WSO

 • Drukuj

WEWNĄTRZSZKOLNY  SYSTEM OCENIANIA  POSTĘPÓW  UCZNIÓW

SZKOŁY  PODSTAWOWEJ  NR 5 IM.  JANA  PAWŁA  II W STARGARDZIE

 
OCENA MA WSPIERAĆ UCZNIA

oceniamy postępy ucznia, wskazując mu to,

co osiągnął, co zrobił dobrze w stosunku

do wymagań edukacyjnych

 

CELE OCENIANIA:

 

przekazywanie uczniowi i jego rodzicom informacji o osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się poprzez wskazanie, co uczeń zrobił dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć,
informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie,
pomoc w samodzielnym planowaniu rozwoju ucznia,
motywowanie ucznia do dalszej pracy,
dostarczanie rodzicom lub prawnym opiekunom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach dziecka,
umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.
OCENIANIE  WEWNĄTRZSZKOLNE  OBEJMUJE:

1.    formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z  obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,

2.    ustalanie kryteriów oceniania zachowania,

3.    ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

4.    przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,

5.    ustalanie rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

6.    ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

7.    ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce:

·         wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i  sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

·         Rodzice zostają poinformowani o wymaganiach edukacyjnych, sposobach sprawdzania osiągnięć, warunkach i trybie uzyskiwania wyższych niż przewidywana ocena klasyfikacyjna na początku roku szkolnego w sposób ustalony przez nauczycieli przedmiotów,

Sposób informowania ustalić na zebraniach zespołów przedmiotowych.

·         nauczyciele potwierdzają to odpowiednim zapisem w dzienniku lekcyjnym, wychowawcy dokumentują fakt powiadomienia rodziców w teczce wychowawcy. przypomnieć

 

 WYMAGANIA EDUKACYJNE

NA POSZCZEGÓLNE OCENY:

 

1. Wymagania konieczne (K) na ocenę dopuszczającą obejmują elementy treści nauczania:

 

Ø  niezbędne w uczeniu danego przedmiotu,

Ø  potrzebne w życiu

 

Wskazują one na braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych w podstawach programowych, a także na opanowaniu w znacznym stopniu wiadomości podstawowych.

 

 2.    Wymagania podstawowe (P) na ocenę dostateczną obejmują elementy treści:

 

Ø  najważniejsze w uczeniu się danego przedmiotu,

Ø  łatwe nawet dla ucznia mało zdolnego

Ø  o niewielkim stopniu złożoności, a więc przystępne,

Ø  często powtarzające się w programie nauczania,

Ø  dające się wykorzystać w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych,

Ø  określone programem nauczania na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawach programowych,

Ø  umiejętności proste i uniwersalne, wiadomości o małym zakresie

 

Warstwa treści podstawowych nie powinna przekraczać 30% treści całego programu.

 

 

Wymagania rozszerzające (R) na stopień dobry obejmują następujące treści:
Ø  istotne w strukturze przedmiotu,

Ø  bardziej złożone niż treści zaliczone do wymagań podstawowych,

Ø  przydatne, ale nie niezbędne w opanowaniu treści z danego przedmiotu i innych przedmiotów szkolnych,

Ø  użyteczne w szkolnej i pozaszkolnej działalności,

Ø  o zakresie przekraczającym wymagania zawarte w podstawach programowych,

Ø  wymagające umiejętności stosowania wiadomości w sytuacjach typowych, według wzorów (przykładów) znanych z lekcji i podręczników

 

 Wymagania dopełniające (D) na ocenę bardzo dobrą obejmują pełny zakres treści określonych programem nauczania:
Ø  złożone, trudne, ważne do opanowania,

Ø  wymagające korzystania z różnych źródeł,

Ø  umożliwiające rozwiązywanie problemów,

Ø  pośrednio użyteczne w życiu pozaszkolnym,

Ø  pełne opanowanie programu nauczania

 

Wymagania wykraczające (W) na ocenę celującą obejmują treści:
Ø  znacznie wykraczające poza program nauczania,

Ø  stanowiące efekty samodzielnej pracy ucznia,

Ø  wynikające z indywidualnych zainteresowań,

Ø  zapewniające pełne wykorzystanie wiadomości dodatkowych

 

 

Wymagania edukacyjne określono na podstawie standardów osiągnięć ustalonych centralnie, programów nauczania i kryteriów występujących w literaturze.

 

KRYTERIA OCENIANIA UCZNIÓW
W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

 

1.    Szczegółowe kryteria oceniania w poszczególnych klasach są zawarte w dzienniku zajęć zintegrowanych, gdzie opisano osiągnięcia ucznia w zakresie:

–   rozwoju emocjonalno – społecznego,

–   edukacji polonistycznej,

–   edukacji artystycznej (plastyczna, muzyczna, techniczna),

–   edukacji społeczno – przyrodniczej,

–   edukacji matematycznej,

–   edukacji ruchowej,

–   zajęć komputerowych,

–   języka nowożytnego.

 

2.    Od 1 września 2009 uczniowie edukacji wczesnoszkolnej (kl. I – III)
w trzyletnim okresie nauczania powinni mieć co najmniej:

–     190 godzin język obcego nowożytnego,

–     po 95 godzin edukacji muzycznej, plastycznej i zajęć komputerowych,

–     290 godzin wychowania fizycznego.

O podziale godzin na pozostałe obowiązkowe zajęcia w ramach edukacji wczesnoszkolnej decyduje nauczyciel prowadzący dane zajęcia.

 

3.    Poziom osiągnięć ucznia oceniany jest zgodnie z przyjętą symboliką:

 

A – umiejętność opanowana

B – umiejętność wymagająca ćwiczeń

C – umiejętność nieopanowana

 

Symbole literowe są informacją dla nauczyciela i rodzica. Pomagają nauczycielowi przy wystawieniu rocznej oceny opisowej. Ocenie ucznia za jego pracę, oprócz odpowiedniego określenia, towarzyszy komentarz zapisany w zeszycie lub pochwała ustna. Informacja o osiągnięciach i postępach uczniów po I semestrze przedstawiana jest rodzicom w formie pisemnej (karta osiągnięć ucznia). Uwzględnia ona podstawowe umiejętności z zakresu poszczególnych edukacji oraz ocenę z zachowania wg ustalonej symboliki.

 

4.    Przy ocenie wytworów plastycznych i technicznych oraz zajęć ruchowych i muzycznych pod uwagę bierze się przede wszystkim wysiłek, zaangażowanie i możliwości dziecka.

 

 

OCENA ZACHOWANIA UCZNIÓW

W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

 

1.    W klasach I – III ocena zachowania jest oceną opisową.

 

Obowiązkowymi formami oceny zachowania są:

 

a)    opisowa ocena semestralna,

b)    roczna (na świadectwie, arkuszu ocen, w dzienniku zajęć zintegrowanych).

 

2.    Ocenę zachowania ustala wychowawca uwzględniając samoocenę ucznia.

 

3.    Ocena zachowania nie może mieć wpływu na:

 

–   oceny z zajęć edukacyjnych,

–   promocję do klasy programowo wyższej.

 

4. Kryteria ocen zachowania obejmują:

 

a)     kulturę osobistą,

b)     obowiązkowość,

c)     relacje z rówieśnikami,

d)     przestrzeganie zasad przyjętych przez szkołę,

e)     udział w życiu klasy, szkoły, środowiska.

 

 

5. Skala ocen zachowania

 

A – cecha, którą posiada dziecko

B – cechę tę dziecko nie zawsze ujawnia

C – cecha nieukształtowana u dziecka

 

6. Uwagi i spostrzeżenia dotyczące zachowania ucznia mogą zgłaszać do wychowawcy nauczyciele, uczniowie i pracownicy szkoły.

 

CZĘSTOTLIWOŚĆ OCENY

 

1.   W edukacji wczesnoszkolnej nauczyciel dokonuje oceny pracy dziecka na bieżąco – podczas działań edukacyjnych, udzielając ustnych lub pisemnych informacji.

 

2.   Nauczyciel dokumentuje oceny dwa razy w roku szkolnym:

 

a)    semestralną oceną opisową osiągnięć i zachowania ucznia klas
I – III diagnozującą działalność dziecka oraz ukierunkowującą do dalszej pracy poprzez zapis w dzienniku lekcyjnym oraz Karcie Oceny Opisowej (załącznik 1, 2, 3), którą otrzymuje rodzic na zebraniu podsumowującym I semestr, co potwierdza podpisem na liście obecności.

b)   Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.

 

 

INFORMOWANIE RODZICÓW

 

Zebrania z rodzicami, informujące o postępach dziecka, jego aktywności edukacyjnej oraz zachowaniu, odbywają się co najmniej trzy razy w każdym semestrze. Oprócz tego w każdym semestrze mają miejsce spotkania indywidualne nauczyciela z rodzicem (prawnym opiekunem).

 

 

PROMOWANIE UCZNIÓW W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

 

1.    Uczniowie klas I-III otrzymują wpis na świadectwie:

ü  z zajęć edukacyjnych, uwzględniający poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej oraz wskazujący potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień,

ü  o poziomie opanowanych umiejętności z zajęć na basenie.

 

2.    Uczeń klas I – III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie.

 

3.    Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów), rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.

 

4.    W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodzica po zasięgnięciu opinii wychowawcy.

 

 

 

ZASADY  OCENIANIA  I  FORMY KONTROLI

W  KLASACH  IV – VI
1.   Oceny  są  jawne  zarówno  dla  ucznia,  jak  i  jego  rodziców.

 

2.   Ważne  w  sprawdzaniu  postępów  uczniów  są  formy,  częstotliwość i  narzędzia  kontroli. Kontrola  umożliwia  poznanie  czy  uczeń  pamięta,  rozumie  oraz  czy  nastąpił  przyrost  wiedzy  i  umiejętności.  Jest  więc  prowadzona systematycznie  i  równomiernie  rozłożona  na  cały  okres  nauki.

 

3.   Formy  kontroli:

 

a)    odpowiedzi ustne – wypowiedzi ucznia na określony temat na początku lub w trakcie lekcji,

b)    wykonywanie  zadań,  ćwiczeń  w  trakcie  lekcji  ustnie,  pisemnie bądź  praktycznie  w  zeszytach,  na  tablicy, na  stanowisku  pracy ucznia lub w zeszycie ćwiczeń,

c)    kartkówki  –  nie  dłuższe  niż  15  min  –  zastępujące  odpowiedzi ustne  (obejmujące  wiadomości nie  więcej  niż  z  3  ostatnich  lekcji  tworzących  jednolitą  całość),  bez  zapowiedzi,

d)    sprawdziany  całogodzinne  lub  testy  osiągnięć  –  zapowiedziane i  odnotowane  w  dzienniku  lekcyjnym,  obejmujące  swym  zakresem  określone  partie  materiału,

e)    prace  klasowe  w  postaci  wypracowań,  zadań,  trwające  co  najmniej  1 godzinę   lekcyjną,  obejmujące  swym  zakresem  określony  materiał  problemowy,  poprzedzone  powtórzeniem materiału, zapowiedziane  i  odnotowane  na  tydzień  wcześniej  (roczną  ilość  prac  klasowych  ustala  nauczyciel  przedmiotu),

f)     prace  ustne  lub  pisemne  wykonywane  w  domu  –  opracowanie materiału  uzupełniającego  wiadomości  ostatniej  lekcji  lub  przyszłej  lekcji,  lub  pisemne  ćwiczenia  utrwalające,

g)    obserwacje  uczniów  w  czasie  zajęć  dydaktycznych, szacowanie  wytworów  pracy  lub  analiza  notatek  w  zeszycie,

h)   testy diagnozujące, próbny sprawdzian.

 

4. Formy  kontroli  są  odnotowane  w  dzienniku  na  stronach  „oceny postępów  w  nauce”. Ocenie mogą podlegać także wybrane zadania wchodzące w skład testów  diagnozujących. Sposób przeliczania punktów na oceny ustala Zespół Diagnozujący.

 

5. W  ciągu  dnia  może  odbyć  się  tylko  jeden  pisemny  sprawdzian wiadomości,  a  w  ciągu  tygodnia  nie  więcej  niż  dwa. Przypomnieć

 

6. Wyniki sprawdzonych  prac  pisemnych  nauczyciel  zobowiązany  jest  przekazać uczniom  w  nieprzekraczalnym  terminie:

 

a) kartkówki   –    jednego  tygodnia

b) sprawdziany,  prace  klasowe,  testy    –   dwóch  tygodni.

 

Sprawdzone i ocenione prace pisemne są udostępnione uczniowi, a także rodzicowi na jego prośbę. Miejsce i termin udostępnienia prac określa nauczyciel przedmiotu.

 

7. Nauczyciel  uzasadnia wystawioną ocenę, informując ucznia o osiągnięciach i zagrożeniach w formie:

·         ustnej informacji o umiejętnościach i brakach edukacyjnych występujących w opanowaniu materiału programowego,

·         pisemnej informacji w zeszycie przedmiotowym,

·         recenzji pracy pisemnej, prace  pisemne  winny  być  omówione  ze  szczególnym  podkreśleniem tego co  uczeń  zrobił  dobrze,  a co  należy  doskonalić,

·         pochwały ustnej lub pisemnej na forum klasy.

Uczeń ma możliwość uzyskania dodatkowych wyjaśnień i uzasadnienia oceny jaką otrzymał.

 

8. Uczeń  ma  prawo  do  poprawy  pracy  klasowej  i  sprawdzianów ocenionych  na  niedostateczny  w  ciągu  tygodnia  od  rozdania  prac. Uczeń  pisze  ją  tylko  raz. Otrzymana ocena jest ostateczna.

 

a)    uczeń, który był nieobecny na pracy klasowej ma obowiązek napisać ją w ciągu tygodnia od powrotu do szkoły w terminie uzgodnionym z nauczycielem przedmiotu

 

9. Prace  klasowe  i  sprawdziany  zostają  w  szkole  do  końca  każdego semestru (na szczególne życzenie rodzice otrzymują prace do wglądu).

 

10.  Uczeń ma prawo zgłosić nauczycielowi, że jest  nieprzygotowany  do lekcji. Ilość lekcji, do których uczeń może być nieprzygotowany w ciągu semestru określa  nauczyciel  przedmiotu.

 

11.  Nieprzygotowanie  należy  zgłosić na  początku  lekcji, co nauczyciel odnotowuje w dzienniku (skrót „np”, kropka lub kreska). W  przypadku  nie  poinformowania  nauczyciela uczeń  może  otrzymać  ocenę  niedostateczną.

 

12.  Nauczyciel  jest  zobowiązany  na  podstawie  pisemnej  opinii  poradni psychologiczno – pedagogicznej  lub  innej  poradni  specjalistycznej,  dostosować  wymagania  edukacyjne w  stosunku  do  ucznia,  u  którego  stwierdzono  specyficzne  trudności  w  uczeniu  się  lub  deficyty  rozwojowe,  uniemożliwiające  sprostanie  wymaganiom.

 

13.  Zgodnie z obowiązującymi przepisami uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania są za zgodą  Dyrekcji  na nie kierowani.

14. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

 

15.  W  uzasadnionych  przypadkach  uczeń  może  być  zwolniony  na czas  określony  z  zajęć  wychowania fizycznego i zajęć komputerowych. Decyzję  o  zwolnieniu ucznia  podejmuje  Dyrektor  szkoły  na  podstawie  opinii  wydanej  przez  lekarza.  W  przypadku  zwolnienia  ucznia  z  zajęć  w dokumentacji  przebiegu  nauczania  zamiast  oceny  klasyfikacyjnej wpisuje  się  „zwolniony” albo „zwolniona”.

 

Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

 

16.  W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

 

17.  Klasyfikowanie  semestralne  polega  na  okresowym  podsumowaniu osiągnięć  edukacyjnych  ucznia  z  zajęć  określonych w  szkolnym  planie  nauczania.

 

18.  Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a ocenę zachowania – wychowawca klasy.

 

19.  Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne w klasach IV – VI ustala się wg następującej skali:

 

a)  stopień celujący                    –  6   cel

b)  stopień bardzo dobry           –  5   bdb

c)  stopień dobry                         –  4   db

d) stopień dostateczny              –  3   dst

e)  stopień dopuszczający        –  2   dop

f)  stopień niedostateczny       –  1   ndst

W ocenie bieżącej dopuszcza się rozszerzenie skali ocen przez stosowanie „+” i „-”.

 

Oceny bieżące oraz semestralne i  roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
Na tydzień przed zebraniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej po I i II semestrze należy poinformować uczniów o przewidywanych ocenach semestralnych.
Ocena klasyfikacyjna na II semestr jest oceną roczną, a w przypadku zakończenia nauki przedmiotu po I semestrze jest to ocena roczna.
W sytuacji, gdy przedmiot kończy się w klasie niższej, ocena roczna przepisywana jest na świadectwo ukończenia szkoły.
Na miesiąc przed terminem rady klasyfikacyjnej nauczyciele mają obowiązek wystawić ołówkiem przewidywane oceny roczne, a wychowawca – ocenę zachowania. O przewidywanych ocenach rocznych nauczyciele informują ucznia na lekcji. Wychowawcy przekazują kartki z przewidywanymi ocenami rodzicom w Dzień Otwarty Szkoły (połowa maja). W trakcie Dnia Otwartego, na którym są obecni wszyscy nauczyciele, rodzic może uzyskać od nauczycieli przedmiotów informacje na temat warunków i trybu podwyższenia ocen z tych przedmiotów, a od wychowawcy informacje na temat warunków i trybu podwyższenia rocznej oceny zachowania.
Rodzice ucznia, którzy nie mogli uczestniczyć w zebraniach, zobowiązani są w ciągu 7 dni do kontaktu z wychowawcą klasy. Rodzice, którzy w wyznaczonym terminie nie zgłosili się do wychowawcy, nie mają prawa wnosić zastrzeżeń do ocen z przedmiotów i zachowania, wystawionych na koniec okresu lub roku szkolnego.
Rodzice ucznia, który na zakończenie I semestru otrzymał ocenę niedostateczną lub dopuszczającą zobowiązani są do bieżącego informowania się o postępach dziecka u nauczycieli danych przedmiotów.
Uczeń lub jego rodzice mają prawo wnieść zastrzeżenia do Dyrektora szkoły jeżeli roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z trybem ustalania tej oceny.
Począwszy od klasy czwartej uczeń otrzymuje promocję do klasy wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał oceny roczne wyższe od stopnia niedostatecznego oraz ocenę klasyfikacyjną zachowania wyższą od oceny nagannej z zastrzeżeniem p. 6 i 7 str. 12.
Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
Uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
Ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).
.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim w szkole podstawowej otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

 

Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli na zakończenie klasy szóstej uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, ocenę klasyfikacyjną zachowania wyższą od oceny nagannej z zastrzeżeniem p. 6 i 7 str. 12 i 13 oraz przystąpił do sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej i ukończył go. Uczeń klasy szóstej ma prawo do egzaminu poprawkowego.
Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do sprawdzianu lub egzaminu w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych na podstawie opinii poradni psychologiczno–pedagogicznej.
Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
Zasady oceniania z religii regulują odrębne przepisy.
Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć. Oceny te nie mają wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły. W przypadku, gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej ocen wlicza się ocenę ustaloną jako średnia rocznych (końcowych) ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeśli uzyskana w ten sposób ocena nie jest liczba całkowitą, należy ja zaokrąglić do liczby całkowitej w górę.
Rodzice mają prawo złożyć oświadczenie zawierające prośbę o umożliwienie uczestniczenia dziecka w lekcjach religii. Oświadczenie takie składają do wychowawcy klasy. Nie musi ono być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może natomiast być zmienione. Jeśli religia jest pierwszą lub ostatnią w planie lekcji, uczeń może być zwolniony do domu na pisemną prośbę rodziców.  W przeciwnym razie uczeń przebywa w świetlicy lub czytelni szkolnej.  Wychowawca sporządza listę uczniów nie uczęszczających na religię i przekazuje kierownikowi świetlicy lub nauczycielowi czytelni (w zależności od deklaracji ucznia).
Uczniowie korzystający z nauki religii innych wyznań otrzymują ocenę z religii na świadectwie wydawanym przez szkołę, do której uczęszczają, na podstawie zaświadczenia katechety. Zaświadczenie należy dołączyć do arkusza ocen.
Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej (o której mowa w punkcie 22) uzyskał średnią ocen co najmniej 4.75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.
Uczeń, który nie ukończył szkoły podstawowej nie otrzymuje świadectwa.
ZASADY  USTALANIA  OCENY  ZACHOWANIA  UCZNIA  KL. IV – VI

 

Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

a)    wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

b)    postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

c)    dbałość o honor i tradycje szkoły;

d)    dbałość o piękno mowy ojczystej;

e)    dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

f)     godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

g)    okazywanie szacunku innym osobom.

 

1.    Przy  ustalaniu  szkolnej  oceny  zachowania  bierze  się  pod  uwagę postawy  ucznia  ujawnione:

 

a)    podczas  zajęć  organizowanych  przez  szkołę,  w  czasie  gdy  uczeń jest  pod  opieką  szkoły

lub

b)    gdy reprezentuje szkołę  (np. podczas zawodów  sportowych,  konkursów).

 

Zachowanie  ucznia  poza  szkołą  ma  wpływ  na  ocenę zachowania w sytuacjach  drastycznych  i  nagannych.  Natomiast  sporadyczne niewłaściwe  zachowanie  nie  powinno  wpływać  na  ocenę  zachowania. Nie  zwalnia  to  jednak  nauczyciela  od  udzielania  pouczenia,  czy podjęcia  stosownych  działań.

 

2.     Przy  ocenie  zachowania  należy  uwzględnić  wysiłki  podejmowane przez  ucznia  dla  uzyskania  postępów  w  nauce  (korzystanie  z  pomocy koleżeńskiej  lub  uczestnictwo  w  kołach  zainteresowań).

 

3.     Opinie  nauczycieli,  będące  podstawą  do  ustalenia  oceny,  powinny powstawać  w  trakcie  całego  okresu  i  winny  być  odnotowane  w zeszycie  spostrzeżeń.

 

4.     Ocena  zachowania  nie  ma  wpływu  na ocenę  z  zajęć  edukacyjnych.

 

5.     Ocenę  zachowania  śródroczną i roczną,  począwszy  od  klasy  IV, ustala  się wg  następującej skali:

zachowanie:

–  wzorowe

–  bardzo dobre

–  dobre

–  poprawne

–  nieodpowiednie

–  naganne.

 

6.     Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, gdy:

a)stosuje w szkole przemoc fizyczną wobec uczniów, nauczycieli lub innych osób zagrażającą ich życiu lub zdrowiu bądź naruszającą ich bezpieczeństwo;

b)posiada, używa lub rozprowadza środki odurzające lub substancje psychotropowe, spożywa napoje alkoholowe lub pali wyroby tytoniowe;

c) rozpowszechnia wśród uczniów materiały przedstawiające zachowania agresywne, okrucieństwo wobec drugiego człowieka lub zwierząt;

d)świadomie niszczy dobra materialne należące do szkoły, uczniów, nauczycieli   lub innych osób;

e)narusza godność osobistą uczniów, nauczycieli lub innych osób poprzez zniesławienie, agresję, prowokację lub cyberprzemoc;

f)  opuścił bez usprawiedliwienia ponad 50 godzin lekcyjnych czasu przeznaczonego na realizację wszystkich obowiązujących zajęć edukacyjnych.

g)W przypadku uzyskania przez ucznia 6 i więcej uwag dotyczących niewłaściwego zachowania na lekcjach.

 

7.    Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

 

 

7.

8.     Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

 

9.     Ocenę  zachowania  ustala  wychowawca  klasy  w  toku  narady  klasowej z  uczniami,  po zasięgnięciu opinii:

 

a)  zespołu  uczniowskiego,  rozumianej  jako  opinii  uczniów danej  klasy,

b)    ucznia  rozumianej  jako  prawo  wyrażania  opinii  o własnym  zachowaniu,  postępowaniu  i  ustosunkowaniu  się  do  proponowanej  przez  wychowawcę  oceny,

c)    zespołu  nauczycielskiego  z  uzasadnieniem  i  udokumentowaniem  w  zeszycie  spostrzeżeń.

  

W przypadku gdy uczeń

d)    stosuje w szkole przemoc fizyczną wobec uczniów, nauczycieli lub innych osób zagrażającą ich życiu lub zdrowiu bądź naruszającą ich bezpieczeństwo;

e)    posiada, używa lub rozprowadza środki odurzające lub substancje psychotropowe, spożywa napoje alkoholowe lub pali wyroby tytoniowe;

f)     rozpowszechnia wśród uczniów materiały przedstawiające zachowania agresywne, okrucieństwo wobec drugiego człowieka lub zwierząt;

g)    świadomie niszczy dobra materialne należące do szkoły, uczniów, nauczycieli   lub innych osób;

h)   narusza godność osobistą uczniów, nauczycieli lub innych osób poprzez zniesławienie, agresję, prowokację lub cyberprzemoc;

i)        opuścił bez usprawiedliwienia ponad 50 godzin lekcyjnych czasu przeznaczonego na realizację wszystkich obowiązujących zajęć edukacyjnych

j)        otrzymał 6 i więcej uwag dotyczących niewłaściwego zachowania na lekcjach

wychowawca ma prawo obniżyć ocenę z zachowania o jeden stopień.

 

 

10.  Zasady i tryb podwyższania oceny zachowania.

1) uczeń lub jego rodzice w terminie 3 dni od Dnia WSO składają do wychowawcy pisemny wniosek o chęci uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny zachowania;

2) wychowawca w formie pisemnego kontraktu określa warunki konieczne do spełnienia, które muszą być rygorystycznie przestrzegane przez ucznia w okresie kontraktu;

3) uczeń może uzyskać wyższą niż przewidywana klasyfikacyjną roczną ocenę zachowania, jeśli wypełni wszystkie postanowienia kontraktu.

 

Zespoły wychowawcze opracują kontrakt

 

11.  Ocena  zachowania  ustalona  przez  wychowawcę  jest  ostateczna

 

a)    Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia, zgłasza się nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych, zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Dyrektor powołuje komisję, w skład której wchodzą:

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako    przewodniczący komisji;

2) wychowawca oddziału;

3) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale;

4) pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole;

5) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole;

6) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego;

7) przedstawiciel Rady Rodziców.

Komisja ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Ocena jest ustalana w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

c) Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;

2) termin posiedzenia komisji;

3) imię i nazwisko ucznia;

4) wynik głosowania;

5) ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. Ocena komisji jest oceną ostateczną.

 

12.  Każdy  uczeń  kl.  IV – VI na koniec każdego semestru otrzymuje  „KARTĘ  OCENY  ZACHOWANIA”  (załącznik nr 4).

 

 

W  ZAKRESIE OCENY ZACHOWANIA  WYMAGA SIĘ OD  UCZNIA, ABY:

 

a)    uczęszczał  regularnie  na  lekcje  i  zajęcia  pozalekcyjne, a     każdorazową nieobecność  spowodowaną  chorobą  lub  przyczyną równie  ważną  usprawiedliwiał  u  wychowawcy.  Zgodnie z  ustalonym  kryterium  godziny, które nie są usprawiedliwione  wpływają  na  obniżenie  oceny  zachowania,

b)    pracował  na  lekcjach  sumiennie,  przezwyciężając  wzmożonym wysiłkiem  napotykane  w  nauce  trudności,

c)    włączał się aktywnie  we  wzbogacanie  procesu  nauczania  przez pomaganie  kolegom  w  nauce,  uczestniczenie  w  pracach  grupowych,  pełnienie  funkcji asystenckich,

d)    odrabiał  systematycznie  prace  domowe, starannie  prowadził  zeszyty

e)    pracował  rzetelnie,  stawiając  sobie  wymagania  proporcjonalne  do  własnych  zdolności,  co  przejawia  się  m.in. udziałem  w  konkursach przedmiotowych,  pracą  w  kołach  zainteresowań,  nauką  języków  obcych,  osiąganiem  odpowiednio  wysokich  ocen  szkolnych,  udziałem  w  zawodach  sprawnościowych  i  sportowych,

f)     współorganizował  życie  towarzyskie,  kulturalne  w  klasie,  w  szkole, uczestniczył  w  planowaniu  i  organizowaniu  zadań  wychowawczych,  współtworzył  atmosferę  koleżeńskości,  przyjaźni,  tolerancji  i  życzliwości  w  swej  klasie  i  w  szkole,

g)    sumiennie  wypełniał  inne  obowiązki  szkolne  przewidziane regulaminami  szkolnymi,  uchwałami  Rady  Pedagogicznej  i  zarządzeniami  Dyrektora  szkoły.

h)   szanował  własność  osobistą  i  zbiorową,  nie naruszał jej i nie przywłaszczał,

i)     sposób  bycia ucznia  nie  naruszał  godności  własnej  i                            godności innych. Zwroty: „DZIEŃ  DOBRY”,  „DO  WIDZENIA”,  „PROSZĘ”,  „DZIĘKUJĘ”,  „PRZEPRASZAM” stosowane były nie  jako  konwenans,  ale  wyraz  rzeczywiście  doznawanych  uczuć –
– zjednywały przyjaciół.

j)      kulturalnie spędzał  czas podczas  przerw  w  nauce,  dbał o ład  i  estetykę  otoczenia,  przestrzegał  czystości  i  porządku  w klasach,  na  korytarzach,  w  łazienkach,  w  stołówce  i  w  innych obiektach  szkolnych,  dbał  o  zieleń  w  obejściu  szkoły,  w  klasach i  na  korytarzach,

k)    okazywał  szacunek  każdemu  człowiekowi,  stwarzał  atmosferę bezpieczeństwa,  pomagał  słabszym  i  młodszym, był tolerancyjny wobec innych  poglądów  i  przekonań,  uczciwie i  zdecydowanie  reagował  na  zło,

l)     był koleżeński,  a jego koleżeństwo realizowało się nie poprzez  podpowiadanie  lub  użyczanie  zadań  do  odpisywania, ale umiejętność  poświęcenia  czasu  koledze,  np. powtarzając  z  nim  materiał  nauczania,  przygotowując  do  klasówki,  odpytując  przed  lekcją,  wyjaśniając  trudne  zadania,

m)  odpowiednio  wypełniał  przyjęte  na  siebie  zadania  i był współodpowiedzialny  za  pracę  zespołu,

n)   dbał  o  to,  by  w    klasie  wszyscy  się  dobrze  ze  sobą czuli,  by  chętnie  ze  sobą  przebywali,  by  nie  było  uczniów  zarozumiałych, butnych, aroganckich, a także  odrzuconych,  niechcianych,  zapomnianych.  W  razie  potrzeby  uczeń powinien starać się  godzić  skłóconych,  rozdrażnionych,  bronić  słabych  i  osamotnionych.

 

Aby uczeń krytycznie spojrzał na siebie  i dbał o własne  zdrowie, szkoła wymaga by:

 

a)    dbał  o  higienę  osobistą, przychodził  do  szkoły  schludnie, estetycznie  i  skromnie  ubrany,  a  na  uroczystości  szkolne    wkładał regulaminowe  ubranie  odświętne,

b)    dbał  o  zdrowie oraz  bezpieczeństwo  swoje  i  kolegów,

c)    rozumiał  wartość  samowychowania,  umiejętnie  stawiał  sobie  coraz  wyższe  wymagania  w  celu  własnego  rozwoju  zdrowotnego,  moralnego,  kulturalnego.

 

 

ZASADY  ORGANIZOWANIA  EGZAMINU
EGZAMIN  KLASYFIKACYJNY

 

1.    Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

 

2.    Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się na pisemną prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności usprawiedliwionej lub jego rodziców (opiekunów prawnych), złożoną do Dyrektora szkoły nie później niż na tydzień przed zakończeniem zajęć dydaktycznych w danym okresie. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej może uzyskać zgodę Rady Pedagogicznej na egzamin klasyfikacyjny tylko w szczególnych przypadkach.

 

3.    Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

 

a) realizujący na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok nauki

b) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

 

 

4.    Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z zajęć edukacyjnych z wyjątkiem: plastyki, muzyki, zajęć technicznych, zajęć komputerowych, i wychowania fizycznego, z których egzamin klasyfikacyjny ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. Uczniowi takiemu  nie ustala się oceny zachowania

 

5.    Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami, a przeprowadza nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 

6.    Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności

oraz dla ucznia realizującego indywidualny program lub tok nauki, przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez Dyrektora szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

 

7.    Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego obowiązek nauki poza szkołą przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora szkoły w składzie:

 

a)    Dyrektor szkoły lub inny nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji

b)    Nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany ten egzamin Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami), liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.

 

8.    W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni w charakterze obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia. Przeczytać

 

9.    Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający:

Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, zawierający w szczególności:

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,

3) termin egzaminu klasyfikacyjnego;

4) imię i nazwisko ucznia;

5) zadania egzaminacyjne;

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną

Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

10. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

 

 

11.  W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu egzaminu nauczyciel zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje „nieklasyfikowany” lub „nieklasyfikowana”.

 

12.  Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

 

 

SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI I UMIEJETNOŚCI (odwołanie od oceny)

 

1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora szkoły, jeśli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 2 dni roboczych   po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Sprawdzian przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.

 

2. Do przeprowadzenia egzaminu Dyrektor powołuje komisję w składzie:

 

a) Dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły  – jako przewodniczący

b) nauczyciel uczący danego przedmiotu

c) nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu

 

3.    Sprawdzian wiadomości i umiejętności przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z wyjątkiem przedmiotów: plastyka, muzyka, technika, informatyka i wychowanie fizyczne, z których egzamin powinien mieć formę zadań praktycznych.

4.    Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia sporządza się protokół,  zawierający w szczególności:

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian;

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;

3) termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności;

4) imię i nazwisko ucznia;

5) zadania sprawdzające;

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną

 

5. Wystawiona ocena przez komisję nie może być niższa niż dotychczasowa.

 

6. Od ustalonej przez komisję oceny nie ma odwołania.

 

EGZAMIN POPRAWKOWY

 

1.    Począwszy od klasy czwartej uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.

 

2.    Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, zajęć komputerowych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.

 

3.    Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu wakacji. Wychowawca informuje rodziców ucznia o terminie egzaminu poprawkowego oraz zakresie materiału objętego egzaminem, przygotowanego przez nauczyciela przedmiotu.

 

4.    Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora szkoły.  W skład komisji wchodzą:

 

a) Dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,

a)    nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminator,

b)    nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji

 

5.    Nauczyciel – egzaminator może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. Jako osobę egzaminującą Dyrektor powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z Dyrektorem tej szkoły.

 

6.    Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

7.    Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez Dyrektora szkoły.

 

8.    Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji i powtarza klasę z zastrzeżeniem p. 9.

 

9.    Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych, odnotowując w arkuszu ocen: „otrzymał promocję warunkową”, pod warunkiem, że te zajęcia edukacyjne są zgodne ze szkolnym planem nauczania i realizowane w klasie programowo wyższej.

 

10.  Uczeń ma prawo odwołać się od wyniku egzaminu poprawkowego w ciągu 5 dni od daty przeprowadzenia tego egzaminu. Ocena komisji jest ostateczna.

Snap6

 

ZASADY  I  FORMY  WSPÓŁPRACY  Z  RODZICAMI

 

Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.

 

Szkoła  organizuje  spotkania z rodzicami, stwarzając możliwość wymiany  informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze:

 • zebrania z rodzicami, przynajmniej 3 razy w semestrze,
 • „Dzień otwarty szkoły” raz w semestrze, w którym uczestniczą wszyscy nauczyciele i pedagog,
 • spotkania indywidualne.

 

Rodzice uczniów, którzy mają problemy z nauką lub zachowaniem, mają obowiązek ścisłego współdziałania ze szkołą w celu usuwania tych problemów poprzez kontaktowanie się z wychowawcą co 2 tygodnie.

 

Tryb powiadamiania szkoły o nieobecności na zajęciach i usprawiedliwiania.

Rodzic powiadamia (uprzedza) wychowawcę o przyczynach nieobecności ucznia na zajęciach najpóźniej po upływie 3 dni. W przypadku telefonicznego poinformowania szkoły o przyczynach nieobecności sekretarka przekazuje wychowawcy informacje ustnie lub wywiesza w pokoju nauczycielskim.

Rodzic usprawiedliwia nieobecność dziecka w terminie 7 dni. Nieobecności ucznia usprawiedliwiane są na podstawie zwolnień lekarskich, zwolnień podpisanych przez rodziców ucznia lub na podstawie ustnej prośby rodzica.

W razie nieobecności nieusprawiedliwionej przekraczającej 14 dni wychowawca zgłasza ten fakt Dyrekcji Szkoły, która wdraża odpowiednią procedurę.

 

USTALENIA W SPRAWIE PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU
PO KLASIE 6

 

 1. Sprawdzian ma charakter powszechny i obowiązkowy. Składa się z dwóch części:

część pierwsza – obejmuje zadania z języka polskiego i z matematyki, ‎w tym wykorzystanie wiadomości i umiejętności z tych przedmiotów w zadaniach osadzonych w kontekście historycznym lub przyrodniczym,
część druga – obejmuje zadania z języka obcego nowożytnego.

Szóstoklasista przystępuje do sprawdzianu z jednego z następujących języków: angielskiego, ‎francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ‎ten język, którego uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego.‎

Obie części sprawdzianu są przeprowadzane jednego dnia. Część pierwsza trwa 80 minut, ‎a część druga – 45 minut. Poszczególne części sprawdzianu rozdzielone są przerwą. Każda ‎część sprawdzianu rozpoczyna się o godzinie określonej w komunikacie o harmonogramie. ‎

Sprawdzian w terminie głównym przeprowadza się w kwietniu, w terminie ustalonym przez Dyrektora CKE. Sprawdzian oraz arkusze sprawdzianu przygotowuje CKE.

 

Sprawdzian ma formę pisemną. Przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia szkoły ‎podstawowej, ale nie określa się minimalnego wyniku, jaki uczeń powinien uzyskać, toteż ‎sprawdzianu nie można nie zdać.‎

 

 1. Sprawdzian w klasie szóstej szkoły podstawowej obejmuje wiadomości i umiejętności ‎określone w wymaganiach ogólnych i szczegółowychw podstawie programowej kształcenia ‎ogólnego dla 2. etapu edukacyjnego.
 2. Komunikat w sprawie: harmonogramu przeprowadzania sprawdzianu jest ogłaszany nie później niż do dnia 10 września roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym jest przeprowadzany sprawdzian.

 

 1. Uczniowie z potwierdzonymi specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do sprawdzianu w formie dostosowanej do ich dysfunkcji na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Opinia taka powinna być wydana nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym przeprowadzony jest sprawdzian, ale nie wcześniej niż po ukończeniu klasy III szkoły podstawowej. Opinie przedkładają rodzice za pośrednictwem pedagoga, dyrektorowi szkoły w terminie ustalonym przez Dyrektora CKE. Jeżeli konieczność dostosowania warunków lub formy przeprowadzania sprawdzianu wystąpiła po przekazaniu wykazu do CKE, dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel informuje niezwłocznie na piśmie rodziców ucznia o wskazanym przez radę pedagogiczną sposobie lub sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzania sprawdzianu. Dyrektor szkoły informuje niezwłocznie dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej o konieczności dostosowania formy przeprowadzania sprawdzianu i przekazuje dane osobowe tego ucznia
 2. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dostosowanie warunków i formy przeprowadzenia sprawdzianu może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
 3. Uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia, wydanego przez lekarza, mogą przystąpić do sprawdzianu w warunkach i formie odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia.
 4. Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim ze sprzężoną niepełnosprawnością, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, który nie rokuje kontynuowania nauki w szkole, może być zwolniony przez dyrektora okręgowej komisji z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), zaopiniowany przez dyrektora szkoły.
 5. Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie przystępują do sprawdzianu.
 6. Za dostosowanie warunków i formy przeprowadzenia sprawdzianu do potrzeb uczniów odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego.
 7. Uczeń, który jest laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ‎ponadwojewódzkim, organizowanego z zakresu jednego z przedmiotów objętych ‎sprawdzianem (tj. języka polskiego, matematyki lub języka obcego nowożytnego), jest ‎zwolniony z odpowiedniej części sprawdzianu. Zwolnienie jest równoznaczne ‎z uzyskaniem z tej części sprawdzianu najwyższego wyniku.‎

 

 1. W czasie sprawdzianu każdy uczeń pracuje przy osobnym stoliku. Uczniowie wchodzą do sali pojedynczo i losują numery stolików. Nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych ani korzystać z nich w tej sali.
 2. Sprawdzian rozpoczyna się z chwilą zapisania w widocznym miejscu w sali czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy.
 3. W czasie trwania sprawdzianu w sali mogą przebywać wyłącznie uczniowie, osoby wchodzące w skład zespołu nadzorującego, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, oraz osoby upoważnione.
 4. W czasie trwania sprawdzianu uczniom nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań ani ich się nie komentuje.
 5. W przypadku braków w zestawie zadań lub karcie odpowiedzi uczeń otrzymuje nowy prawidłowy zestaw lub kartę odpowiedzi, a informacje o wymianie zamieszcza się w protokole. Protokół czytelnie podpisuje uczeń który zgłosił braki.
 6. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia lub jeśli uczeń zakłóca prawidłowy przebieg sprawdzianu w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego unieważnia pracę tego ucznia i przerywa jego sprawdzian. Informacje o unieważnieniu i przerwaniu sprawdzianu zamieszcza się w protokole.
 7. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do sprawdzianu albo przerwał sprawdzian, przystępuje do niego w terminie dodatkowym.

 

 1. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych uniemożliwiających przystąpienie do sprawdzianu w terminie do 20 sierpnia danego roku, dyrektor OKE, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia.

 

 

 

EWALUACJA I  MODYFIKACJA  WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA

 

 1. W ewaluacji  Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania udział biorą:

 

 • uczniowie (przez wypełnianie ankiet, podczas dyskusji na naradach klasowych, na zebraniach Samorządu Uczniowskiego, podczas swobodnych rozmów z nauczycielami).
 • rodzice (w czasie zebrań rodzicielskich, przez wypełnianie ankiet, przez dyskusje z nauczycielami).
 • nauczyciele (przez wypełnianie ankiet, podczas Rad Pedagogicznych, dyskusji, zebrań zespołów samokształceniowych, posiedzeń Komisji Opiekuńczo – Wychowawczej).

 

 1. Wewnątrzszkolny System Oceniania poddawany jest okresowej weryfikacji.

 

 

 

 

 

Wewnątrzszkolny System Oceniania przyjęto do realizacji Uchwałą Rady Pedagogicznej.