PLAN LEKCJI ·   (0-91) 577-13-01

STATUT SZKOŁY

SP5 Stargard

(TEKST UJEDNOLICONY)

Statut opracowany w oparciu o ustawę z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67 poz. 329 ze zmianami) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 lutego 1999r. w sprawie ramowego statutu publicznej sześcioletniej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum (Dz. U. Nr 14 poz. 131 ze zmianami)

SPIS TREŚCI

1. INFORMACJE O SZKOLE

2. CELE I ZADANIA SZKOŁY

3. ZADANIA OPIEKUŃCZE SZKOŁY

4. CELE OCENIANIA

5. FORMY INFORMOWANIA UCZNIÓW I RODZICÓW O ZASADACH OCENIANIA

6. CELE I FUNKCJE OCENY OPISOWEJ

7. FORMY DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY KSZTAŁTUJĄCE OSOBOWOŚĆ UCZNIÓW

8. FORMY OPIEKI I POMOCY UCZNIOM

9. ZASADY I FORMY WSPÓŁDZIAŁANIA SZKOŁY Z RODZICAMI

10. PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY

11. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA

12. NAGRODY I KARY

13. SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW WEWNĄTRZ SZKOŁY

14. ORGANY SZKOŁY

§ 14. 1. DYREKTOR

§ 14. 2. RADA PEDAGOGICZNA

§ 14. 3. RADA SZKOŁY

§ 14. 4. RADA RODZICÓW

§ 14. 5. SAMORZĄD UCZNIOWSKI

§ 14. 6. ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA ORGANÓW SZKOŁY

15. ORGANIZACJA SZKOŁY

§ 15. 1. ZASADY PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO SZKOŁY

§ 15. 2. ZASADY DZIELENIA ODDZIAŁÓW NA GRUPY

§ 15. 3. CZAS TRWANIA ZAJĘĆ

§ 15. 4. ORGANIZACJA NAUCZANIA, WYCHOWANIA I OPIEKI

§ 15. 5. ORGANIZACJA PRAKTYK STUDENCKICH

§ 15. 6. ŚWIETLICA SZKOLNA

§ 15. 7. BIBLIOTEKA SZKOLNA

§ 15. 8. DYŻURY NAUCZYCIELSKIE

16. NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

17. ZASADY TWORZENIA STANOWISKA WICEDYREKTORA I INNYCH STANOWISK KIEROWNICZYCH

18. ZADANIA PEDAGOGA

19. ZADANIA LOGOPEDY

20. ZADANIA NAUCZYCIELI

21. ZADANIA NAUCZYCIELA WYCHOWAWCY

22. ZADANIA ZESPOŁU PRZEDMIOTOWEGO

23. SZTANDAR SZKOŁY I CEREMONIAŁ SZKOLNY

24. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

STATUT SZKOŁY
Rozdział 1. Przepisy ogólne

§ 1.

Publiczna Szkoła Podstawowa, zwana dalej Szkołą nosi nazwę Szkoła Podstawowa nr 5 im. Jana Pawła II, ul. Kuśnierzy 7, 73-110 Stargard Szczeciński.

Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Miasto Stargard Szczeciński.

Nadzór nad Szkołą sprawuje Zachodniopomorski Kurator Oświaty.

Szkoła jest publiczną sześcioletnią szkołą podstawową z oddziałami przedszkolnymi.

Szkoła działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznej szkoły i niniejszego statutu.

§ 2.

Celem Szkoły jest zapewnienie uczniom możliwości pełnego rozwoju intelektualnego, psychicznego i fizycznego w poszanowaniu godności i wolności światopoglądowej oraz przygotowanie ich do dalszego kształcenia.

Szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo oraz właściwe relacje interpersonalne, wolne od agresji i przemocy.

Szkoła dba o wszechstronny rozwój zainteresowań i talentów uczniów, organizując dla nich zajęcia pozalekcyjne.

§ 3.

Cele i zasady wychowawcze Szkoły zapisane są w „Programie Wychowawczym” i „Programie Profilaktyki” stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego statutu, uchwalonym przez Radę Rodziców w uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną.

§ 4.

Szkoła zapewnia uczniom i ich rodzicom opiekę pedagoga.

Szkoła organizuje zajęcia wyrównawcze dla uczniów mających trudności z nauką.

Szkoła umożliwia uczniom podtrzymanie tożsamości narodowej i religijnej, zgodnie z wolą rodziców.

Szkoła stwarza rodzicom warunki partnerskiej współpracy i wspiera ich w wychowaniu własnych dzieci.

§ 5.

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z 07 września 1991 r. oraz w rozporządzeniu MEN z dnia 15 lutego 1999r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego, zapewnia uczniom pełny rozwój umysłowy, moralno–emocjonalny i fizyczny w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej. W realizacji tych zadań szkoła respektuje zasady nauk pedagogicznych, przepisy prawa, a także zobowiązania wynikające z Konwencji Praw Dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1989r.

Edukacja szkolna polega na harmonijnej realizacji przez nauczycieli zadań w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania.

1. Działalność edukacyjną szkoły określa Szkolny Zestaw Programów Nauczania.

2. Szkoła w zakresie nauczania zapewnia uczniom w szczególności:

1) naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania i czytania ze zrozumieniem,

2) poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia,

3) dochodzenie do rozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania przekazywanych treści,

4) rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności (przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych itp.),

5) rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego oraz uzdolnień i zainteresowań,

6) poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego,

7) poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej.

3. W szkole uczniowie kształtują swoje umiejętności wykorzystywania zdobytej wiedzy, aby w ten sposób lepiej przygotowywać się do pracy w warunkach współczesnego świata. Nauczyciele stwarzają uczniom warunki do nabywania następujących umiejętności:

1) planowania, organizowania i oceniania własnej nauki, przyjmowania za nią coraz większej odpowiedzialności,

2) skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego punktu widzenia i uwzględniania poglądów innych ludzi, poprawnego posługiwania się językiem ojczystym, przygotowania do publicznych wystąpień,

3) efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, budowania więzi międzyludzkich, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, skutecznego działania na gruncie zachowania obowiązujących norm,

4) rozwiązywania problemów w twórczy sposób.

5) poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,

6) odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń i nawyków,

7) rozwijania sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań, przyswajania sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów społecznych.

4. Program wychowawczy szkoły, który opisuje w sposób całościowy wszystkie treści działań o charakterze wychowawczym realizowany jest przez wszystkich nauczycieli. Nauczyciele w swojej pracy wychowawczej, wspierając w tym zakresie obowiązki rodziców, zmierzają do tego, aby uczniowie:

1) znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym),

2) rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie,

3) mieli świadomość życiowej użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów szkolnych, jak i całej edukacji na danym etapie,

4) stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym i społecznym, godząc umiejętne dążenie do dobra własnego z dobrem innych, odpowiedzialność za siebie z odpowiedzialnością za innych, wolność własną z wolnością innych,

5) poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia wielkich celów życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie,

6) uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz przygotowywali się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych,

7) przygotowywali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się,

8) kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętność słuchania innych i rozumienia ich poglądów; umieli współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę nauczycieli i uczniów,

9) tworzyli warunki sprzyjające akceptowaniu każdego ucznia, by wykorzystać tkwiące w nim możliwości, wzmóc wiarę we własne siły, poczucie bezpieczeństwa oraz wzajemne zaufanie, co jest podstawą aktywnego współdziałania uczniów i nauczycieli,

10) budowali życzliwą atmosferę w zespołach klasowych, funkcjonujących na wzór wspólnoty rodzinnej, która zachęca do pełnego angażowania się w sprawy klasy i szkoły oraz eliminuje poczucie zagrożenia w wypadku błędów i niepowodzeń,

11) kształtowali osobowość uczniów tak, by charakteryzowały ich: dobra praca, uczciwość, honor, godność własna i szacunek dla godności innych, przekonanie, że Ojczyźnie służy się najlepiej pracą.

Szkoła naucza stawiania sobie coraz ambitniejszych celów i coraz wyższych wymagań i dopomaga w ich twórczej, samodzielnej i konsekwentnej realizacji.

§ 6.

Szkoła realizuje zadania opiekuńcze, odpowiednio do wieku uczniów i potrzeb środowiskowych, z uwzględnieniem obowiązujących ogólnych przepisów bezpieczeństwa, a w szczególności:

1. Sprawuje opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych:

1) nauczyciel w świetle obowiązujących przepisów ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo powierzonych mu uczniów w czasie zajęć lekcyjnych,

2) plan zajęć obowiązkowych zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny, uwzględnia równomierne rozłożenie zajęć w poszczególnych dniach tygodnia i różnorodność zajęć w każdym dniu,

3) szkoła organizuje zajęcia zastępcze w przypadku nieobecności nauczyciela,

4) każdy uczeń ma zapewnioną możliwość korzystania ze świetlicy szkolnej i opieki wychowawczej,

5) szkoła zapewnia pełną opiekę wychowawczą w czasie trwania zajęć nadobowiązkowych i pozalekcyjnych ustalonych harmonogramem szkolnym,

6) wszyscy uczniowie są zapoznani z regulaminami i instrukcjami obowiązującymi w szkole a w szczególności z wychowania fizycznego, techniki, przyrody, informatyki. Nauczyciele są zobowiązani do ścisłego egzekwowania tych postanowień,

7) uczniowie szkoły są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.

2. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły w trakcie wycieczek przedmiotowych i turystyczno – krajoznawczych, rajdów, imprez, zawodów sportowych ustalonych harmonogramem szkolnym:

1) zapewnia przynajmniej 1 opiekuna dla grupy 30 uczniów na zajęciach poza terenem szkoły w obrębie miasta, a w przypadku korzystania ze środków komunikacji opieka powinna być zwiększona w zależności od odległości, wieku uczniów i innych potrzeb

2) zapewnia przynajmniej 1 opiekuna dla grupy 15 uczniów w wypadku zajęć odbywających się poza terenem Stargardu,

3) nie zezwala uczniom, w stosunku do których istnieją przeciwwskazania lekarskie, na udział w wycieczkach turystyczno – krajoznawczych i zawodach sportowych,

4) opiekunowie wycieczki mają obowiązek sprawdzania stanu liczebnego uczniów przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu i postojów oraz po przybyciu do punktu docelowego,

5) opiekunowie mają obowiązek posiadania apteczki podręcznej, wyposażonej w odpowiednie medykamenty i środki opatrunkowe.

§ 7.

W szkole oceniany jest przyrost wiedzy i umiejętności. Ocena ma wspierać ucznia – oceniane są postępy ucznia ze wskazaniem mu na to, co osiągnął i zrobił dobrze w stosunku do wymagań edukacyjnych.

Cele oceniania:

1. informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie,

2. pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu jego rozwoju,

3. motywowanie ucznia do dalszej pracy,

4. dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach,

5. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej.

§ 8.

Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów o:

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

3) warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

Rodzice zostają poinformowani o wymaganiach edukacyjnych, sposobach sprawdzania osiągnięć, warunkach i trybie uzyskiwania wyższych niż przewidywana ocena klasyfikacyjna w trakcie Dnia Otwartego z WSO (październik) lub u nauczyciela przedmiotu.

Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

Rozdział 2. Organy Szkoły i ich zadania.

§ 9.

Organami Szkoły są:

1) Dyrektor Szkoły,

2) Rada Pedagogiczna,

3) Rada Rodziców,

4) Samorząd Uczniowski

§ 10.

Dyrektor kieruje Szkołą, organizuje proces dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczy, przewodniczy Radzie Pedagogicznej, sprawuje nadzór nad działalnością szkoły.

Dyrektor jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu Pracy dla osób zatrudnionych w szkole.

Dyrektor odpowiada, w stosunku do nauczycieli za wszystkie zadania wynikające z Karty Nauczyciela.

§ 11.

Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły w zakresie realizacji zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki..

Kompetencje i obowiązki Rady Pedagogicznej wynikają z ustawy o systemie oświaty i Regulaminu Rady Pedagogicznej, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego statutu.

W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. W zebraniach Rady mogą także brać udział, z głosem doradczym, osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor szkoły.

Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane z inicjatywy przewodniczącego Rady Pedagogicznej, organu prowadzącego szkołę albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania.

Dyrektor szkoły przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.

Rada Pedagogiczna:

1) zatwierdza plany pracy szkoły,

2) zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji uczniów,

3) podejmuje uchwały innowacji, eksperymentów pedagogicznych.

4) ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli.

9. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

2) projekt planu finansowego szkoły,

3) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

4) propozycje Dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

10. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa.

O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

11. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego zmiany.

12. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska Dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole.

13. Organ uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku Radę Pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.

14. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

15. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

16. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

§ 12.

Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców uczniów Szkoły.

Rada Rodziców uczestniczy w rozwiązywaniu wszystkich problemów Szkoły, zgodnie z kompetencjami wynikającymi z ustawy z dn. 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz rozporządzeń wykonawczych do ustawy.

Rada Rodziców:

1) uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną Program Wychowawczy i Szkolny Program Profilaktyki,

2) opiniuje: programy i harmonogramy poprawy efektywności kształcenia i wychowania, projekt planu finansowego szkoły składanego przez dyrektora szkoły,

3) porozumiewa się co do wzoru stroju szkolnego, określenia sytuacji, w których strój nie jest obowiązkowy,

4) może występować z wnioskami lub opiniami we wszystkich innych sprawach dotyczących szkoły.

5)

Rada Rodziców liczy tylu członków, ile jest oddziałów w Szkole.

W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.

Wewnętrzną strukturę Rady Rodziców, tryb jej pracy oraz szczegółowy sposób przeprowadzenia wyborów określa Regulamin Rady Rodziców, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego statutu.

Decyzje Rady Rodziców są jawne, ogłaszane w gablocie Rady Rodziców i na stronie internetowej Szkoły, z wyjątkiem niektórych spraw personalnych, uznanych za poufne.

§ 13.

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły.

Uczniowie Szkoły wybierają Radę Samorządu Uczniowskiego w powszechnych, tajnych i równych wyborach.

Rada Samorządu Uczniowskiego może występować do Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej i Dyrektora we wszystkich sprawach uczniowskich.

Opiekuna Samorządu Uczniowskiego zatwierdza Rada Pedagogiczna.

Tryb pracy Rady Samorządu Uczniowskiego i szczegółowy sposób przeprowadzania wyborów określa Regulamin Samorządu Uczniowskiego stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego statutu.

§ 14.

Organy Szkoły zobowiązane są do współpracy, do dbania o dobry klimat Szkoły, współdziałania na zasadach partnerstwa i uczestniczenia w tworzeniu właściwych warunków rozwoju uczniów.

Rozdział 3. Organizacja Szkoły

§ 15.

Rok szkolny podzielony jest na 2 okresy:

I semestr nauczania – od 1. 09. do końca stycznia lub do ferii zimowych (jeśli rozpoczynają się w styczniu),

II semestr nauczania – od lutego do pierwszego piątku, który następuje po 18 czerwca,

Klasyfikacja ucznia przeprowadzana jest na zakończenie każdego semestru nauczania. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

§ 16.

Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny Szkoły opracowany przez Dyrektora a zatwierdzany przez organ prowadzący zgodnie z odrębnymi przepisami.

Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Dyrektor Szkoły ustala tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych, obowiązkowych i nieobowiązkowych z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

§ 17.

Podstawową jednostką organizacyjną w Szkole jest oddział.

Oddziałem opiekuje się nauczyciel – wychowawca.

Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej, wychowawca opiekuje się danym oddziałem przez jeden etap kształcenia (oddział przedszkolny, edukacja wczesnoszkolna tj. kl. I – III oraz kl. IV – VI). Dyrektor podejmuje decyzję o przydziale godzin i obowiązków dla nauczycieli.

Do zadań wychowawcy należy dbałość o właściwe wychowanie uczniów, o przekazanie norm i zasad obowiązujących w Szkole, przestrzeganie praw uczniów, wspieranie ich w wypełnianiu obowiązków. Wychowawca zobowiązany jest do bliskiej współpracy z rodzicami uczniów i z nauczycielami nauczającymi w danym oddziale.

§18.

Zasady przyjmowania uczniów do szkoły

1. Organ prowadzący szkołę zapewnia warunki realizacji obowiązku szkolnego oraz określa w porozumieniu z Dyrektorem szkoły liczbę oddziałów i liczbę uczniów, którzy mogą być przyjęci do klas pierwszych i oddziałów przedszkolnych. Decyzję o przyjęciu uczniów podejmuje Dyrektor.

2. Do oddziałów przedszkolnych przyjmowane są dzieci w wieku 6 lat odbywające roczne przygotowanie przedszkolne (do końca roku szkolnego 2011/2012).

2.1. W latach szkolnych 2009/2010 i 2010/2011 do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na wniosek rodziców mogą być przyjmowane dzieci 5-letnie, za zgodą Dyrektora szkoły.

2.2. Od 1 września 2011 dziecko w wieku 5 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego.

2.3. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok.

2.4. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

3. Do 1 września 2011 do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 7 lat i nie odroczono im spełniania obowiązku szkolnego.

3.1. Dziecko 6-cio letnie ma prawo do rozpoczęcia nauki w szkole w latach szkolnych 2009/2010 i 2010/2011 jeżeli spełnia następujące warunki:

a) rodzice złożą pisemny wniosek do dyrektora szkoły,

b) dziecko w roku poprzedzającym było objęte wychowaniem przedszkolnym lub posiada pozytywną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej.

3.2. Od 1 września 2012 roku obowiązkiem szkolnym objęte będą dzieci sześcioletnie.

3.3. Od 1 września 2012r. na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 5 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej – na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. Wniosek ten należy złożyć do dyrektora szkoły przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

3.4. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej

3.5. Dziecko jest zapisywane do klasy pierwszej z rocznym wyprzedzeniem.

4. Do szkoły przyjmuje się:

a) z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły

b) spoza obwodu – na uzasadniony wniosek rodziców, w przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

5. Do klasy programowo wyższej w szkole podstawowej przyjmuje się ucznia na podstawie:

a) świadectwa ukończenia klasy programowo niższej w szkole publicznej lub szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej tego samego typu oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł,

b) pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych na warunkach określonych w przepisach dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania,

c) świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, po ustaleniu odpowiedniej klasy na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia.

6. Na wniosek rodziców dyrektor szkoły do której dziecko zostało przyjęte, może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego lub obowiązku przygotowania przedszkolnego poza szkołą.

Zezwolenie, o którym mowa może być wydane, jeżeli wniosek o wydanie zezwolenia został złożony do dnia 31 maja, do wniosku dołączono:

a) opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej,

b) oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia,

c) zobowiązanie rodziców do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych.

d) zezwolenie wydaje się na jeden rok

6.1. Dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą otrzymuje świadectwo ukończenia poszczególnych klas danej szkoły po zdaniu egzaminów klasyfikacyjnych z zakresu części podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia, uzgodnionej na dany rok szkolny z dyrektorem szkoły, przeprowadzonych przez szkołę, której dyrektor zezwolił na spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. Dziecku takiemu nie ustala się oceny zachowania.

6.2. Roczna i końcowa klasyfikacja ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą odbywa się zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 4. Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 19 marca 2009r.

6.3. Dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą ma prawo uczestniczyć w szkole w nadobowiązkowych zajęciach pozalekcyjnych, o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 4.

6.4. Cofnięcie zezwolenia, o którym mowa w pkt. 14, następuje:

a) na wniosek rodziców;

b) jeżeli dziecko z przyczyn nieusprawiedliwionych nie przystąpiło do egzaminu klasyfikacyjnego, albo nie zdało rocznych egzaminów klasyfikacyjnych;

c) w razie wydania zezwolenia z naruszeniem prawa.

7. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych ujętych w planie nauczania klasy niższej od klasy, do której uczeń przechodzi z wyjątkiem techniki, plastyki, muzyki i wychowania fizycznego.

Różnice programowe z przedmiotów objętych nauką w klasie, do której uczeń przechodzi są uzupełniane w czasie i według zasad ustalonych przez nauczyciela prowadzącego zajęcia.

Jeżeli w tej klasie, do której uczeń przechodzi naucza się innego języka obcego niż ten, którego uczył się w poprzedniej szkole, a rozkład zajęć uniemożliwia mu uczęszczanie na zajęcia innego oddziału (grupy) w tej samej szkole, uczeń może:

a) uczyć się języka obowiązującego w danym oddziale, wyrównując we własnym zakresie braki programowe do końca roku szkolnego albo

b) kontynuować we własnym zakresie naukę języka obcego, którego uczył się w poprzedniej szkole albo

c) uczęszczać do klasy z danym językiem w innej szkole.

Ucznia, który kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego jako przedmiotu obowiązkowego egzaminuje nauczyciel języka obcego z tej samej szkoły lub innej szkoły, wyznaczony przez Dyrektora szkoły, a w przypadku, gdy Dyrektor nie może zapewnić specjalisty danego przedmiotu przez Dyrektora innej szkoły.

Przyjęcie do szkoły podstawowej dziecka spoza jej obwodu wymaga zawiadomienia Dyrektora szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka oraz poinformowania go o spełnianiu obowiązku szkolnego.

Obowiązek szkolny spełnia się przez uczęszczanie do szkoły podstawowej i gimnazjum. Obowiązek ten trwa do ukończenia 18 roku życia lub do ukończenia przez dziecko gimnazjum.

Zasady, oceniania, klasyfikowania i promowania szczegółowo opisane są w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania – załącznik nr 7.

§19.

Zasady dzielenia oddziałów na grupy.

1. Po uzgodnieniu z organem prowadzącym szkołę dokonuje się podziału oddziałów na grupy na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa z uwzględnieniem wysokości środków finansowych posiadanych przez szkołę oraz zasad wynikających z przepisów ramowych planów nauczania, i tak:

1) w klasach II – VI – lekcji wychowania fizycznego z uwagi na zajęcia na basenie,

2) w klasach IV – VI – lekcji techniki z uwagi na małą powierzchnię pracowni i bezpieczeństwo zajęć.

2. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów.

3. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio nie więcej niż 24 uczniów podziału na grupy na zajęciach, o których mowa w ust. 2, można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę.

4. Zajęcia z wychowania fizycznego w klasach IV – VI prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów.

§ 20.

1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno – wychowawcze prowadzone w systemie klasowo – lekcyjnym.

2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut, świetlica – 60 minut, biblioteka – 60 minut, zajęcia pozalekcyjne – 45 minut, pedagog – 60 minut, psycholog – 60 minut, logopeda – 60 minut.

3. Tygodniowy rozkład zajęć klas I – III określa ogólny przydział czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania; szczegółowy rozkład dzienny zajęć ustala nauczyciel.

4. Oddziały przedszkolne mają zajęcia 5 godzin dziennie, godzina zajęć trwa 60 minut. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego. Lekcja religii trwa 60 minut, w tym 30 minut zajęć dydaktycznych.

Świetlica zapewnia opiekę uczniom poza godzinami nauki.

6. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców lub dojazd do szkoły, szkoła organizuje świetlicę. Działalność świetlicy skierowana jest głównie na dzieci klas I – III. Mogą korzystać ze świetlicy także dzieci z oddziałów przedszkolnych rodziców pracujących. Czas pracy ustala Dyrektor szkoły na każdy rok szkolny. Świetlica jako wewnątrzszkolna instytucja wychowawcza wspomaga i uzupełnia pracę szkoły we wszystkich jej zakresach opieki.

Pobyt ucznia w świetlicy jest bezpłatny.

Cele i zadania świetlicy określa regulamin świetlicy – załącznik nr 5.

§ 21.

W Szkole znajduje się biblioteka i czytelnia.

Biblioteka udostępnia książki i inne źródła informacji uczniom, nauczycielom i rodzicom.

Nauczyciele bibliotekarze organizują dla każdego oddziału zajęcia mające na celu nauczenie uczniów korzystania z różnych źródeł wiedzy, z wykorzystaniem internetu.

Nauczyciele bibliotekarze organizują konkursy czytelnicze, wystawy i inne imprezy, których celem jest upowszechnienie czytelnictwa i rozwijanie wrażliwości kulturalnej i społecznej uczniów.

Nauczyciele bibliotekarze współpracują z wychowawcami, rodzicami i nauczycielami w przygotowaniu materiałów dydaktycznych, zdobywaniu informacji i zachęcaniu uczniów do samokształcenia.

Regulamin biblioteki – załącznik nr 6.

§ 22.

Organizacja praktyk studenckich

Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem szkoły lub za jego zgodą – poszczególnymi nauczycielami a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

§ 23.

W Szkole działa stołówka szkolna prowadzona przez ajenta.

§ 24.

Szkoła organizuje pełnienie dyżurów nauczycielskich wg następujących zasad:

1. harmonogram dyżurów nauczycielskich rokrocznie opracowują wicedyrektorzy szkoły w oparciu o tygodniowy plan zajęć, przestrzegając zasad bezpieczeństwa i higieny pracy nauczyciela,

2. grafik dyżurów nauczycielskich oparty jest na zasadzie zmianowości. Ilość zmian dyżurów dostosowana jest do potrzeb organizacyjnych szkoły,

3. nauczyciele pełnią dyżury wg ustalonego regulaminu, który podany jest do ich wiadomości i przestrzegania. Regulamin określa obowiązki, uprawnienia, sposób pełnienia dyżuru i zakres odpowiedzialności,

4. w przypadku nieobecności nauczyciela w szkole, jego obowiązki dyżurnego przejmuje nauczyciel pełniący zastępstwo bądź wyznaczony przez Dyrektora szkoły,

5. dyżurami nauczycielskimi są objęte wszystkie rejony szkoły, w których uczniowie przebywają podczas przerw,

6. nauczyciele wychowania fizycznego pełnią dyżury wg odrębnego harmonogramu na terenie obiektu sportowego.

Obowiązki nauczycieli dyżurujących w czasie przerw zapisane są w regulaminie dyżurów.

§ 25.

Zasady tworzenia stanowiska wicedyrektora i innych stanowisk kierowniczych

W szkole mogą być tworzone stanowiska wicedyrektorów i inne funkcje kierownicze w zależności od ilości oddziałów i w miarę możliwości finansowych. Osoby, którym powierzono te stanowiska, wykonują zadania zgodnie z ustalonym podziałem kompetencji.

1. Stanowiska w szkole tworzy się z uwzględnieniem następujących zasad:

1) jedno stanowisko wicedyrektora tworzy się w szkole, która liczy co najmniej 12 oddziałów,

2) kolejne stanowiska wicedyrektorów mogą być utworzone na każde następne 16 oddziałów,

3) za zgodą organu prowadzącego szkołę można na wniosek Dyrektora szkoły w ramach posiadanych środków finansowych, tworzyć inne stanowiska kierownicze.

Rozdział 4. Realizacja zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Szkoły

§ 26.

Zadania nauczycieli.

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

2. Powinności nauczycieli w zakresie edukacji:

1) posiadać rzetelną wiedzę przedmiotową, pedagogiczną i psychologiczną,

2) umiejętnie kierować procesem kształcenia, stosować różnorodne metody nauczania motywujące uczniów do nauki,

3) dążyć do wszechstronnego rozwoju ucznia,

4) dostrzegać zdolności uczniów, ich zainteresowania i inspirować do rozwijania ich,

5) nauczyć wykorzystywania wiedzy teoretycznej w życiu codziennym,

6) nauczyć dokonywania samooceny,

7) wdrażać ucznia do pracy samodzielnej i zespołowej,

8) każdego ucznia traktować indywidualnie,

9) wyposażyć każdego ucznia w umiejętność samodzielnego korzystania z różnych źródeł wiedzy,

10) systematycznie kontrolować u uczniów stan przyswojenia i opanowania umiejętności i kompetencji,

11) dokonywać obiektywnej oceny umiejętności i kompetencji ucznia oraz jego zachowania,

12) dbać o pomoce dydaktyczno – wychowawcze i sprzęt szkolny,

13) oceniać sprawiedliwie według stałych, zrozumiałych kryteriów,

14) doskonalić umiejętności dydaktyczne i podnosić poziom wiedzy merytorycznej,

15) przygotować ucznia do dalszego etapu kształcenia,

16) nauczyciele rozpoczynający pracę mają przydzielonego przez Dyrektora opiekuna,

17) nauczyciele oddziałów przedszkolnych mają obowiązek przeprowadzać diagnozę dzieci w roku poprzedzającym naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej.

3. Zadania nauczyciela w zakresie wychowania:

1) uczyć jasnego, precyzyjnego, kulturalnego wyrażania własnych poglądów i brania pod uwagę poglądów innych ludzi,

2) uczyć współdziałania w grupie i czuwać nad przestrzeganiem obowiązujących norm,

3) wdrażać do odpowiedzialności za własne działanie, uczyć przewidywania skutków działań i wyciągania wniosków,

4) uczyć szacunku do dziedzictwa kultury,

5) dbać o klimat, zaufanie i właściwe relacje między uczniami i nauczycielami,

6) szanować godność ucznia,

7) być wzorem osobowym,

8) przestrzegać zasad kulturalnego zachowania i porozumiewania się.

9) realizować zajęcia opiekuńczo-wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów.

§ 27.

Zadania nauczyciela wychowawcy

1. Zadaniem nauczyciela wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie,

2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,

3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

2. Wychowawca w celu realizacji zadań:

1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,

2) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego zgodnie z programem wychowawczym szkoły, rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski,

3) ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy.

3. Wychowawca współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami).

4. Utrzymuje kontakt z rodzicami w celu:

1) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo – wychowawczych ich dzieci,

2) współdziałania z rodzicami, tzn. okazywania im pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci i otrzymywania od nich pomocy w swych działaniach,

3) włączania ich w sprawy życia klasy i szkoły.

5. Wychowawca współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów.

6. W relacjach z uczniem wychowawca klasy jest rzecznikiem praw ucznia oraz rzecznikiem jego potrzeb rozwojowych.

7. Wychowawcy powinni:

1) być wzorem osobowym ucznia,

2) być opiekuńczy, wrażliwi, dyskretni, dbać o klimat zaufania i o własne relacje między uczniami a nauczycielami,

3) podejmować działania zmierzające do integracji zespołu klasowego,

4) znać środowisko rodzinne uczniów,

5) zdiagnozować potrzeby i oczekiwania uczniów i otoczyć opieką uczniów wymagających szczególnej troski,

6) dbać o klimat i atmosferę w klasie,

7) uczyć szacunku dla wspólnego dobra,

8) pielęgnować tradycje i zachęcać do tworzenia innych,

9) kształtować postawę odpowiedzialności za siebie i wobec innych,

10) reprezentować prawa ucznia i stworzyć warunki dla ich przestrzegania,

11) systematycznie kontrolować frekwencję i uzyskane oceny szkolne przez poszczególnych uczniów w przypadkach koniecznych wspólnie je analizować,

12) w sytuacjach koniecznych wychowawca zobowiązany jest zapewnić pomoc,

13) wychowawca organizuje wybór samorządu klasowego i trójki klasowej rodziców,

14) wspólnie z rodzicami organizować imprezy klasowe, szkolne i pozaszkolne,

15) organizować spotkania indywidualne z rodzicami, spotkania z przedstawicielami rodziców oraz spotkania rodziców i uczniów swojej klasy,

16) prowadzić pedagogizację rodziców,

17) szczególną troską otaczać lub organizować opiekę rodzinom zastępczym i zagrożonym,

18) współpracować z rodzicami i wspomagać ich w procesie pracy wychowawczej.

8. Wychowawca klasy ma prawo do korzystania z pomocy merytorycznej i metodycznej dyrekcji szkoły, pedagoga szkolnego i specjalistów ośrodków doradztwa nauczycieli.

9. Wychowawca klasy prowadzi dokumentację swojej pracy wychowawczej:

1) dziennik lekcyjny,

2) roczny plan pracy wychowawczej,

3) tzw. teczkę wychowawcy (tematyka narad klasowych, zbiór informacji na temat zachowań ucznia i informacji o rodzinie, inne dokumenty klasowe).

4) Wychowawca ma obowiązek dbać o kompletność wpisów do dziennika i obliczać frekwencję za miesiąc do 10 następnego miesiąca oraz zgodnie z rozporządzeniami Dyrektora szkoły na koniec semestru i koniec roku szkolnego.

10. Formy współpracy z rodzicami:

1) bezpośrednie kontakty rodzic – wychowawca także za pośrednictwem Rady Szkoły i Rady Rodziców,

2) indywidualne spotkania z psychologiem lub pedagogiem szkolnym,

3) indywidualne kontakty między rodzicami, uczniami, nauczycielami,

4) zebrania z rodzicami,

5) wywiadówki,

6) wspólne organizowanie imprez np. Andrzejki, Dzień Dziecka, zabawy karnawałowe, Mikołajki itp.,

7) ankiety dla rodziców na określony temat.

Za wzorową współpracę mogą być przyznawane wyróżnienia dla rodziców w postaci dyplomu pod nazwą „Wychowawca – Rodzicom” na forum klasy oraz w postaci honorowego tytułu „Przyjaciel Szkoły” na forum szkoły.

§ 28.

Za realizację zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych odpowiada Dyrektor i Rada Pedagogiczna Szkoły.

Nauczyciel ma prawo wyboru podręcznika spośród podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego.

Nauczyciele tego samego przedmiotu uzgadniają program nauczania oraz podręczniki i rekomendują je Dyrektorowi. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza do użytku w danej szkole zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego lub program nauczania.

Dopuszczone do użytku w danej szkole programy wychowania przedszkolnego lub programy nauczania stanowią odpowiednio zestaw programów wychowania przedszkolnego lub szkolny zestaw programów nauczania. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów wychowania przedszkolnego i szkolnym zestawie programów nauczania całości odpowiednio podstawy programowej wychowania przedszkolnego i podstawy programowej kształcenia ogólnego ustalonej dla danego etapu edukacyjnego.

Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości, do dnia 15 czerwca, zestaw podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego.

W celu realizacji zadań dydaktycznych Rada Pedagogiczna powołuje Zespoły Przedmiotowe, składające się z nauczycieli tych samych lub pokrewnych przedmiotów. Do zadań Zespołów Przedmiotowych należy:

1) Wybór programów nauczania i podręczników szkolnych i rekomendowanie ich Dyrektorowi szkoły. Należy dążyć do jednolitych programów i podręczników

z tego samego przedmiotu w szkole.

2) Uzgodnienie sposobów realizowania wybranych programów.

3) Korelacja treści nauczania przedmiotów pokrewnych.

4) Opracowania szczegółowych kryteriów oceniania uczniów.

5) Opracowania metod badania wyników nauczania.

6) Analizowanie wyników nauczania i opracowanie działań podnoszących efektywność kształcenia.

7) Wyposażanie pracowni przedmiotowych.

1. Rada Pedagogiczna powołuje Zespół Liderów, w skład którego wchodzą: przewodniczący zespołów przedmiotowych, opiekunowie samorządu uczniowskiego, pedagog szkolny, kierownik świetlicy. Do zadań Zespołu Liderów należy:

1) We współpracy z Radą Rodziców opracowanie projektu „Programu Wychowawczego” i „Programu Profilaktyki”.

2) Opracowanie szczegółowych kryteriów i zasad oceniania zachowania uczniów, do przyjęcia przez Radę Pedagogiczną.

3) Opracowanie i zatwierdzenie szczegółowych procedur nagradzania i karania uczniów.

4) Analizowanie i przedstawianie Radzie Pedagogicznej wniosków dotyczących efektów pracy wychowawczej Szkoły.

4. W celu realizowania zadań opiekuńczych Rada Pedagogiczna powołuje Zespół Stypendialny. Do zadań Zespołu Stypendialnego należy przygotowanie do zatwierdzenia przez Radę Pedagogiczną w uzgodnieniu z Radą Rodziców, projektu kryteriów i zasad udzielania stypendiów naukowych uczniom oraz ich przydział.

§ 29.

Zasady oceniania i klasyfikowania uczniów zapisane są w dokumencie „Wewnątrzszkolny System Oceniania” stanowiący załącznik nr 7 do niniejszego statutu.

§ 30.

Szkoła organizuje zajęcia pozalekcyjne zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami uczniów i ich rodziców oraz z możliwościami finansowymi szkoły. Udział w zajęciach pozalekcyjnych jest bezpłatny.

1. W szkole mogą być organizowane zajęcia pozalekcyjne poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych w wymiarze ustalonym przez Dyrektora szkoły, stosownie do posiadanych środków finansowych:

1) zajęcia z uczniem zdolnym,

2) zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze,

3) nauczanie języków obcych,

4) koła zainteresowań,

5) zajęcia gimnastyki korekcyjnej (dla uczniów klas I – III),

6) zajęcia korekcyjno – kompensacyjne (dla uczniów klas I – III),

7) logopeda (dla uczniów klas 0 – III).

Szkoła organizuje zajęcia wspomagające i nauczanie indywidualne zgodnie z przepisami prawa.

§ 31.

1. Szkoła zatrudnia pedagoga i logopedę.

2. Do zadań pedagoga należy:

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,

2) określanie form i sposobów udzielania uczniom. w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy odpowiednio do rozpoznawanych potrzeb,

3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,

4) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z Programu Wychowawczego i Programu Profilaktycznego,

5) wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z Programu Wychowawczego i Programu Profilaktycznego.

3. Do zadań logopedy należy:

1) przeprowadzenie badań wstępnych, w celu ustalenia stanu mowy uczniów, w tym mowy głośnej i pisma;

2) diagnozowanie logopedyczne oraz – odpowiednio do jego wyników – organizowanie pomocy logopedycznej;

3) prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i w grupach dzieci, u których stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy głośnej i pisma;

4) organizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, przy ścisłej współpracy z pedagogami i nauczycielami prowadzącymi zajęcia korekcyjno-kompensacyjne;

5) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

Rozdział 5. Prawa i obowiązki uczniów, nauczycieli i rodziców

§ 32.

1. Prawa uczniów wynikają w szczególności z Konwencji o prawach dziecka, przepisów oświatowych i niniejszego statutu.

2. Uczniowie mają prawo do:

1) szacunku ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych, jak i rówieśników,

2) wolności głoszenia własnych poglądów, nie naruszających godności innych ludzi,

3) informacji o programach nauczania i podręcznikach, stawianych wymaganiach, zasadach i kryteriach oceniania,

4) jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

5) organizacji życia szkolnego umożliwiającej zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwościami rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań.

3. Uczniowie mają obowiązek:

1) regularnego uczestniczenia w zajęciach szkolnych, usprawiedliwiania nieobecności w zajęciach na piśmie lub ustnie w ciągu 7 dni,

2) aktywnego uczenia się, dopełnianie starań o wypełnianie wszystkich poleceń i wymagań nauczycieli, właściwego przygotowania się do zajęć,

3) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych wyrównawczych,

4) przygotowywania się do lekcji i odrabiania zadań domowych,

5) przestrzegania norm i zasad współżycia społecznego, traktowania z szacunkiem wszystkich dorosłych i rówieśników, kulturalnego i życzliwego zachowania się na terenie Szkoły i poza terenem szkoły,

6) przestrzegania zasad obowiązujących w szkole, nie używania w szkole telefonów komórkowych. Szczegółowe zasady określa regulamin,

7) współuczestniczenia w wyborach i w działaniach swoich przedstawicieli w Samorządzie Uczniowskim.

§ 33.

1. Nauczyciele mają prawo do:

1) szacunku ze strony wszystkich osób, ze strony dorosłych, jak i uczniów,

2) wolności głoszenia własnych poglądów, nie naruszających godności innych ludzi,

3) współdecydowania o wyborze programu nauczania i podręcznika, swobody wyboru metody jego realizacji, w uzgodnieniu z Zespołem Przedmiotowym,

4) jawnej i umotywowanej oceny własnej pracy,

5) stałego rozwoju, wsparcia w zakresie doskonalenia zawodowego.

2. Nauczyciele mają obowiązek:

1) dbania o bezpieczeństwo uczniów na zajęciach i w czasie między zajęciami, zgodnie z zasadami BHP, przydziałem obowiązków i niniejszym statutem,

2) jasnego formułowania wymagań wobec uczniów, udzielania uczniom i ich rodzicom informacji o postępach i uzyskanych ocenach z nauki i zachowania,

3) traktowania wszystkich uczniów z szacunkiem i życzliwością,

4) udzielania uczniom wsparcia,

5) udziału w zebraniach Rady Pedagogicznej, Zespołów Przedmiotowych, współudziału w wyborach i działaniach organów Szkoły.

§ 34.

1. Rodzice mają prawo:

1) uznania ich prymatu jako „pierwszych nauczycieli” swoich dzieci,

2) dostępu do wszelkich informacji dotyczących kształcenia i wychowania ich dzieci,

3) rzetelnej informacji o postępach i ocenach nauki i zachowania dziecka,

4) wsparcia ze strony Szkoły w razie problemów wychowawczych,

5) partnerskiego współdziałania i aktywnego wpływania, poprzez swoich przedstawicieli na sprawy Szkoły.

2. Rodzice mają obowiązek:

1) wychowywać swoje dzieci w sposób odpowiedzialny, z poszanowaniem godności dziecka i nie zaniedbywać ich,

2) poświęcać swój czas i uwagę nauce dzieci, tak, aby wzmacniać wysiłki szkoły skierowane na osiągnięcie celów nauczania i wychowania,

3) dbać o regularne uczęszczanie dziecka do Szkoły, informować wychowawcę o przyczynach nieobecności ucznia na zajęciach, usprawiedliwiać nieobecność dziecka w terminie 7 dni. Nieobecności ucznia usprawiedliwiane są na podstawie zwolnień lekarskich, zwolnień podpisanych przez rodziców ucznia lub na podstawie ustnej prośby rodzica. W szczególnych warunkach wychowawca może usprawiedliwić nieobecność ucznia w terminie późniejszym.

4) angażować się, jako partnerzy w działaniach Szkoły, brać aktywny udział w wyborach i współdziałać w organach Szkoły,

5) informować wychowawcę o sprawach mogących mieć wpływ na naukę i zachowanie dziecka.

§ 35.

Sposoby rozwiązywania konfliktów wewnątrz szkoły.

1. Nauczyciel – rodzic:

Sposobem rozwiązywania konfliktów między stronami jest dialog. Bezpośrednia rozmowa nauczyciela z rodzicem wyjaśnić winna zaistniały konflikt – w przypadku braku rozwiązania konfliktu, rodzic zgłasza sprawę wychowawcy. Wychowawca rozmawia z nauczycielem, wyjaśnia sprawę, przekazuje stanowisko rodzicom. Wychowawca może korzystać z pomocy pedagoga, wicedyrektorów w przypadku braku zadawalającego rozwiązania zgłasza sprawę Dyrektorowi.

W przypadku nie rozwiązania konfliktu na terenie szkoły, zainteresowane strony mogą odwołać się do Kuratorium.

2. Uczeń – nauczyciel:

Sprawę wyjaśnia wychowawca klasy po wysłuchaniu obu stron, w przypadku niezbyt dużej rangi konfliktu stara się doprowadzić do zadawalającego obie strony rozwiązania – jeżeli to jest niemożliwe może skorzystać z pomocy pedagoga, wicedyrektorów, a w ostateczności Dyrektora szkoły.

3. Uczeń – uczeń:

Problem tego rodzaju rozwiązuje wychowawca klasy z ewentualną pomocą pedagoga lub wicedyrektorów. Powiadomienie o konflikcie rodziców pozostawia się do decyzji wychowawcy.

§ 36.

1. W Szkole obowiązuje system wyróżnień, nagród i kar dla uczniów.

2. Wobec uczniów wyróżniających się w nauce, zachowaniu i aktywności społecznej stosuje się następujące wyróżnienia i nagrody:

1) ustna pochwała na forum klasy przez wychowawcę,

2) list gratulacyjny wychowawcy do rodziców ucznia,

3) list gratulacyjny Dyrektora do rodziców ucznia,

4) dyplom pochwalny dla ucznia,

5) nagrody – rzeczowe, książkowe, pieniężne i dyplomy,

6) nagroda Dyrektora,

7) dla absolwenta: wpis do Złotej Księgi Szkoły, „Złota Tarcza”

8) dla absolwenta: dyplom „Primus inter pares”,

9) dla absolwenta: nagroda Prezydenta Miasta.

3. Szczegółowe kryteria i procedury przyznawania nagród i wyróżnień zapisane są w „Regulaminie przyznawania nagród” przyjętym przez Radę Pedagogiczną po zaopiniowaniu przez Samorząd Uczniowski i Radę Rodziców, stanowi załącznik do WSO.

4. Wobec uczniów nie stosujących się do norm i zasad obowiązujących w szkole i uczniów łamiących zasady niniejszego statutu stosuje się następujący system kar:

1) upomnienie wychowawcy,

2) pisemna nagana wychowawcy z powiadomieniem rodziców,

3) ustne lub pisemne upomnienie Dyrektora,

4) pisemna nagana Dyrektora z powiadomieniem rodziców,

5) wezwanie rodzica do szkoły na rozmowę z wychowawcą, pedagogiem lub dyrektorem,

6) przeniesienie ucznia do innej klasy gdy inne formy kary nie przynoszą oczekiwanych rezultatów lub za poważne naruszenie norm moralnych lub prawnych, Decyzję o przeniesieniu ucznia podejmuje dyrektor, rodzic zostaje powiadomiony przez wychowawcę.

7) zakaz reprezentowania Szkoły na imprezach międzyszkolnych,

8) skreślenie z listy uczniów – wnioskowanie do kuratora oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły.

5. Uczeń, który swoim postępowaniem spowodował krzywdę innych osób jest zobowiązany do ich przeproszenia.

6. Uczeń, którego postępowanie spowodowało szkodę materialną innych osób lub szkoły zobowiązany jest do pokrycia w całości, lub w części wyrządzonej szkody. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor.

7. Uczniowi przysługuje prawo do odwołania się, w terminie 7 dni od decyzji o ukaraniu, poprzez Samorząd Uczniowski, do Rady Pedagogicznej.

§ 37.

1. Wniosek o przeniesienie ucznia do innej szkoły kieruje, do kuratora oświaty, Dyrektor na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej.

2. Powodem wnioskowania o przeniesienie ucznia i skreślenie go z listy uczniów może być poważne naruszenie zasad i norm zachowania i współżycia społecznego, a w szczególności:

1) picie alkoholu i przebywanie pod jego wpływem na terenie szkoły oraz na imprezach i wycieczkach organizowanych przez szkołę,

2) posiadanie, rozprowadzanie czy używanie substancji psychoaktywnych,

3) stwarzanie sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa innych lub swojego,

4) stosowanie agresji i przemocy w stosunku do uczniów lub nauczycieli.

Rozdział 6. Sztandar szkoły i ceremoniał szkolny

§ 38.

Szkoła posiada własny sztandar.

Elementy: płat sztandaru (prawy i lewy), drzewiec, grot.

Płat sztandaru wykonany jest z elany obszytej złotymi frędzlami długości 9 cm, lewy dolny róg wykończono pomponem.

AWERS (wierzchnia, prawa strona sztandaru):

W centrum godło państwowe (orzeł w koronie) wykonane haftem ręcznym wypukłym srebrną nicią otoczone słowami w kolorze złocistożółtym:

OJCZYZNA – HONOR – NAUKA.

Całość umieszczona na tle barw narodowych biało-czerwonych.

REWERS (odwrotna, lewa strona sztandaru):

W centrum widnieje logo szkoły: SP5 wyszyte nićmi niebieskimi na żółtym tle.

Wzdłuż górnej krawędzi napis:

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5

Poniżej:

IMIENIA JANA PAWŁA II

Pod logo napis:

W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM.

Wzdłuż dolnej krawędzi rok przekazania – 2003

Litery haftowane złotą nitką.

Całość umieszczona na kremowym tle.

DRZEWIEC:

Wykonany z lipowego drewna długości około 2 m, składający się z dwóch części połączonych skrętem.

GROT:

Godło państwa wykonane z niklowanego mosiądzu, osadzone na podstawie wieńczącej drzewiec

Wysokość grotu – około 25 cm

Wymiary sztandaru: 90cm ´ 100cm

Komplet ze sztandarem tworzą szarfy biało-czerwone ze spodnią stroną żałobną oraz wykończeniem złotą lamówką i takimi frędzlami i białe rękawiczki.

§ 39.

Tradycje, obrzędowość i symbolika szkoły służą kształtowaniu postaw patriotycznych i obywatelskichu uczniów:

1. tradycje szkoły:

1) uroczyste apele rozpoczynające i kończące rok szkolny,

2) powitanie nowych nauczycieli i innych pracowników szkoły,

3) powitanie uczniów klas pierwszych,

4) prowadzenie kroniki szkoły,

5) prowadzenie Złotej Księgi uczniów wyróżniających się w nauce i posiadających znaczące osiągnięcia,

6) nagradzanie wpisywanych do Złotej Księgi odznaką Złotej Tarczy,

7) spotkania z okazji Święta Edukacji Narodowej,

8) apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości,

9) apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja,

10) ślubowanie klas pierwszych,

11) spotkania przedświąteczne – jasełka ,

12) imprezy z okazji Pierwszego Dnia Wiosny,

13) wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego,

14) Święto Sportu Szkolnego,

15) Festyn Rodzinny,

16) Andrzejki i Halloween,

17) pożegnanie absolwentów,

18) pożegnanie odchodzących na emeryturę,

19) wystawy i gazetki.

2. obrzędy szkoły:

1) przyjmowanie nowych nauczycieli do Grona Pedagogicznego,

2) oddawanie czci symbolom narodowym – o ile nie godzi to w przekonania religijne,

3) wręczanie świadectw, nagród, dyplomów na uroczystych spotkaniach i apelach,

4) składanie ślubowania przez uczniów klas 1 i 6,

5) zaprzysięganie Pocztu Sztandarowego i Przewodniczącego R.S.U.,

6) przekazywanie sztandaru,

7) wpis do Złotej Księgi i nagroda Złotej Tarczy,

8) żegnanie odchodzących uczniów i pracowników szkoły oraz aktywnych członków Rady Rodziców.

3. symbolika:

1) symbole narodowe – godło, flaga, hymn państwowy

2) symbole szkoły – nazwa szkoły, patron, sztandar, uroczysty strój, pieśń o patronie

3) teksty ślubowań

4) listy pochwalne i gratulacyjne

5) Złota Księga, kronika szkoły

6) historia szkoły

Rozdział 7. Przepisy końcowe

§ 40.

1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

3. Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy.

4. Kurator Oświaty (zgodnie z art. 60, ust. 3 ustawy) może uchylić wprowadzone

do statutu zmiany, jeżeli są one sprzeczne z obowiązującym prawem.

5. Statut (wersja jednolita) wchodzi w życie z dniem 1 września 2009 uchwałą Rady Pedagogicznej.

6. Uchyla się Statut Szkoły Podstawowej nr 5 zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną

w dniu 22 października 2007r.

§ 41.

Statut wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wykaz załączników do Statutu Szkoły:

1. Program Wychowawczy i Program Profilaktyki

2. Regulamin Rady Pedagogicznej

3. Regulamin Rady Rodziców

4. Regulamin Samorządu Uczniowskiego

5. Wewnątrzszkolny System Oceniania

6. Cele i zadania świetlicy

7. Regulamin biblioteki

•ATUTY szkoły
•STATUT szkoły