PLAN LEKCJI ·   (0-91) 577-13-01 Polityka Prywatności
BIP

TITLE

DESCRIPTION

OPIEKA szkolna

SEKRETARIAT

SEKRETARZ SZKOŁY – ANNA SZUMSKA
Sekretariat jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -15:00.

 

Do sekretariatu można się zwracać w następujących sprawach:

 • Zapisy dzieci do szkoły i oddziału przedszkolnego,
 • Przeniesienie do innej szkoły,
 • Sprawy związane z ubezpieczeniem dzieci,
 • Wydawanie duplikatów świadectw,
 • Wystawianie legitymacji szkolnych,
 • Udzielanie informacji o planie lekcji nauczycieli i klas.

GABINET MEDYCZNY

PIELĘGNIARKA – MARZANNA SZCZUKA

Codziennie podczas pobytu uczniów w szkole opiekę medyczną zapewnia pielęgniarka szkolna pani Marzanna Szczuka.
Dzieci mogą liczyć na jej pomoc codziennie od godziny 8:00 do 16:00.

Do zadań pielęgniarki należy:

 • Udzielanie pierwszej pomocy w urazach, zatruciach i nagłych zachorowaniach uczniów i pracowników szkoły,
 • Zapewnienie opieki uczniom z problemami zdrowotnymi, szkolnymi i społecznymi,
 • Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna,
 • Poradnictwo w zakresie zachowań zdrowotnych, sprzyjające poprawnemu utrzymaniu zdrowia i dobrej kondycji,
 • Wykonywanie testów przesiewowych w celu wykrywania nieprawidłowości i odchyleń w stanie zdrowia,
 • Wyłonienie dzieci do grup dyspanseryjnych,
 • Wykonywanie zabiegów fluoryzacji zębów,
 • Okresowa i bieżąca kontrola stanu higieniczno-sanitarnego obiektu i bezpieczeństwa w szkole,
 • Okresowe badania higieny osobistej uczniów.

PEDAGOG SZKOLNY – ELŻBIETA KRATIUK

Zadania pedagoga szkolnego:

 • Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz określenie form i sposobów udzielania im pomocy psychologiczno-pedagogicznej odpowiednio do rozpoznanych potrzeb.
 • Działania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
 • Podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych, wynikających z programu wychowawczego szkoły, w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli.

OPIEKĘ PEDAGOGICZNO – PSYCHOLOGICZNĄ SPRAWUJE TAKŻE PSYCHOLOG ALEKSANDRA MISIULA-KĘSEK


LOGOPEDA – ANETA KOZŁOWSKA

Spośród przebadanych uczniów klas O-III, zakwalifikowani na terapię logopedyczną uczestniczą w systematycznych ćwiczeniach, pozostali zaś uzyskują wskazówki do ćwiczeń domowych utrwalających prawidłową wymowę.

Do zadań logopedy należy:

 • Przeprowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy dziecka,
 • Diagnozowanie logopedyczne oraz organizowanie pomocy logopedy,
 • Prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej z dziećmi, u których stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy,
 • Organizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, przy współpracy z pedagogiem szkolnym, nauczycielami,
 • Wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli zgodnie z programem szkoły i szkolnym programem profilaktyki.

ZAJĘCIA SPORTOWE

Zajęcia sportowe dają dzieciom możliwość odreagowania stresu szkolnego, satysfakcję z osiągnięć sportowych oraz kształtują zdrowy styl życia. Nauczyciele wychowania fizycznego rozwijają sprawność fizyczną uczniów organizując szereg ogólnoszkolnych imprez sportowych:

 • Zawody pływackie Już pływam dla klas II i III,
 • Szkolne zawody pływackie dla klas IV-VI,
 • Wybieramy dziesięciu najlepszych sportowców szkoły podczas Balu Sportowca,
 • Szkolna Olimpiada Sportowa dla klas IV-VI,
 • Szkolne rozgrywki w piłkę nożną dla klas IV-VI,
 • Szkolne rozgrywki w koszykówkę dla V-VI,
 • Minisiatkówka dziewcząt dla klas V-VI,
 • Szkolne zawody w biegach przełajowych

WYCIECZKI

Wycieczki turystyczne krajowe i zagraniczne organizowane są zgodnie z realizowanym
programem edukacyjnym, finansowane są przez rodziców i z uwagi na wiek dzieci nie dłuższe niż 4 dni.


STOŁÓWKA

Szkoła posiada własną kuchnię i stołówkę. Pomieszczenia te są dzierżawione przez ajentkę. Codziennie gotowane i wydawane są dwudaniowe obiady. Kolorystyka pomieszczenia, odnowione stoliki i taborety, żywe kwiaty oraz smaczne, domowe posiłki sprawiają, że liczba stołujących się dzieci i nauczycieli zdecydowanie wzrosła.