły może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego   lub obowiązku przygotowania przedszkolnego poza szkołą.

Do wniosku należy dołączyć:

a)   opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej,

b)  oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia,

c)   zobowiązanie rodziców do przystępowania przez dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych w każdym roku szkolnym.

2.   Dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą otrzymuje świadectwo ukończenia poszczególnych klas szkoły po zdaniu egzaminów klasyfikacyjnych z zakresu części podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia, uzgodnionej na dany rok szkolny z dyrektorem szkoły, przeprowadzonych przez szkołę, której dyrektor zezwolił na spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. Dziecku takiemu nie ustala się oceny zachowania.

3.   Dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą ma prawo uczestniczyć w szkole w nadobowiązkowych zajęciach pozalekcyjnych.

4.   Cofnięcie zezwolenia następuje:

a)   na wniosek rodziców;

b)  jeżeli dziecko z przyczyn nieusprawiedliwionych nie przystąpiło do egzaminu klasyfikacyjnego albo nie zdało rocznych egzaminów klasyfikacyjnych;

c)   w razie wydania zezwolenia z naruszeniem prawa.

5.   Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się ze wszystkich przedmiotów  obowiązkowych ujętych w planie nauczania klasy niższej od klasy, do której uczeń przechodzi z wyjątkiem zajęć technicznych, zajęć komputerowych, plastyki, muzyki i wychowania fizycznego.

§38

1.   Szkoła może podejmować współdziałanie ze stowarzyszeniami lub innymi organizacjami w zakresie działalności innowacyjnej.

2.   Współdziałanie to może być podejmowanie z inicjatywy:

1)      nauczycieli,

2)      uczniów,

3)      rodziców.

3.   Podjęcie współpracy w wyżej wymienionym zakresie każdorazowo wymaga zgody dyrektora szkoły.ROZDZIAŁ V – FORMY OPIEKI I POMOCY UCZNIOM


§ 39

1.   Szkoła udziela pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc.

2.   Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz jego indywidualnych możliwości psychofizycznych i czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie.

3.   Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno- pedagogiczną wynika w szczególności:

1)      z niepełnosprawności,

2)      z niedostosowania społecznego,

3)      z zagrożenia niedostosowaniem społecznym,

4)      z zaburzeń zachowania lub emocji,

5)      ze szczególnych uzdolnień,

6)      ze specyficznych trudności w uczeniu się,

7)      z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych,

8)      z choroby przewlekłej,

9)      z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,

10)       z niepowodzeń edukacyjnych,

11)       z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi,

12)       z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

4.   Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w szkole rodzicom i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w:

a)   rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych,

b)  rozwijaniu umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej uczniom.

5.   Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne.

6.   Dyrektor szkoły organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

7.   Wychowawca klasy planuje i koordynuje udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

8.   Pedagog wspiera nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

9.   Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają uczniom nauczyciele oraz specjaliści.

10.   Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:

1)      rodzicami uczniów,

2)      poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi,

3)      placówkami doskonalenia nauczycieli,

4)      innymi szkołami i placówkami,

5)      organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

11.   Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest udzielana z inicjatywy:

1)      ucznia,

2)      rodziców ucznia,

3)      dyrektora szkoły,

4)      nauczyciela, wychowawcy  lub specjalisty, prowadzących zajęcia z uczniem,

5)      pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania,

6)      poradni,

7)      pomocy nauczyciela,

8)      asystenta nauczyciela,

9)      pracownika socjalnego,

10)       asystenta rodziny,

11)       kuratora sądowego,

12)       organizacji pozarządowych, innych instytucji lub podmiotów działających na rzecz rodziny, dzieci, młodzieży.

12.   W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:

1)      zajęć rozwijających uzdolnienia,

2)      zajęć rozwijających umiejętności uczenia się,

3)      zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,

4)      zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,

5)      zajęć związanych z wyborem kierunku dalszego kształcenia i zawodu,

6)      zindywidualizowanej ścieżki kształcenia,

7)      porad i konsultacji,

8)      warsztatów.

13.   W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

14.   Szkoła udziela pomocy uczniom w sytuacjach trudnych i losowych.

15.   Formy pomocy w sytuacjach trudnych i losowych to:

a)       konsultacje z psychologiem lub pedagogiem,

b)      pomoc w otrzymaniu stypendium szkolnego, pokrycia kosztów dożywiania lub innej pomocy materialnej we współpracy z MOPS, GOPS i innymi instytucjami działającym na rzecz dzieci i rodziny,

c)       uruchomienie procedury niebieskiej karty,

d)      pomoc w kontaktach z urzędami i  instytucjami działającymi na rzecz dzieci i rodziny.

§ 40

1.   Szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Stargardzie oraz innymi placówkami wspierającymi pracę szkoły w celu:

1)      uzyskania wsparcia merytorycznego dla nauczycieli i specjalistów udzielających uczniom i rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole,

2)      udzielania rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.

2.   Osobą wyznaczoną do koordynowania współpracy jest pedagog szkolny.

3.   W szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

4.   Podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację wymaga uzyskania zgody dyrektora szkoły, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej i rady rodziców.