PLAN LEKCJI ·   (0-91) 577-13-01 Polityka Prywatności
BIP

STATUT

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. JANA PAWŁA II W STARGARDZIE

Statut szkoły #3

PIERWSZE ROZDZIAŁY STATUTU ZNAJDZIESZ NA STRONIE:


ROZDZIAŁY: 1,2,3,4,5   <<< tutaj


ROZDZIAŁY: 6,7,8 <<< tutaj


KLIKNIJ

ROZDZIAŁ IX – SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSOBY OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO UCZNIÓW

§ 66

1.   Ocenianiu podlegają:

1)      osiągnięcia edukacyjne ucznia,

2)      zachowanie ucznia.

2.   Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:

1)      wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania,

2)      wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.

3.   Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.

4.   Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1)      formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych,

2)      ustalanie kryteriów oceniania zachowania,

3)      ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

4)      przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,

5)      ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

6)      ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

7)      ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.

§ 67

1.   Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o:

1)      wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,

2)      sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,

3)      warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych w terminie:

a)   uczniów – na pierwszych lekcjach wychowawczych we wrześniu i w trakcie zajęć edukacyjnych, co dokumentowane jest odpowiednim wpisem w dzienniku lekcyjnym,

b)  rodziców – na pierwszym zebraniu we wrześniu, co dokumentowane jest odpowiednim zapisem w dokumentacji zebrania, do którego dołączona jest podpisana lista obecności,

c)   uczniów i ich rodziców – po dokonaniu jakichkolwiek zmian w wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania odpowiednio – na lekcjach i na najbliższych zebraniach rodziców, dokumentując ten fakt jak w podpunktach a) i b).

2.   Wychowawca oddziału informuje uczniów oraz ich rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w terminie:

1)      uczniów – na pierwszych lekcjach wychowawczych we wrześniu i w trakcie zajęć edukacyjnych, co dokumentowane jest odpowiednim wpisem w dzienniku lekcyjnym,

2)      rodziców – na pierwszym zebraniu we wrześniu, co dokumentowane jest odpowiednim zapisem w dokumentacji zebrania, do którego dołączona jest podpisana lista obecności.

3.   Nieobecność rodziców na pierwszym spotkaniu klasowym we wrześniu zwalnia szkołę z obowiązku zapoznania rodzica ze szczegółowymi warunkami i sposobami oceniania wewnątrzszkolnego obowiązującymi w szkole w wymienionym terminie – z uwagi na nieobecność rodzic winien sam dążyć do zapoznania się ze szczegółowymi warunkami i sposobami oceniania wewnątrzszkolnego obowiązującymi w szkole.

§ 68

1.   Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców.

2.   Nauczyciele przechowują sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczniów do końca danego semestru.

3.   Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić ustnie.

4.   Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu na terenie szkoły uczniowi lub jego rodzicom w czasie uzgodnionym z wychowawcą lub nauczycielem danych zajęć edukacyjnych.

5.   Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne otrzymują do wglądu według zasad:

1)      uczniowie – zapoznają się z poprawionymi pracami pisemnymi w szkole po rozdaniu ich przez nauczyciela,

2)      rodzice uczniów – na zebraniach klasowych lub po ustaleniu terminu z nauczycielem uczącym danego przedmiotu.

§ 69

1.   Nauczyciel indywidualizuje pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia w przypadkach określonych ustawą o systemie oświaty.

2.   Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia w przypadkach określonych ustawą o systemie oświaty.

3.   Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych ze względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się, niepełnosprawność lub zrealizowanie danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na wcześniejszym etapie edukacyjnym w przypadkach określonych Ustawą o systemie oświaty.

§ 70

1.   Bieżące, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych począwszy od klasy IV szkoły podstawowej oraz oceny końcowe, ustala się w stopniach według następującej skali:

1)       stopień celujący    – 6

2)       stopień bardzo dobry – 5

3)       stopień dobry – 4

4)       stopień dostateczny – 3

5)       stopień dopuszczający – 2

6)       stopień niedostateczny – 1

2.   Przy ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie dodatkowego oznaczenia:

+ (plus), poza stopniem celującym, lub – (minus), poza stopniem niedostatecznym.

3.   Oceny bieżące wpisuje się do dziennika cyfrowo, natomiast śródroczne i roczne w pełnym brzmieniu.

4.   Nauczyciele przyjmują następujące ogólne wymagania edukacyjne na poszczególne oceny szkolne w stopniach:

1)      Wymagania konieczne (K) na ocenę dopuszczającą obejmują treści nauczania:

–  niezbędne w uczeniu danego przedmiotu,

–  potrzebne w życiu

Wskazują one na braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych w podstawach programowych, a także na opanowaniu w znacznym stopniu wiadomości podstawowych.

2)      Wymagania podstawowe (P) na ocenę dostateczną obejmują treści:

–  najważniejsze w uczeniu się danego przedmiotu,

–  łatwe nawet dla ucznia mało zdolnego

–  o niewielkim stopniu złożoności, a więc przystępne,

–  często powtarzające się w programie nauczania,

–  dające się wykorzystać w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych,

–  określone programem nauczania na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawach programowych,

–  umiejętności proste i uniwersalne, wiadomości o małym zakresie

3)      Wymagania rozszerzające (R) na stopień dobry obejmują następujące treści:

–   istotne w strukturze przedmiotu,

–   bardziej złożone niż treści zaliczone do wymagań podstawowych,

–   przydatne, ale nie niezbędne w opanowaniu treści z danego przedmiotu i innych przedmiotów szkolnych,

–   użyteczne w szkolnej i pozaszkolnej działalności,

–   o zakresie przekraczającym wymagania zawarte w podstawach programowych,

–   wymagające umiejętności stosowania wiadomości w sytuacjach typowych, według wzorów (przykładów) znanych z lekcji i podręczników

4)      Wymagania dopełniające (D) na ocenę bardzo dobrą i celującą obejmują pełny zakres treści określonych programem nauczania:

–    złożone, trudne, ważne do opanowania,

–    wymagające korzystania z różnych źródeł,

–    umożliwiające rozwiązywanie problemów,

–    pośrednio użyteczne w życiu pozaszkolnym,

–    pełne opanowanie programu nauczania

§ 71

1.   Nauczyciele stosują następujące sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów:

a)       odpowiedzi ustne – wypowiedzi ucznia na określony temat na początku lub w trakcie lekcji,

b)      wykonywanie  zadań,  ćwiczeń  w  trakcie  lekcji  ustnie,  pisemnie bądź  praktycznie  w  zeszytach,  na  tablicy, na  stanowisku  pracy ucznia lub w zeszycie ćwiczeń,

c)       kartkówki  –  nie  dłuższe  niż  15  min  –  zastępujące  odpowiedzi ustne  (obejmujące  wiadomości nie  więcej  niż  z  3  ostatnich  lekcji  tworzących  jednolitą  całość),  bez  zapowiedzi,

d)      sprawdziany  całogodzinne  lub  testy  osiągnięć  –  zapowiedziane i odnotowane  w  dzienniku  lekcyjnym,  obejmujące  swym  zakresem  określone  partie  materiału,

e)       prace  klasowe  w  postaci  wypracowań,  zadań,  trwające  co  najmniej  1 godzinę   lekcyjną,  obejmujące  swym  zakresem  określony  materiał  problemowy,  poprzedzone  powtórzeniem materiału, zapowiedziane  i  odnotowane  na  tydzień  wcześniej  (roczną  ilość  prac  klasowych  ustala  nauczyciel  przedmiotu),

f)        prace  ustne  lub  pisemne  wykonywane  w  domu  –  opracowanie materiału  uzupełniającego  wiadomości  ostatniej  lekcji  lub  przyszłej  lekcji,  lub  pisemne  ćwiczenia  utrwalające,

g)      obserwacje  uczniów  w  czasie  zajęć  dydaktycznych, szacowanie  wytworów  pracy  lub  analiza  notatek  w  zeszycie,

h)      testy diagnozujące, próbny egzamin.

2.   Formy  kontroli  są  odnotowane  w  dzienniku  na  stronach  „oceny postępów  w  nauce”. Ocenie mogą podlegać także wybrane zadania wchodzące w skład testów  diagnozujących. Sposób przeliczania punktów na oceny ustala Zespół Diagnozujący.

3.   W  ciągu  dnia  może  odbyć  się  tylko  jeden  pisemny  sprawdzian wiadomości,  a  w  ciągu  tygodnia  nie  więcej  niż  dwa. Trzeci sprawdzian w tygodniu może się odbyć, jeśli zgodę na niego wyrazi więcej niż połowa klasy.

4.   Wyniki sprawdzonych  prac  pisemnych  nauczyciel  zobowiązany  jest  przekazać uczniom  w  nieprzekraczalnym  terminie:

a)       kartkówki   –    jednego  tygodnia

b)      sprawdziany,  prace  klasowe,  testy    –   dwóch  tygodni.

5.   Sprawdzone i ocenione prace pisemne są udostępnione uczniowi, a także rodzicowi na jego prośbę. Miejsce i termin udostępnienia prac określa nauczyciel przedmiotu.

§ 72

1.   Nauczyciel  uzasadnia wystawioną ocenę, informując ucznia o osiągnięciach i zagrożeniach w formie:

1)      ustnej informacji o umiejętnościach i brakach edukacyjnych występujących w opanowaniu materiału programowego lub

2)      pisemnej informacji w zeszycie przedmiotowym lub

3)      recenzji pracy pisemnej, prace  pisemne  winny  być  omówione  ze szczególnym  podkreśleniem tego, co  uczeń  zrobił  dobrze,  a co należy  doskonalić lub

4)      pochwały ustnej lub pisemnej na forum klasy.

2.   Uczeń ma możliwość uzyskania dodatkowych wyjaśnień i uzasadnienia oceny, jaką otrzymał.

3.   Uczeń  ma  prawo  do  poprawy  pracy  klasowej  i  sprawdzianów ocenionych  na  niedostateczny  w  terminie ustalonym przez nauczyciela, jednak nie później niż w ciągu dwóch tygodni od pisania pracy. Uczeń  pisze  ją  tylko  raz. Otrzymana ocena jest ostateczna.

4.   Uczeń, który był nieobecny na pracy klasowej ma obowiązek napisać ją w terminie uzgodnionym z nauczycielem przedmiotu.

5.   Prace  klasowe  i  sprawdziany  zostają  w  szkole  do  końca  każdego semestru.

§ 73

1.   Uczeń ma prawo zgłosić nauczycielowi, że jest  nieprzygotowany  do lekcji lub nie ma odrobionej pracy domowej. Liczbę lekcji, do których uczeń może być nieprzygotowany w ciągu semestru, określa  nauczyciel  przedmiotu. Po przekroczeniu dozwolonej liczby lekcji, do których uczeń jest nieprzygotowany, może on za nieprzygotowanie lub brak pracy domowej otrzymać stopień niedostateczny.

2.   Nieprzygotowanie  należy  zgłosić na  początku  lekcji, co nauczyciel odnotowuje w dzienniku (skrót „np”, kropka lub kreska). W  przypadku  niepoinformowania  nauczyciela uczeń  może  otrzymać  ocenę  niedostateczną.

§ 74

1.   Nauczyciel  jest  zobowiązany  na  podstawie  pisemnej  opinii  poradni psychologiczno – pedagogicznej  lub  innej  poradni  specjalistycznej,  dostosować  wymagania  edukacyjne w  stosunku  do  ucznia,  u  którego  stwierdzono  specyficzne  trudności  w  uczeniu  się  lub  deficyty  rozwojowe,  uniemożliwiające  sprostanie  wymaganiom.

2.   Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

3.   W  uzasadnionych  przypadkach  uczeń  może  być  zwolniony  na czas  określony  z  zajęć  wychowania fizycznego i zajęć komputerowych. Decyzję  o  zwolnieniu ucznia  podejmuje  dyrektor  szkoły  na  podstawie  opinii  wydanej  przez  lekarza.  W  przypadku  zwolnienia  ucznia  z  zajęć  w dokumentacji  przebiegu  nauczania  zamiast  oceny  klasyfikacyjnej wpisuje  się  „zwolniony” albo „zwolniona”.

4.   Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

5.   W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

6.   Klasyfikowanie  semestralne  polega  na  okresowym  podsumowaniu osiągnięć  edukacyjnych  ucznia  z  zajęć  określonych w  szkolnym  planie  nauczania.

7.   Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a ocenę zachowania – wychowawca klasy.

8.   Oceny bieżące oraz semestralne i  roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

§ 75

1.   Ocena klasyfikacyjna na II semestr jest oceną roczną, a w przypadku zakończenia nauki przedmiotu po I semestrze jest to ocena roczna.
W sytuacji, gdy przedmiot kończy się w klasie niższej, ocena roczna przepisywana jest na świadectwo ukończenia szkoły.

2.   Na miesiąc przed terminem rady klasyfikacyjnej nauczyciele mają obowiązek wystawić ołówkiem przewidywane oceny roczne, a wychowawca – ocenę zachowania. O przewidywanych ocenach nauczyciele informują ucznia na lekcji. Wychowawcy przekazują kartki z przewidywanymi ocenami rodzicom w czasie Dnia Otwartego Szkoły. W trakcie Dnia Otwartego w maju, na którym są obecni wszyscy nauczyciele, rodzic może uzyskać od nauczycieli przedmiotów informacje na temat warunków i trybu podwyższenia ocen z tych przedmiotów, a od wychowawcy informacje na temat warunków i trybu podwyższenia rocznej oceny zachowania.

3.   Nieobecność rodziców na Dniu Otwartym zwalnia szkołę z obowiązku poinformowania o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania w terminie wskazanym w statucie – z uwagi na nieobecność rodzic winien sam dążyć do zapoznania się z informacją o przewidywanych ocenach.

4.   Rodzice ucznia, który na zakończenie I semestru otrzymał ocenę niedostateczną lub dopuszczającą, zobowiązani są do bieżącego informowania się o postępach dziecka u nauczycieli danych przedmiotów.

5.   Uczeń lub jego rodzice mają prawo wnieść zastrzeżenia do Dyrektora szkoły, jeżeli roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z trybem ustalania tej oceny.

6.   Począwszy od klasy czwartej uczeń otrzymuje promocję do klasy wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał oceny roczne wyższe od stopnia niedostatecznego

7.   Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

8.   Uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

9.   Ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).

10.   Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim w szkole podstawowej otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł finalisty lub laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

 

1..

2.      Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli na zakończenie klasy ósmej uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej. Uczeń klasy ósmej ma prawo do egzaminu poprawkowego.

3.      Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do sprawdzianu lub egzaminu w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych na podstawie opinii poradni psychologiczno–pedagogicznej.

4.      Ustalona przez nauczyciela niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

5.      Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć. Oceny te nie mają wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.

6.      W przypadku, gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej ocen wlicza się ocenę ustaloną jako średnia rocznych (końcowych) ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeśli uzyskana w ten sposób ocena nie jest liczba całkowitą, należy ja zaokrąglić do liczby całkowitej w górę.

7.      Uczniowie korzystający z nauki religii innych wyznań otrzymują ocenę z religii na świadectwie wydawanym przez szkołę, do której uczęszczają, na podstawie zaświadczenia katechety. Zaświadczenie należy dołączyć do arkusza ocen.

§ 76

1.   Warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

1)      w ciągu 3 dni od poinformowania rodziców uczeń lub jego rodzice zwracają się z pisemnym wnioskiem do nauczyciela przedmiotu o ustalenie warunków koniecznych do podwyższenia przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych (maksimum o jeden stopień),

2)      nauczyciel spisuje z uczniem kontrakt, który zawiera:

a)   warunki, których spełnienie umożliwia  podwyższenie przewidywanej oceny klasyfikacyjnej,

b)  termin podwyższenia,

3)      pod kontraktem podpisują się uczeń oraz jego rodzice i nauczyciel,

4)      tryb podwyższenia przewidywanej rocznej klasyfikacyjnej oceny z zajęć edukacyjnych  kończy się na 7 dni przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej,

5)      dokumentację związaną z powyższą procedurą przechowuje nauczyciel dozakończenia roku szkolnego.

§ 77

1.   W klasach I–III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi.

2.   W edukacji wczesnoszkolnej nauczyciel dokonuje oceny pracy dziecka na bieżąco – podczas działań edukacyjnych, udzielając ustnych lub pisemnych informacji.

Poziom osiągnięć ucznia oceniany jest zgodnie z przyjętą symboliką:

A – umiejętność opanowana

B – umiejętność wymagająca ćwiczeń

C – umiejętność nieopanowana

Symbole literowe są informacją dla nauczyciela i rodzica. Pomagają nauczycielowi przy wystawieniu rocznej oceny opisowej. Ocenie ucznia za jego pracę, oprócz odpowiedniego określenia, towarzyszy komentarz zapisany w zeszycie lub pochwała ustna. Informacja o osiągnięciach i postępach uczniów po I semestrze przedstawiana jest rodzicom w formie pisemnej (karta osiągnięć ucznia). Uwzględnia ona podstawowe umiejętności z zakresu poszczególnych edukacji oraz ocenę  zachowania wg ustalonej symboliki.

3.   Nauczyciel dokumentuje oceny dwa razy w roku szkolnym:

1)       semestralną oceną opisową osiągnięć i zachowania ucznia klas I – III diagnozującą działalność dziecka oraz ukierunkowującą do dalszej pracy poprzez zapis w dzienniku lekcyjnym, którą otrzymuje rodzic na zebraniu podsumowującym I semestr, co potwierdza podpisem na liście obecności,

2)      roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.

§ 78

1.   Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

1)      wywiązywanie się z obowiązków ucznia,

2)      postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,

3)      dbałość o honor i tradycje szkoły,

4)      dbałość o piękno mowy ojczystej,

5)      dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,

6)      godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,

7)      okazywanie szacunku innym osobom.

2.   Przy  ustalaniu  szkolnej  oceny  zachowania  bierze  się  pod  uwagę postawy  ucznia  ujawnione:

1)      podczas  zajęć  organizowanych  przez  szkołę,  w  czasie  gdy  uczeń jest  pod  opieką  szkoły  lub

2)      gdy reprezentuje szkołę  (np. podczas zawodów  sportowych,  konkursów).

3.   Zachowanie  ucznia  poza  szkołą  ma  wpływ  na  ocenę zachowania w sytuacjach  drastycznych  i  nagannych.  Natomiast  sporadyczne niewłaściwe  zachowanie  nie  powinno  wpływać  na  ocenę  zachowania. Nie  zwalnia  to  jednak  nauczyciela  od  udzielania  pouczenia,  czy podjęcia  stosownych  działań.

4.   Przy  ocenie  zachowania  należy  uwzględnić  wysiłki  podejmowane przez  ucznia  dla  uzyskania  postępów  w  nauce  (korzystanie  z  pomocy koleżeńskiej  lub  uczestnictwo  w  kołach  zainteresowań).

5.   Opinie  nauczycieli,  będące  podstawą  do  ustalenia  oceny,  powinny powstawać  w  trakcie  całego  okresu  i  winny  być  odnotowane  w zeszycie  spostrzeżeń.

6.   Ocena  zachowania  nie  ma  wpływu  na ocenę  z  zajęć  edukacyjnych.

7.   Ocenę  zachowania  śródroczną i roczną,  począwszy  od  klasy  IV, ustala  się wg  następującej skali:

zachowanie:

1)      –  wzorowe

2)      –  bardzo dobre

3)      –  dobre

4)      –  poprawne

5)      –  nieodpowiednie

6)      –  naganne.

8.   Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

9.   Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

10.   Ocenę  zachowania  ustala  wychowawca  klasy  w  toku  narady  klasowej z uczniami,  po zasięgnięciu opinii:

1)      zespołu  uczniowskiego,  rozumianej  jako  opinia  uczniów danej  klasy,

2)      ucznia  rozumianej  jako  prawo  wyrażania  opinii  o własnym  zachowaniu,  postępowaniu  i  ustosunkowaniu  się  do  proponowanej  przez  wychowawcę  oceny,

3)       zespołu  nauczycielskiego  z  uzasadnieniem  i  udokumentowaniem  w zeszycie  spostrzeżeń..

11.   W przypadku gdy uczeń:

12.

1)

1)      stosuje w szkole przemoc fizyczną wobec uczniów, nauczycieli albo innych osób, zagrażającą ich życiu lub zdrowiu, bądź naruszającą ich bezpieczeństwo;

2)      posiada, używa lub rozprowadza środki odurzające lub substancje psychotropowe, spożywa napoje alkoholowe lub pali wyroby tytoniowe;

3)      rozpowszechnia wśród uczniów materiały przedstawiające zachowania agresywne, okrucieństwo wobec drugiego człowieka lub zwierząt;

4)      świadomie niszczy dobra materialne należące do szkoły, uczniów, nauczycieli   lub innych osób;

5)      narusza godność osobistą uczniów, nauczycieli lub innych osób poprzez zniesławienie, agresję, prowokację lub cyberprzemoc;

6)      opuścił bez usprawiedliwienia ponad 50 godzin lekcyjnych czasu przeznaczonego na realizację wszystkich obowiązujących zajęć edukacyjnych

7)      otrzymał 6 i więcej uwag dotyczących niewłaściwego zachowania na lekcjach

wychowawca ma prawo obniżyć ocenę z zachowania o jeden stopień.

§ 79

1.   Zasady i tryb podwyższania oceny zachowania.

1)      uczeń lub jego rodzice w terminie 3 dni od Dnia Otwartego składają do wychowawcy pisemny wniosek o chęci uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny zachowania;

2)      wychowawca w formie pisemnego kontraktu określa warunki konieczne do spełnienia, które muszą być rygorystycznie przestrzegane przez ucznia w okresie kontraktu;

3)      uczeń może uzyskać wyższą niż przewidywana klasyfikacyjną roczną ocenę zachowania, jeśli wypełni wszystkie postanowienia kontraktu.

2.   Ocena  zachowania  ustalona  przez  wychowawcę  jest  ostateczna.

§ 80

1.   Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia, zgłasza się nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych, zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

2.   Dyrektor powołuje komisję, w skład której wchodzą:

1)      dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako    przewodniczący komisji;

2)      wychowawca oddziału;

3)      nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale;

4)      pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole;

5)      psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole;

6)      przedstawiciel samorządu uczniowskiego;

7)      przedstawiciel rady rodziców.

3.   Komisja ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Ocena jest ustalana w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

4.   Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1)      imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;

2)      termin posiedzenia komisji;

3)      imię i nazwisko ucznia;

4)      wynik głosowania;

5)      ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem.

5.   Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. Ocena komisji jest oceną ostateczną.

§ 81

1. Każdy  uczeń  kl.  IV – VIII na koniec każdego semestru otrzymuje kartę  oceny  zachowania. Wzór karty zachowania stanowi odrębny dokument.

§ 82

1.   W  zakresie oceny zachowania  wymaga się od  ucznia, aby:

1)      uczęszczał  regularnie  na  lekcje  i  zajęcia  pozalekcyjne, a każdorazową nieobecność  spowodowaną  chorobą  lub  przyczyną równie  ważną  usprawiedliwiał  u  wychowawcy.  Zgodnie z  ustalonym  kryterium  godziny, które nie są usprawiedliwione  wpływają  na  obniżenie  oceny  zachowania,

2)      pracował  na  lekcjach  sumiennie,  przezwyciężając  wzmożonym wysiłkiem  napotykane  w  nauce  trudności,

3)      włączał się aktywnie  we  wzbogacanie  procesu  nauczania  przez pomaganie  kolegom  w  nauce,  uczestniczenie  w  pracach  grupowych,  pełnienie  funkcji asystenckich,

4)      odrabiał  systematycznie  prace  domowe, starannie  prowadził  zeszyty,

5)      pracował  rzetelnie,  stawiając  sobie  wymagania  proporcjonalne  do własnych  zdolności,  co  przejawia  się  m.in. udziałem  w  konkursach przedmiotowych,  pracą  w  kołach  zainteresowań,  nauką  języków  obcych,  osiąganiem  odpowiednio  wysokich  ocen  szkolnych,  udziałem  w  zawodach  sprawnościowych  i  sportowych,

6)      współorganizował  życie  towarzyskie,  kulturalne  w  klasie,  w  szkole, uczestniczył  w  planowaniu  i  organizowaniu  zadań  wychowawczych,  współtworzył  atmosferę  koleżeńskości,  przyjaźni,  tolerancji  i życzliwości  w  swej  klasie  i  w  szkole,

7)      sumiennie  wypełniał  inne  obowiązki  szkolne  przewidziane regulaminami  szkolnymi,  uchwałami  rady  pedagogicznej  i zarządzeniami  dyrektora  szkoły.

8)      szanował  własność  osobistą  i  zbiorową,  nie niszczył jej i nie przywłaszczał,

9)      sposób  bycia ucznia  nie  naruszał  godności  własnej  i godności innych. Zwroty: „dzień  dobry”,  „do  widzenia”,  „proszę”,  „dziękuję”,  „przepraszam” stosowane były nie  jako  konwenans,  ale wyraz  rzeczywiście  doznawanych  uczuć –
– zjednywały przyjaciół,

10)       kulturalnie spędzał  czas podczas  przerw  w  nauce,  dbał o ład  i  estetykę  otoczenia,  przestrzegał  czystości  i  porządku  w klasach,  na korytarzach,  w  łazienkach,  w  stołówce  i  w  innych obiektach  szkolnych,  dbał  o  zieleń  w  obejściu  szkoły,  w  klasach i na korytarzach,

11)       okazywał  szacunek  każdemu  człowiekowi,  stwarzał  atmosferę bezpieczeństwa,  pomagał  słabszym  i  młodszym, był tolerancyjny wobec innych  poglądów  i  przekonań,  uczciwie i  zdecydowanie  reagował  na  zło,

12)       był koleżeński,  a jego koleżeństwo realizowało się nie poprzez  podpowiadanie  lub  użyczanie  zadań  do  odpisywania, ale umiejętność  poświęcenia  czasu  koledze,  np. powtarzając  z  nim  materiał  nauczania,  przygotowując  do  klasówki,  odpytując  przed  lekcją,  wyjaśniając  trudne  zadania,

13)       odpowiednio  wypełniał  przyjęte  na  siebie  zadania  i był współodpowiedzialny  za  pracę  zespołu,

14)       dbał  o  to,  by  w    klasie  wszyscy  się  dobrze  ze  sobą czuli,  by  chętnie  ze  sobą  przebywali,  by  nie  było  uczniów  zarozumiałych, butnych, aroganckich, a także  odrzuconych,  niechcianych,  zapomnianych.  W  razie  potrzeby  uczeń powinien starać się  godzić  skłóconych,  rozdrażnionych,  bronić  słabych  i  osamotnionych,

15)       dbał  o  higienę  osobistą, przychodził  do  szkoły  schludnie, estetycznie  i  skromnie  ubrany,  a  na  uroczystości  szkolne    wkładał regulaminowe  ubranie  odświętne,

16)       dbał  o  zdrowie oraz  bezpieczeństwo  swoje  i  kolegów,

17)       rozumiał  wartość  samowychowania,  umiejętnie  stawiał  sobie  coraz  wyższe  wymagania  w  celu  własnego  rozwoju  zdrowotnego,  moralnego,  kulturalnego.

§ 83

1.   W klasach I–III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi.

2.   Obowiązkowymi formami oceny zachowania są:

1)      opisowa ocena semestralna,

2)      roczna (na świadectwie, arkuszu ocen, w dzienniku zajęć zintegrowanych).

3.   Ocenę zachowania ustala wychowawca uwzględniając samoocenę ucznia.

4.   Ocena zachowania nie może mieć wpływu na:

1)      oceny z zajęć edukacyjnych,

2)      promocję do klasy programowo wyższej.

5.   Kryteria ocen zachowania obejmują:

1)      kulturę osobistą,

2)      obowiązkowość,

3)      relacje z rówieśnikami,

4)      przestrzeganie zasad przyjętych przez szkołę,

5)      udział w życiu klasy, szkoły, środowiska.

6.   Skala ocen zachowania:

A – cecha, którą posiada dziecko

B – cechę tę dziecko nie zawsze ujawnia

C – cecha nieukształtowana u dziecka

7.   Wzór karty zachowania stanowi odrębny dokument.

§ 84

1.   Uczeń klasy I–III szkoły podstawowej otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do klasy programowo wyższej.

2.   W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może zadecydować o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I–III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.

3.   Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.

§ 85

1.   Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

2.   Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się na pisemną prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności usprawiedliwionej lub jego rodziców (opiekunów prawnych), złożoną do dyrektora szkoły nie później niż na tydzień przed zakończeniem zajęć dydaktycznych w danym okresie. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej może uzyskać zgodę rady pedagogicznej na egzamin klasyfikacyjny tylko w szczególnych przypadkach.

3.   Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

1)      realizujący na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok nauki,

2)      spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

4.   Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z zajęć edukacyjnych z wyjątkiem: plastyki, muzyki, zajęć technicznych, zajęć komputerowych, i wychowania fizycznego, z których egzamin klasyfikacyjny ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. Uczniowi takiemu  nie ustala się oceny zachowania.

5.   Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami, a przeprowadza nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

6.   Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności oraz dla ucznia realizującego indywidualny program lub tok nauki, przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez dyrektora szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

7.   Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego obowiązek nauki poza szkołą przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły w składzie:

1)      dyrektor szkoły lub inny nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji

2)      nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany ten egzamin. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami), liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.

8.   W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni w charakterze obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

9.   Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, zawierający w szczególności:

1)      nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin,

2)      imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,

3)      termin egzaminu klasyfikacyjnego,

4)      imię i nazwisko ucznia,

5)      zadania egzaminacyjne,

6)      ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

10.   Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

11.    W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu egzaminu nauczyciel zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje „nieklasyfikowany” lub „nieklasyfikowana”.

12.    Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

§ 86

1.   Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeśli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 2 dni roboczych   po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od zgłoszenia zastrzeżeń. Termin egzaminu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.

2.   Do przeprowadzenia egzaminu dyrektor powołuje komisję w składzie:

1)      dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły  – jako przewodniczący,

2)      nauczyciel uczący danego przedmiotu,

3)      nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu.

3.   Sprawdzian wiadomości i umiejętności przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z wyjątkiem przedmiotów: plastyka, muzyka, technika, informatyka i wychowanie fizyczne, z których egzamin powinien mieć formę zadań praktycznych.

4.   Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia sporządza się protokół,  zawierający w szczególności:

1)      nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian,

2)      imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,

3)      termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności,

4)      imię i nazwisko ucznia,

5)      zadania sprawdzające,

6)      ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

5.   Wystawiona przez komisję ocena nie może być niższa niż dotychczasowa.

6.   Od ustalonej przez komisję oceny nie ma odwołania.

§ 87

1.   Począwszy od klasy czwartej uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.

2.   Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, zajęć komputerowych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.

3.   Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu wakacji. Wychowawca informuje rodziców ucznia o terminie egzaminu poprawkowego oraz zakresie materiału objętego egzaminem, przygotowanego przez nauczyciela przedmiotu.

4.   Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.  W skład komisji wchodzą:

1)      dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,

2)      nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminator,

3)      nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.

5.   Nauczyciel – egzaminator może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. Jako osobę egzaminującą dyrektor powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

6.   Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

7.   Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora szkoły.

8.   Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę z zastrzeżeniem punktu 9.

9.   Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych, odnotowując w arkuszu ocen: „otrzymał promocję warunkową”, pod warunkiem, że te zajęcia edukacyjne są zgodne ze szkolnym planem nauczania i realizowane w klasie programowo wyższej.

10.   Uczeń ma prawo odwołać się od wyniku egzaminu poprawkowego w ciągu 5 dni od daty przeprowadzenia tego egzaminu. Ocena komisji jest ostateczna.

ROZDZIAŁ X – EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

§ 88

1.   W klasie ósmej przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty. Przystąpienie do egzaminu jest obowiązkowe i jest jednym z warunków ukończenia szkoły podstawowej.

2.   Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej. Sprawdza on, w jakim stopniu uczeń lub słuchacz spełnia te wymagania.

3.   Egzamin ósmoklasisty ma formę pisemną.

4.   Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w trzech kolejnych dniach:

w latach 2019 – 2021

1)      pierwszego dnia – z języka polskiego i trwa 120 minut,

2)      drugiego dnia – z matematyki i trwa 100 minut,

3)      trzeciego dnia – z języka obcego nowożytnego i (od roku 2022) z przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia i trwa po 90 minut.

5.   Do czasu trwania egzaminu ósmoklasisty nie wlicza się czasu przeznaczonego na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi.

6.   Uczeń przystępuje do egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

7.   Egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla języka obcego nowożytnego nauczanego od klasy IV szkoły podstawowej, stanowiącego kontynuację nauczania tego języka w klasach I-III.

8.   Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub niepełnosprawności sprzężone, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, nie przystępuje do egzaminu ósmoklasisty.

9.   Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone inne niż wymienione w ust. 8 może być zwolniony przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty na wniosek rodziców pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły.

10.   Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność może przystąpić do egzaminu ósmoklasisty w warunkach i formie dostosowanych do rodzaju niepełnosprawności na podstawie tego orzeczenia.

11.   Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym może przystąpić do egzaminu ósmoklasisty  w warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, wynikających odpowiednio z niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym, na podstawie tego orzeczenia.

12.   Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania może przystąpić do egzaminu ósmoklasisty w warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wynikających z jego stanu zdrowia, na podstawie tego orzeczenia.

13.   Uczeń chory lub niesprawny czasowo może przystąpić do egzaminu ósmoklasisty  w warunkach odpowiednich ze względu na jego stan zdrowia na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza.

14.   Zaświadczenie o stanie zdrowia, o którym mowa w pkt 13 przedkłada się dyrektorowi szkoły nie później niż do dnia 15 października roku szkolnego, w którym uczeń przystępuje do egzaminu ósmoklasisty.

15.   Zaświadczenie o stanie zdrowia, o którym mowa w ust.13 może być przedłożone w terminie późniejszym, niezwłocznie po jego otrzymaniu.

16.   Uczeń posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się, może przystąpić do egzaminu ósmoklasisty  w warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wynikających z rodzaju tych trudności na podstawie tej opinii.

17.   Opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się przedkłada się dyrektorowi szkoły nie później niż do dnia 15 października roku szkolnego, w którym uczeń przystępuje do egzaminu ósmoklasisty.

18.   Uczeń, który w roku szkolnym, w którym przystępuje do egzaminu ósmoklasisty,  był objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej lub sytuację kryzysową lub traumatyczną, może przystąpić do egzaminu ósmoklasisty w warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wynikających odpowiednio z rodzaju tych trudności, zaburzeń lub sytuacji kryzysowej lub traumatycznej na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej.

19.   Uczeń, któremu ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu, może przystąpić do egzaminu ósmoklasisty, z wyjątkiem egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego – w warunkach i formie dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wynikających z tego ograniczenia, na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej;

20.   Opinia rady pedagogicznej, o której mowa w ust. 18 i 19 jest wydawana na wniosek:

1)      nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, prowadzących zajęcia z uczniem w szkole, po uzyskaniu zgody rodziców,

2)      rodziców.

21.   Rada pedagogiczna wskazuje sposób lub sposoby dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty dla ucznia.

22.   Rodzice ucznia składają oświadczenie o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania, o których mowa w ust. 21, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji.

23.   W szczególnych przypadkach wynikających ze stanu zdrowia lub niepełnosprawności ucznia, za zgodą dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, egzamin ósmoklasisty może być przeprowadzony w innym miejscu niż szkoła.

24.   Wniosek o wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 23, składa do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej dyrektor szkoły w porozumieniu z rodzicami ucznia nie później niż na 3 miesiące przed terminem egzaminu ósmoklasisty.

25.   W uzasadnionych przypadkach wniosek o wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 24 może być złożony w terminie późniejszym niż określony w ust. 24

26.   Laureaci konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanego z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, są zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty z tego przedmiotu.

27.   Zwolnienie, o którym mowa w ust. 26., następuje na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie laureata i jest równoznaczne z uzyskaniem z egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu najwyższego wyniku.

28.   W przypadku gdy uczeń  uzyskał tytuł laureata lub finalisty z innego języka obcego nowożytnego lub innego przedmiotu do wyboru niż ten, który został zadeklarowany, dyrektor szkoły, na wniosek rodziców ucznia złożony nie później niż na 2 tygodnie przed terminem egzaminu ósmoklasisty, informuje okręgową komisję egzaminacyjną o zmianie języka obcego nowożytnego, jeżeli języka tego uczeń lub słuchacz uczy się w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lub o zmianie przedmiotu do wyboru.

29.   Rodzice ucznia składają dyrektorowi szkoły, nie później niż do dnia 30 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty, pisemną deklarację:

1)      wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń  przystąpi do egzaminu ósmoklasisty,

2)      wskazującą przedmiot do wyboru,

3)      informującą o zamiarze przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów, o których w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym.

30.   Rodzice ucznia  mogą złożyć dyrektorowi szkoły, nie później niż na 3 miesiące przed terminem egzaminu ósmoklasisty, pisemną informację o:

1)      zmianie języka obcego nowożytnego wskazanego w deklaracji;

2)      zmianie przedmiotu do wyboru wskazanego w deklaracji;

3)      rezygnacji z przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów, w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym.

31.   Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych, w terminie głównym:

1)      nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów albo

2)      przerwał egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów- przystępuje do egzaminu z tego przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym w szkole, której jest uczniem lub słuchaczem.

32.   W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia  z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami ucznia.

33.   Wyniki egzaminu ósmoklasisty są przedstawiane w procentach i na skali centylowej.

34.   Wyniki egzaminu ósmoklasisty nie wpływają na ukończenie szkoły.

ROZDZIAŁ XI – CEREMONIAŁ SZKOŁY

§ 89

1.   Szkoła posiada własny sztandar.

Elementy: płat sztandaru (prawy i lewy), drzewiec, grot.

Płat sztandaru wykonany jest z elany obszytej złotymi frędzlami długości 9 cm, lewy dolny róg wykończono pomponem.

1)      awers (wierzchnia, prawa strona sztandaru):

W centrum godło państwowe (orzeł w koronie) wykonane haftem ręcznym wypukłym srebrną nicią otoczone słowami w kolorze złocistożółtym:

OJCZYZNA – HONOR – NAUKA.

Całość umieszczona na tle barw narodowych biało-czerwonych.

2)      Rewers (odwrotna, lewa strona sztandaru):

W centrum widnieje logo szkoły: SP5 wyszyte nićmi niebieskimi na żółtym tle.

Wzdłuż górnej krawędzi napis:

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5

Poniżej:

IMIENIA  JANA  PAWŁA II

Pod logo napis:

W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM.

Wzdłuż dolnej krawędzi rok przekazania – 2003

Litery haftowane złotą nitką.

Całość umieszczona na kremowym tle.

3)      drzewiec:

Wykonany z lipowego drewna długości około 2 m, składający się z dwóch części połączonych skrętem.

4)      grot:

Godło państwa wykonane z niklowanego mosiądzu, osadzone na podstawie wieńczącej drzewiec

Wysokość grotu – około 25 cm

5)      Wymiary sztandaru: 90cm ´ 100cm

Komplet ze sztandarem tworzą szarfy biało-czerwone ze spodnią stroną żałobną oraz wykończeniem złotą lamówką i takimi frędzlami i białe rękawiczki.

2.   Sztandar stosowany jest podczas:

1)      apeli rozpoczynających i kończących rok szkolny,

2)      apeli z okazji Dnia Patrona i świąt narodowych,

3)      ślubowania uczniów klas I,

4)      uroczystości pożegnania absolwentów,

5)      uroczystości pogrzebowych nauczycieli,

6)      innych uroczystości szkolnych i miejskich.

§ 90

Tradycje, obrzędowość i symbolika szkoły służą kształtowaniu postaw patriotycznych i obywatelskich uczniów:

1.   Tradycje szkoły:

1)      uroczyste apele rozpoczynające i kończące rok szkolny,

2)      prowadzenie kroniki szkoły,

3)      prowadzenie Złotej Księgi uczniów wyróżniających się w nauce i posiadających znaczące osiągnięcia,

4)      nagradzanie wpisywanych do Złotej Księgi odznaką Złotej Tarczy,

5)      spotkania z okazji Święta Edukacji Narodowej,

6)      apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości,

7)      apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja,

8)      Dzień Patrona,

9)      ślubowanie klas pierwszych,

10)       spotkania przedświąteczne,

11)       wybory do rady samorządu uczniowskiego,

12)       Święto Sportu Szkolnego,

13)       pożegnanie absolwentów,

14)       wystawy i gazetki.

2.   Obrzędy szkoły:

1)      oddawanie czci symbolom narodowym – o ile nie godzi to w przekonania religijne,

2)      wręczanie świadectw, nagród, dyplomów na uroczystych spotkaniach i apelach,

3)      składanie ślubowania przez uczniów klas I i VIII,

4)      zaprzysięganie pocztu sztandarowego i przewodniczącego R.S.U.,

5)      przekazywanie sztandaru,

6)      żegnanie odchodzących uczniów i pracowników szkoły oraz aktywnych członków rady rodziców.

3.   Symbolika:

1)      symbole narodowe – godło, flaga, hymn państwowy

2)      symbole szkoły – nazwa szkoły, patron, sztandar,  uroczysty strój, pieśń o patronie,

3)      teksty ślubowań,

4)      listy pochwalne i gratulacyjne,

5)      Złota Księga, kronika szkoły,

6)      historia szkoły.

ROZDZIAŁ XII – POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 91

1.   Szkoła używa pieczęci urzędowych o treści:

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Jana Pawła II w Stargardzie

2.   Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

3.   Szkoła prowadzi księgi rachunkowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie oraz sporządza sprawozdania jednostkowe z realizacji budżetu.

4.   Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację przebiegu nauczania zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 92

1.   Niniejszy statut może być zmieniony w drodze uchwały rady pedagogicznej.

2.   Zmiany w statucie przygotowuje rada pedagogiczna.

3.   Drobnych zmian o charakterze technicznym może dokonywać dyrektor szkoły.

4.   Dyrektor szkoły jest upoważniony do publikowania tekstu jednolitego.

§ 93

1.   Niniejszy statut jest udostępniony w bibliotece szkolnej, pokoju nauczycielskim oraz na stronie internetowej szkoły.

§ 94

1.   Z dniem wejścia w życie niniejszego statutu traci moc „Statut Szkoły Podstawowej nr 5 im. Jana Pawła II w Stargardzie” uchwalony  27 stycznia 2011 r. z późniejszymi  zmianami.

Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2017 r.