PLAN LEKCJI ·   (0-91) 577-13-01 Polityka Prywatności
BIP

ŚWIETLICA

SZKOLNA

Witamy serdecznie na stronie świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Stargardzie.KM2_00

    Świetlica jest integralną częścią szkoły. Podstawą jej działalności jest plan pracy dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej, którego działania są zgodne z Programem wychowawczo-profilaktycznym szkoły, z Działaniami wychowawczymi szkoły. Regulamin świetlicy Szkoły Podstawowej nr 5 im. Jana Pawła II znajduje się w Statucie szkoły oraz na szkolnej stronie internetowej.

Cele pracy świetlicy szkolnej:

– zapewnienie opieki i bezpieczeństwa wychowankom oraz troska o wszechstronny rozwój psychofizyczny dzieci,

– stworzenie optymalnych warunków do nauki i kształtowanie pozytywnej motywacji do niej,

– stworzenie warunków do bezpiecznej, kształcącej i rozwijającej zabawy oraz odpoczynku,

– organizowanie zajęć umożliwiających przezwyciężenie napięć związanych z pobytem w szkole  i sytuacją domową,

– pomoc dzieciom o obniżonym poczuciu własnej wartości w zdobywaniu poczucia przydatności   i uznania poprzez zgodny z ich możliwościami wkład w życie zespołu.

KM2_19

Organizacja pracy świetlicy:

– świetlica szkolna czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6.45 – 16.30,

– w dni robocze wolne od zajęć dydaktycznych (np. przerwy świąteczne) organizowane są zajęcia opiekuńczo – wychowawcze, które prowadzone są przez wyznaczonych  nauczycieli,

– do świetlicy przyjmowane są dzieci z klas 0 – III, których rodzice pracują zawodowo oraz uczniowie klas starszych dojeżdżający z innych miejscowości lub oczekujący na dodatkowe zajęcia,

– dzieci przyjmowane są na podstawie kart zgłoszeń (pobierz), w których rodzice deklarują, w jakich godzinach dziecko będzie przebywało w świetlicy i określają, pod czyją opieką idzie do domu.

W zgłoszeniach tych należy podać również numery telefonów rodziców, by móc kontaktować się z nimi w razie potrzeby,

– wszelkie zmiany dotyczące wcześniejszych ustaleń odnośnie pobytu dziecka w świetlicy  (np. odbiór przez inne osoby, godziny samodzielnego wyjścia ze świetlicy) rodzice zobowiązani są przekazać nauczycielom osobiście lub pisemnie,

– informacje ustne przekazywane przez dziecko nie będą respektowane,

– dzieci przebywające w świetlicy mają możliwość skorzystania z ciepłych posiłków przygotowanych przez Centralną Kuchnię. Stołówka szkolna wydaje obiady w godzinach 11.30 – 13.00. W czasie przerw obiadowych dzieci znajdują się pod opieką nauczycieli świetlicy.

KM2_42

O świetlicy:

W naszej szkole udało nam się stworzyć przyjazne dzieciom miejsce, w którym uczniowie mogą pożytecznie i miło spędzić czas wolny od zajęć  lekcyjnych rozwijając swoje zainteresowania       i bawiąc się z rówieśnikami. Do dyspozycji wychowanków są cztery jasne, kolorowe, dostosowane do ich potrzeb sale. Wyposażone zostały w wiele różnego rodzaju gier planszowych i stolikowych, pomoce dydaktyczne, sprzęt sportowy, materiały plastyczne i zabawki.  Świetlica posiada również bogaty księgozbiór. Szczególnie lubiana przez dzieci jest sala komputerowa, w której uczniowie, korzystając z odpowiednich programów, mają możliwość rozwijania swojej kreatywności, spostrzegawczości, umiejętności strategicznych czy refleksu.

Zajęcia organizowane są według potrzeb i zainteresowań uczniów, które rodzice deklarują składając kartę zgłoszenia do świetlicy. Najchętniej dzieci uczestniczą w zajęciach:

– plastycznych z wykorzystaniem różnych technik, rozwijających zdolności manualne (malowanie farbami, kredkami, pastelami, wycinanie, wydzieranie, sklejanie, orgiami itp.), wykonane prace służą do dekoracji świetlicy i korytarza na parterze szkoły,

– muzyczno-rytmicznych, służącym nauce i śpiewaniu piosenek, zabawom przy muzyce, grze na instrumentach oraz słuchaniu utworów muzycznych,

– ruchowych, podczas których grają w gry zespołowe, bawią się z wykorzystaniem sprzętu sportowego w pomieszczeniach świetlicy, w sali gimnastycznej i na boisku szkolnym,

– komputerowych, na których dzieci korzystają z bogatej oferty programów multimedialnych,

– na basenie, gdzie realizują program „Gry i zabawy w wodzie”,

– czytelniczych, polegających na głośnym czytaniu książek dla dzieci i młodzieży oraz rozrywkach umysłowych (rozwiązywanie zagadek, quizów literackich,  krzyżówek, rebusów, wykreślanek i in.),

– logopedycznych, w czasie których niwelują wady wymowy, poprawiają artykulację oraz  wzbogacają słownictwo,

– dowolnych z wybranymi przez nie grami i zabawami edukacyjnymi, konstrukcyjnymi (klocki lego i drewniane) oraz tematycznymi.

Wychowankowie świetlicy biorą również udział w różnorodnych konkursach (plastycznych, wiedzowych, literackich) organizowanych w szkole i poza nią (MDK, inne szkoły podstawowe),  w których odnoszą znaczące sukcesy.

 

KM2_45KM2_49

Zasady obowiązujące w świetlicy

 1.  Wchodząc witamy się z nauczycielami i kolegami.

2.  Swoją obecność zgłaszamy wychowawcy, następnie plecaki ustawiamy na półkach.

3. Wykonujemy polecenia nauczycieli.

4. Nigdy nie oddalamy się bez wiedzy i pozwolenia wychowawcy.

5. Jesteśmy życzliwi i uprzejmi dla wszystkich, pamiętamy o używaniu „czarodziejskich słów”: proszę, dziękuję, przepraszam.

6. Dajemy dobry przykład najmłodszym kolegom i otaczamy ich szczególną opieką.

7. W trakcie wspólnych rozmów, gdy mówi jedna osoba, uważnie słuchamy, nie przerywamy jej.

8. W świetlicy mówimy półgłosem, nie krzyczymy, nie biegamy.

9. Szanujemy sprzęt, gry, zabawki, bo to jest nasza wspólna własność.

10. Po skończonych zajęciach lub zabawie sprzątamy po sobie, odkładając wszystko na swoje miejsce.

11. Na placu zabaw i boisku szkolnym bawimy się w miejscach ustalonych przez nauczyciela.

REGULAMIN ŚWIETLICY

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. JANA PAWŁA II W STARGARDZIE

 

Na podstawie art. 67 ust.3 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 (tekst jedn.: Dz. U. z 2015r. poz. 2156 ze zm.)

 

 • 1

Postanowienia ogólne

 1. Świetlica jest integralną częścią szkoły – w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo-opiekuńczych przyjętych w Programie wychowawczo – profilaktycznym szkoły.
 2. W świetlicy zadania są realizowane według rocznego planu pracy i tygodniowego rozkładu zajęć opracowanego na podstawie rocznego planu pracy szkoły.

 

 • 2

Cele i zadania świetlicy

 1. Organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, wdrażanie do samodzielnego myślenia;
 2. Organizowanie gier i zabaw ruchowych mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny dziecka;
 3. Organizowanie zajęć mających na celu rozwijanie zainteresowań, uzdolnień;
 4. Stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, kształtowanie kulturalnych nawyków życia codziennego;
 5. Upowszechnienie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia;
 6. Rozwijanie samodzielności oraz społecznej aktywności;
 7. Współdziałanie z rodzicami, nauczycielami, wychowawcami oraz środowiskiem lokalnym.

 

 • 3

Organizacja pracy świetlicy

 1. Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy codziennie w godz. 645 – 1630. Czas pracy  świetlicy ustala Dyrektor szkoły na każdy rok szkolny.
 2. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych, gdzie liczba uczniów nie powinna przekraczać 25 osób.
 3. Do świetlicy przyjmowani są uczniowie klas I – III, których rodzice pracują zawodowo, rodziców samotnie wychowujących, dojeżdżający lub oczekujący na inne zajęcia.
 4. Z opieki świetlicowej mogą korzystać uczniowie z oddziałów „0” oraz klas IV – VIII.
 5. Kwalifikacja uczniów do świetlicy odbywa się na podstawie kart zgłoszeń, które wypełniają rodzice lub prawni opiekunowie.
 6. Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy zawiera niezbędne dane dziecka, rodziców, informacje dotyczące pobytu dziecka   w świetlicy oraz sposobie jej opuszczania.
 7. Wszelkie zmiany dotyczące wcześniejszych ustaleń pobytu dziecka w świetlicy, np.: odbioru dziecka przez inne osoby, godziny samodzielnego wyjścia ze świetlicy, rodzic zobowiązany jest przekazać wychowawcom świetlicy pisemnie lub osobiście.
 8. Informacje ustne przekazywane przez dziecko nie będą respektowane przez nauczyciela świetlicy.

 

 • 4

Wychowankowie świetlicy

Wychowanek świetlicy ma prawo do:

 • zorganizowanej opieki wychowawczej
 • wyboru zajęć zgodnie z zainteresowaniami
 • poczucia bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego
 • korzystania z pomocy w odrabianiu zadań domowych
 • poszanowania godności osobistej.

 

Wychowanek świetlicy ma obowiązek:

 • przestrzegać zasad regulaminu świetlicy
 • przestrzegać zasad współżycia w grupie
 • dbać o porządek, szanować sprzęt i wyposażenie świetlicy
 • kulturalnie zachowywać się podczas pobytu w świetlicy
 • uzyskać zgodę nauczyciela na opuszczenie świetlicy.

 

Nagrody i wyróżnienia:

 • wyróżnienie wobec wszystkich dzieci przez wychowawcę
 • pochwała przekazana rodzicom lub opiekunom prawnym
 • wyróżnienie przekazane na forum klasy wychowawcy klasowemu
 • pochwała dyrektora szkoły
 • drobny upominek np.: plan lekcji, naklejka.

Kary:

 • upomnienie udzielone przez wychowawcę w obecności uczniów
 • poinformowanie rodziców o niewłaściwym zachowaniu
 • poinformowanie wychowawcy klas
 • nagana udzielona przez dyrektora szkoły.

 

 

 • 5

Współpraca z rodzicami

 1. Bezpośrednia – codzienny kontakt i rozmowy przy odbieraniu lub przyprowadzaniu dziecka do świetlicy.
 2. Rozmowy telefoniczne.
 3. Pisemne informacje w dzienniczku ucznia.
 4. W sytuacjach spornych, rodzic ma prawo do interwencji u kierownika świetlicy.
 5. Rodzice, prawni opiekunowie lub inne osoby upoważnione odbierają dzieci osobiście.
 6. Rodzice zobowiązani są do przestrzegania wcześniej zdeklarowanych godzin pobytu dziecka w świetlicy oraz jego odbioru.
 7. Rodzice maja obowiązek zadeklarować pisemnie samodzielny powrót dziecka do domu lub odbieranie go przez osoby uprawnione.
 8. Zobowiązuje się rodziców do punktualnego odbierania dziecka ze świetlicy.

 

 • 6

Zadania nauczycieli świetlicy

 1. Systematyczne prowadzenie dokumentacji obowiązującej w świetlicy szkolnej.
 2. Przestrzeganie przepisów BHP i dyscypliny pracy.
 3. Prowadzenie zajęć według planu pracy dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczego świetlicy i miesięcznych planów danej grupy.
 4. Zapewnienie bezpieczeństwa wychowankom i sprawowanie opieki nad nimi.
 5. Rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów.
 6. Troska o prawidłowy rozwój fizyczny dzieci na zajęciach ruchowych w sali i na świeżym powietrzu.
 7. Pomoc uczniom mającym trudności w nauce i zachowaniu.
 8. Propagowanie zdrowego stylu życia, kształtowanie nawyków higieny.
 9. Współpraca z nauczycielami świetlicy, rodzicami, wychowawcami klas, pielęgniarką szkolną.
 10. Informowanie rodziców o sukcesach,  samopoczuciu, niepokojących zachowaniach
 11. Dbanie o estetyką pomieszczeń i aktualny wystrój świetlicy.
 12. Troska o powierzone pomoce dydaktyczne, materiały wykorzystywane na zajęciach.
 13. Wykonywanie prac zleconych przez kierownika świetlicy.

 

 • 7

Zadania kierownika świetlicy

 

 1. Organizacja pracy świetlicy w danym roku szkolnym.
 2. Opracowanie wewnątrzszkolnych dokumentów związanych z działalnością świetlicy (plan pracy świetlicy, sprawozdanie, karty zgłoszeń dziecka do świetlicy, harmonogram zajęć, itp.).
 3. Kierowanie pracą dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczych nauczycieli świetlicy.
 4. Zatwierdzanie rocznych planów zajęć grup świetlicowych.
 5. Przydział dzieci do poszczególnych grup świetlicowych.
 6. Podejmowanie decyzji związanych z godzinami pracy wychowawców.
 7. Zapewnienie bezpiecznych warunków pobytu dzieci w świetlicy szkolnej.
 8. Prowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach ustalonych godzin.
 9. Realizacja planu nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły w zakresie dotyczącym świetlicy.
 10. Opracowanie terminarza i założeń obserwacji zajęć świetlicowych.
 11. Współpraca z wychowawcami klas, rodzicami wychowanków, dyrekcją szkoły, pedagogiem, logopedą, pielęgniarką, personelem szkoły oraz środowiskiem lokalnym.
 12. Rozstrzyganie problemów wychowawczych w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania świetlicy.
 13. Troska o estetykę pomieszczeń, dbałość o powierzony sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz systematyczne doposażenie.
 14. Wykonywanie innych obowiązków i zadań zleconych przez dyrekcję szkoły.

 

 • 7

Dokumentacja pracy świetlicy

 

 1. Roczny plan pracy dydaktyczno –wychowawczo – opiekuńczej świetlicy.
 2. Plan pracy grupy świetlicowej.
 3. Dziennik zajęć (jeden na grupę).
 4. Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy.
 5. Ramowy rozkład dnia.
 6. Harmonogram zajęć w świetlicy.
 7. Zeszyt obecności uczniów w świetlicy.
 8. Regulamin świetlicy.
 9. Semestralne i roczne sprawozdanie z działalności dydaktyczno –wychowawczo- opiekuńczej świetlicy szkolnej.