PLAN LEKCJI ·   (0-91) 577-13-01

Klauzula informacyjna dla uczniów i ich rodziców/opiekunów prawnych Szkoły Podstawowej nr 5 w Stargardzie


Klauzula informacyjna dla uczniów i ich rodziców/opiekunów prawnych Szkoły Podstawowej nr 5 w Stargardzie

 1. Administratorem danych osobowych uczniów i ich rodziców jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Stargardzie,  zwany dalej: „Administratorem”. Kaidy uczeń i jego opiekun prawny ma prawo skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: Kuśnierzy 7, 73-110 Stargard lub telefonując pod numer: 91 577-13-01. Z administratorem można sit także skontaktować za pośrednictwem powołanego  przez   niego   inspe1‹tora   ochrony   danych   pisząc   na   adres: iod@sp5.stargard.edu.pl
 2. Dane osobowe uczniów i ich rodziców/opiekunów prawnych sq przetwarzane w następujących celach:
 3. Dane osobowe ucznia wraz z powiązanymi z nim danymi rodzica/opiekuna prawnego przetwarzane są w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i wydanymi na ich podstawie rozporządzeniami odpowiednich ministrów, Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz na podstawie 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – R0D0;
 4. Dane osobowe ucznia związane z jego udziałem w konkursach i zawodach organizowanych w szkole/ośrodku i poza nip/nim na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – R0D0 (jeżeli to Pani/Pana dotyczy);

    Wizerunek oraz osiągnięcia dziecka w celu publikacji w materiałach publikowanych lub autoryzowanych przez szkoły w prasie lokalnej, telewizji oraz na stronie internetowej szkoły na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. — R0D0 (jeżeli to Pani/Pana dotyczy);

 1. W zakresie promocji naszej szkoły i osiągnięcie uczniów na profilu Facebook.com na podstawie wyra2onej na piśmie zgody rodzica/opiekuna prawnego dziec1‹a (jeśli to Panty/Pana dotyczy). W tym zakresie Facebook.com gromadzi treści, wiadomości i inne informacje otrzymywane od Szkoły w celu korzystania z serwisu. Te dane to m.in. dane podawane przy tworzeniu treści lub ich udostępnianiu oraz przy wymianie wiadomości i innego rodzaju komunikatów z innymi osobami. Mogą to być informacje zawarte w dostarczanych przez nas treściach tub ich dotyczące (jak metadane), np. informacje o miejscu wykonania zdjęcia lub dacie utworzenia pliku. Systemy serwisu Facebook.com automatycznie przetwarzają treści i wiadomości dostarczane przez szkołę i inne osoby, aby przeanalizować ich kontekst i zawartość, w celu personalizacji funkcji i treści.
 2. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa w tym m. in.: Ministerstwo Edukacji Narodowej — System Informacji Oświatowej, Kuratorium Oświaty, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, Organ prowadzący — Urząd Miasta Stargard, ubezpieczyciel na podstawie wniosku zgłoszenia szkody i Sąd, MOPS.
 3. Dane osobowe ucznia i jego rodziców/prawnych opiekunów nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej poza obszar działania R0D0 z zastrzeżeniem warunków opisanych w punkcie 2d niniejszej klauzuli.
 4. Przekazane dane osobowe  będą  przechowywane  w rożnych  okresach czasu w oparciu o Instrukcję Kancelaryjną na podstawie: Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych, a także zgodnie z wytycznymi Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i wydanymi na ich podstawie rozporządzeniami odpowiednich ministrów.
 5. Jako rodzic/opiel‹un prawny posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych dziecka i powiązanych z nimi danych rodzica/prawnego opiel‹una oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wszystkie wymienione prawa wymagają pisemnej formy (np. zgody, oświadczenia, ).
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego — Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (www.uodo.gov.p1), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących ucznia czy jego rodziców/opiekunów prawnych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016
 7. Podanie przez Panty/Pana danych osobowych wymienionych w pkt. 2a jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niewpisanie ucznia do Ewidencji Uczniów szkoły (czyli nieprzyjęcie ucznia). Podanie danych wymienionych w punktach 2b-2d wymaga pisemnej zgody, a konsekwencja braku zgody lub jej niewyrażenia skutkuje: brakiem publikacji osiągnięć ucznia, zakazem udziału w konkursach i zawodach oraz brakiem możliwości odebrania dziecka ze świetlicy przez osoby inną niż rodzice.
 8. Przekazane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania‘ z zastrzeżeniem warun1‹ow opisanych w punkcie 2d niniejszej

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.