PLAN LEKCJI ·   (0-91) 577-13-01 Polityka Prywatności
BIP

STATUT

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. JANA PAWŁA II W STARGARDZIE

Statut szkoły #2

PIERWSZE  I OSTATNIE ROZDZIAŁY STATUTU ZNAJDZIESZ NA STRONIE:


ROZDZIAŁY: 1,2,3,4,5   <<< tutaj


ROZDZIAŁY: 9,10,11,12 <<< tutaj


KLIKNIJ

ROZDZIAŁ VI – NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

§ 41

1.   Szkoła zatrudnia nauczycieli i pracowników samorządowych na stanowiskach niepedagogicznych.

2.   Zasady zatrudniania nauczycieli reguluje ustawa Karta Nauczyciela, a pracowników niepedagogicznych szkoły określają przepisy ustawy o pracownikach samorządowych oraz ustawa Kodeks pracy.

3.   Kwalifikacje nauczycieli, a także zasady ich wynagradzania określa minister właściwy do spraw oświaty i wychowania oraz pracodawca, a kwalifikacje i zasady wynagradzania pracowników niepedagogicznych szkoły określają przepisy dotyczące pracowników samorządowych.

§ 42

1.   Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły dyrektor tworzy stanowisko wicedyrektora. Dla wymienionego stanowiska kierowniczego dyrektor opracowuje szczegółowy przydział czynności, uprawnień i odpowiedzialności.

2.   W sytuacji, gdy dyrektor nie może pełnić obowiązków służbowych, zakres zastępstwa wicedyrektora rozciąga się na wszystkie zadania i kompetencje dyrektora.

§ 43

1.   Dyrektor tworzy stanowisko kierownicze – głównego księgowego.

2.   Do zadań głównego księgowego należy:

1)      prowadzenie księgowości i sprawozdawczości finansowej,

2)      nadzór nad środkami pieniężnymi wszystkich organizacji szkolnych,

3)      organizowanie pracy finansowej.

3.   Szczegółowy zakres czynności głównego księgowego określa dyrektor szkoły.

§ 44

1.   Do zadań wychowawcy klasy należy:

1)      tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, jego proces uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i w społeczeństwie,

2)      inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,

3)      podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

2.   Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1:

1)      otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,

2)      planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami:

a)   różne formy życia zespołowego rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski,

b)  ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy;

3)      współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami),

4)      utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:

a)   poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych dzieci,

b)  współdziałania, tzn. udzielania pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec młodzieży i otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach,

c)   włączania ich w sprawy życia klasy i szkoły;

5)      współpracuje z pedagogiem szkolnym, logopedą i innymi specjalistami świadczącymi wykwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych, oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów,

3.   Wychowawca klasy realizuje zadania wychowawcze poprzez:

1)      opracowanie planu wychowawczego dla danej klasy w oparciu o program wychowawczo-profilaktyczny szkoły,

2)      zapoznawanie rodziców uczniów z programem wychowawczo-profilaktycznym szkoły, planem wychowawczym klasy i zasadami oceniania,

3)      diagnozę potrzeb uczniów w zakresie opieki, wychowania i profilaktyki dokonywaną na początku każdego roku szkolnego oraz w trakcie roku szkolnego,

4)      kształtowanie osobowości ucznia,

5)      systematyczną współpracę z rodzicami, nauczycielami, pedagogiem szkolnym, pielęgniarką,

6)      udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, organizowanie pomocy materialnej i socjalnej,

7)      wspieranie rodzin niewydolnych wychowawczo,

8)      motywowanie ucznia do osiągania jak najlepszych wyników w nauce, zgodnie z jego możliwościami i zainteresowaniami,

9)      dbanie o regularne uczęszczanie uczniów na zajęcia edukacyjne, badanie przyczyn absencji, egzekwowanie obowiązku szkolnego,

10)       informowanie pedagoga szkolnego o nieusprawiedliwionych nieobecnościach ucznia,

11)       troskę o rozwijanie zainteresowań ucznia poprzez zachęcanie do udziału w różnych formach zajęć pozalekcyjnych, konkursach, pracy w organizacjach szkolnych,

12)       dbanie o prawidłowe stosunki między wychowankami,

13)       wyrabianie u uczniów poczucia współodpowiedzialności za porządek, estetykę, czystość na terenie klasy, szkoły, osiedla,

14)       wywieranie wpływu na właściwe zachowanie uczniów w szkole i poza nią (gdy uczeń jest pod opieką szkoły), badanie przyczyn niewłaściwego zachowania się uczniów – podejmowanie środków zaradczych w porozumieniu z zespołem uczniowskim, nauczycielami, pedagogiem szkolnym i rodzicami ucznia,

15)       ochronę przed skutkami demoralizacji i uzależnień, podejmowanie niezbędnych działań profilaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych,

16)       wdrażanie do dbania o higienę, stan zdrowia, stan higieniczny otoczenia oraz przestrzegania zasad bhp w szkole i poza nią,

17)       informowanie rodziców ucznia o uzyskiwanych przez niego ocenach bieżących, śródrocznych i rocznych z poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz ocenach zachowania, osiągnięciach, sukcesach, trudnościach w nauce, niepowodzeniach szkolnych, problemach wychowawczych,

18)       rzetelne, systematyczne i terminowe prowadzenie dokumentacji określonej zarządzeniami dyrektora szkoły,

19)       współpracę z biblioteką w rozbudzaniu potrzeby czytania u uczniów,

4.   Wychowawca ma prawo do uzyskania wsparcia, pomocy merytorycznej, metodycznej i psychologiczno-pedagogicznej w podejmowanych działaniach edukacyjnych i wychowawczych od dyrekcji szkoły, pedagoga szkolnego, psychologa, poradni psychologiczno-pedagogicznej, zespołów wychowawczych, doradców metodycznych i instytucji wspomagających szkołę.

5.   Sprawy sporne dotyczące uczniów w klasie rozstrzyga wychowawca klasy z udziałem samorządu klasowego i klasowej rady rodziców.

6.   Sprawy nierozstrzygnięte przez wychowawcę klasy kierowane są do pedagoga szkolnego, a następnie do dyrektora szkoły, którego decyzja jest ostateczna.

§ 45

1.   Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia, w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.

2.   Nauczyciel obowiązany jest: rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą;

3.   Do zadań nauczyciela należy:

1)      realizowanie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły,

2)      efektywne realizowanie przyjętego program nauczania,

3)      właściwe organizowanie procesu nauczania,

4)      ocenianie uczniów zgodnie z obowiązującymi przepisami,

5)      dokonywanie systematycznej ewaluacji swojej pracy,

6)      zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie lekcji, przerw i zajęć pozalekcyjnych oraz wszelkiego typu wyjść, wycieczek, przestrzeganie przepisów bhp i zarządzeń dyrektora szkoły w tym zakresie,

7)      kontrolowanie obecności uczniów na wszystkich zajęciach i niezwłoczne informowanie wychowawcy klasy o niezapowiedzianej nieobecności,

8)      w miarę możliwości zapobieganie niepowodzeniom szkolnym uczniów,

9)      indywidualizowanie procesu nauczania,

10)       wspieranie każdego ucznia w jego rozwoju,

11)       troska o powierzone mu pomoce dydaktyczne i majątek szkoły.

§ 46

1.   Do zadań pedagoga i psychologa należy pomoc wychowawcom klas, a w szczególności:

1)      prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki;

2)      diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu przedszkola, szkoły i placówki;

3)      udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

4)      podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

5)      minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym, szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

6)      inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

7)      pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

8)      wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

a)   rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,

b)  udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

§ 47

1.   Do zadań logopedy należy w szczególności:

1)      diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów;

2)      prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;

3)      podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów;

4)      wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

a)   rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,

b)  udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

2.   Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności:

1)      systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;

2)      gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;

3)      prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów;

4)      koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę i placówkę;

5)      współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;

6)      wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

§ 48

1.   Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy:

1)      udostępnianie książek i innych źródeł informacji,

2)      tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,

3)      rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się,

4)      organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną,

5)      udzielanie informacji bibliotecznych,

6)      poradnictwo w wyborach czytelniczych,

7)      prowadzenie przysposobienia czytelniczo-informacyjnego,

8)      inspirowanie pracy aktywu czytelniczego,

9)      informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów,

10)       organizowanie różnych form inspiracji czytelnictwa, np. apeli, konkursów.

§ 49

1.   Nauczyciele świetlicy realizują następujące zadania:

1)      dbają o wszechstronny rozwój dzieci przebywających w świetlicy,

2)      zapewniają bezpieczeństwo dzieciom oddanym pod ich opiekę przez rodziców,

3)      rozwijają zainteresowania i uzdolnienia dzieci oraz stwarzają warunki do rozpoznania ich zamiłowań i predyspozycji,

4)      tworzą warunki do nauki własnej i organizują pomoc w nauce,

5)      organizują gry i zabawy ruchowe oraz inne formy wychowania fizycznego,

6)      kształtują potrzebę i nawyk uczestnictwa w kulturze,

7)      upowszechniają kulturę zdrowotną i kształtują nawyki higieny, czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia.

§ 50

1.   Nauczyciele tworzą ezspoły przedmiotowe.

2.   Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora.

3.   Zadania zespołów nauczycielskich obejmują:

1)      zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych,

2)      wspólne opracowanie sposobów badania wyników nauczania,

3)      organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego i wsparcia dla początkujących nauczycieli,

4)      współdziałanie w organizowaniu pracowni, a także uzupełnieniu ich wyposażenia.

§ 51

1.   Dyrektor szkoły może powołać na czas określony lub nieokreślony zespół nauczycieli do realizacji zadań określonych w statucie.

2.   Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły, na wniosek przewodniczącego zespołu, może wyznaczyć do realizacji określonego zadania lub zadań zespołu innych nauczycieli, specjalistów i pracowników szkoły. W pracach zespołu mogą brać udział również osoby niebędące pracownikami tej szkoły.

3.   Zespół określa plan pracy i zadania do realizacji w danym roku szkolnym. Podsumowanie pracy zespołu odbywa się podczas ostatniego w danym roku szkolnym zebrania rady pedagogicznej.

ROZDZIAŁ VII – ORGANIZACJA I FORMY WSPÓŁDZIAŁANIA SZKOŁY Z RODZICAMI

§ 52

1.   Rodzice mają prawo do wychowania swoich dzieci, a szkoła ma wspomagać wychowawczą rolę rodziny.

2.   Rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania, nauczania moralnego i religijnego zgodnie z własnymi przekonaniami.

3.   Rodzice są obowiązani do:

1)      dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły,

2)      zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,

3)      zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych,

4)      informowania dyrektora szkoły w terminie do 30 września każdego roku o realizacji rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego lub obowiązku szkolnego poza granicami kraju (dotyczy dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły a przebywającego czasowo za granicą),

5)      rodzice dziecka realizującego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne lub obowiązek szkolny poza szkołą na podstawie zezwolenia, o którym mowa w oddzielnych przepisach, są obowiązani do zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w tym zezwoleniu,

6)      zapewnienia dziecku uczęszczającemu do oddziału przedszkolnego i pierwszego etapu edukacyjnego opieki w drodze do szkoły i w czasie jego powrotu,

7)      pisemnego poinformowania nauczyciela o osobach mających prawo odbierania dziecka ze szkoły.

§ 53

1.   Uczeń może być zwolniony z zajęć lekcyjnych:

1)      na pisemną lub osobistą prośbę rodziców,

2)      w przypadku złego samopoczucia, choroby, po uprzednim powiadomieniu rodziców i odebraniu ucznia przez rodziców lub osobę przez nich upoważnioną.

2.   W przypadku nieobecności wychowawcy i nauczyciela przedmiotu uprawniony do zwolnienia ucznia jest wicedyrektor lub dyrektor.

§ 54

1.   Dla zapewnienia warunków koniecznych do osiągnięcia jak najlepszych wyników kształcenia i wychowania uczniów i wychowanków oddziałów rocznego przygotowania przedszkolnego konieczna jest współpraca rodziców z organami szkoły. W ramach tej współpracy rodzice mają prawo do:

1)      kontaktów z wychowawcą klasy i nauczycielami,

2)      porad pedagoga i psychologa szkolnego,

3)      dyskrecji i poszanowania prywatności w rozwiązywaniu problemów dziecka i rodziny,

4)      występowania z inicjatywami wzbogacającymi życie szkoły,

5)      zapoznania się podczas zebrań z rodzicami z programem wychowawczo – profilaktycznym szkoły, planem pracy wychowawczej, kryteriami i zasadami oceniania z przedmiotów i zachowania, statutem szkoły,

6)      otrzymania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce.

2.   Do obowiązków rodziców należy:

1)           wspieranie procesu nauczania i wychowania,

2)           systematyczny kontakt z wychowawcą klasy,

3)           współdziałanie z organami szkoły w przeciwdziałaniu przemocy, uzależnieniom, demoralizacji i innym przejawom patologii społecznej.

3.   Rodzice mają prawo działać w strukturach Rady Rodziców w zakresie określonym przez regulamin Rady Rodziców.

§ 55

1.   Formy kontaktów szkoły z rodzicami:

a)       spotkania dyrektora szkoły z ogółem rodziców,

b)      spotkania wychowawcy klasy z rodzicami (co najmniej dwa razy w semestrze),

c)       dyżury nauczycieli raz w miesiącu,

d)      dni otwarte  – miesiąc przed końcem każdego semestru,

e)       rozmowy indywidualne rodziców z nauczycielami, także w obecności dyrektora, pedagoga, psychologa,

f)        rozmowy telefoniczne.

ROZDZIAŁ VIII – UCZNIOWIE SZKOŁY

§ 56

1.   Do klasy pierwszej i do oddziałów rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego przyjmowane są z urzędu dzieci z obwodu szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców.

2.   Uczniowie zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej i oddziałów rocznego przygotowania przedszkolnego po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.

3.   W postępowaniu rekrutacyjnym bierze się pod uwagę kryteria wynikające z art. 131.1 Ustawy Prawo Oświatowe oraz Uchwały nr XIV/157/2015 Rady Miejskiej w Stargardzie.

4.   Za każde kryterium przyznaje się określoną liczbę punktów, która została ustalona przez organ prowadzący szkołę.

5.   W przypadku jednakowej liczby punktów i w sytuacji, gdy liczba chętnych przekracza liczbę miejsc o kolejności przyjęć decyduje data wpłynięcia wniosku.

6.   Nabór uczniów do klas pierwszych i do oddziałów rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego oraz składanie wniosków przez rodziców kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły określony jest                       w harmonogramie czynności postępowania rekrutacyjnego ustalonego przez organ prowadzący szkołę. Wyznaczono w nim również  terminy składania dokumentów do klas pierwszych oraz do oddziałów rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego.

7.   Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.

8.   Jeśli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza uzupełniające postępowanie rekrutacyjne w terminie do końca sierpnia.

9.   Rodzic ma prawo wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata do szkoły oraz wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie określonym  w Regulaminie rekrutacji dzieci do klas pierwszych i oddziałów rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego.

10.   Szczegóły dotyczące liczby punktów za poszczególne kryteria, lista wymaganych dokumentów oraz wzory niezbędnych dokumentów,  zawarte są w „Regulaminie rekrutacji dzieci do klas pierwszych oraz do oddziałów rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego Szkoły Podstawowej nr 5 im. Jana Pawła II w Stargardzie”.

§ 57

1.   Uczeń zobowiązany jest do dbania o schludny wygląd zewnętrzny oraz noszenia stosownego stroju (codzienny strój szkolny powinien być: czysty, schludny, estetyczny, nie może odsłaniać brzucha, dekoltu, pleców, górnej części ud, nie może zawierać niestosownych nadruków, wulgaryzmów i niczego, co obrażałoby innych). Zabrania się noszenia makijażu, pomalowanych paznokci, ekstrawaganckich fryzur i farbowania włosów. Dopuszcza się skromną biżuterię, która powinna być zdjęta na czas zajęć wychowania fizycznego.

2.   W czasie świąt, uroczystości szkolnych i pozaszkolnych, egzaminów i konkursów ucznia obowiązuje strój galowy:

1)      dziewczęta: biała bluzka, ciemna spódnica lub spodnie.

2)      chłopcy: biała koszula, ciemne spodnie (nie dresowe)

3.   Podczas zajęć wychowania fizycznego uczniów obowiązuje strój sportowy oraz brak biżuterii.

4.   W budynku szkolnym uczniów obowiązuje obuwie zmienne, na niskim obcasie lub sportowe o podeszwach niepozostawiających śladów.

5.   W budynku szkolnym zabrania się noszenia nakryć głowy, w tym kapturów, oraz ozdób zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu.

§ 58

1.   Prawa ucznia wynikają z Konwencji o Prawach Dziecka.

2.   Uczeń ma także prawo do:

1)      zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

2)      kształcenia się oraz wychowania i opieki odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju,

3)      organizacji życia szkolnego, umożliwiającej zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

4)      dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do jego możliwości,

5)      korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

6)      właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

7)      sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny, ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce oraz znajomości kryteriów oceniania z zajęć edukacyjnych i zachowania,

8)      bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,

9)      korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć szkolnych, pozaszkolnych i pozalekcyjnych,

10)       życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,

11)       zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych rozwijających zainteresowania i uzdolnienia,

12)       udziału w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych w przypadku trudności w nauce,

13)       do bezpłatnego transportu i opieki przysługującej uczniom niepełnosprawnym w czasie przewozu do szkoły,

14)       wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową, proponowanie zmian i ulepszeń w życiu klasy i szkoły,

15)       aktywnego udziału w pracach samorządu uczniowskiego (m.in. czynne i bierne prawo wyborcze),

16)       składania wniosków i opinii za pośrednictwem samorządu uczniowskiego we wszystkich sprawach szkoły, w tym sprawach dotyczących realizacji wymienionych powyżej podstawowych praw uczniów,

§ 59

1.   W przypadku naruszenia swoich praw uczeń może złożyć skargę do:

1)      wychowawcy klasy,

2)      dyrektora szkoły.

2.   Uczeń lub jego rodzice mogą złożyć skargę w przypadku nieprzestrzegania lub naruszenia praw ucznia, o których mowa w Konwencji o Prawach Dziecka.

3.   Skarga powinna być złożona na piśmie i powinna zawierać uzasadnienie.

4.   Wycofanie skargi powoduje wstrzymanie biegu rozpatrzenia skargi.

5.   Dyrektor rozpatruje skargę w ciągu 7 dni od daty jej złożenia.

§ 60

1.   Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły i stosownych regulaminach, a w szczególności:

1)      zachowania się w każdej sytuacji w sposób godny młodego Polaka,

2)      wykorzystania w pełni czasu przeznaczonego na naukę oraz rzetelnej pracy nad poszerzeniem swojej wiedzy i doskonaleniem umiejętności, uczęszczania na zajęcia wynikające z planu zajęć, przybywania na nie punktualnie – w razie spóźnienia na zajęcia, uczeń zobowiązany jest do przybycia do sali, w której się one odbywają,

3)      właściwego zachowania się w trakcie zajęć edukacyjnych:

a)   zachowywania podczas lekcji należytej uwagi,

b)  zabierania głosu tylko po upoważnieniu go do tego przez nauczyciela,

c)   aktywnego uczestniczenia w zajęciach, na miarę swoich możliwości,

4)      systematycznego przygotowania się do zajęć szkolnych, odrabiania prac poleconych przez nauczyciela do wykonania w domu,

5)      uczęszczania na wybrane przez siebie zajęcia pozalekcyjne,

6)      usprawiedliwiania w określonym terminie i formie nieobecności na zajęciach edukacyjnych – usprawiedliwienie uczeń zobowiązany jest przedłożyć niezwłocznie po powrocie do szkoły, usprawiedliwienie powinno być sporządzone przez rodziców w formie pisemnego lub złożonego ustnie wychowawcy klasy oświadczenia o przyczynach nieobecności dziecka – ostateczną decyzję o usprawiedliwieniu nieobecności podejmuje wychowawca klasy,

7)      w czasie przerw zachowywania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych, umożliwiający krótki odpoczynek, wykonywania poleceń nauczycieli dyżurujących i dyżurnych szkoły,

8)      postępowania zgodnego z dobrem szkolnej społeczności,

9)      dbania o honor i tradycję szkoły oraz współtworzenie jej autorytetu,

10)       godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią,

11)       dbania o piękno mowy ojczystej,

12)       okazywania szacunku nauczycielom i innym pracownikom szkoły,

13)       przestrzegania zasad współżycia społecznego:

a)   okazywania szacunku dorosłym i kolegom,

b)  przeciwstawiania się przejawom wulgaryzmu i brutalności,

c)   szanowania poglądów i przekonań innych,

d)  szanowania godności i wolności drugiego człowieka,

e)   zachowywania tajemnicy korespondencji i dyskusji o sprawach osobistych powierzonych w zaufaniu, chyba że szkodziłoby to ogółowi, zdrowiu czy życiu,

14)       dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów: nie palić tytoniu i nie pić alkoholu, nie używać e-papierosów itp.,

15)       nieużywania narkotyków ani innych środków odurzających,

16)       zachowywania czystego i schludnego wyglądu,

17)       troszczenia się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd wewnątrz i na zewnątrz – za zniszczone mienie szkoły odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice – rodzice zobowiązani są osobiście naprawić zniszczone mienie lub pokryć koszty jego naprawy albo koszty zakupu nowego mienia,

18)       noszenia obowiązującego w szkole stroju,

19)       niekorzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły (poza użyciem za zgodą nauczyciela w procesie dydaktycznym). Jeśli uczeń posiada telefon na terenie szkoły, powinien on być wyłączony. W wyjątkowych przypadkach nauczyciel dyżurujący lub wychowawca może wyrazić zgodę na skorzystanie z telefonu w celu skontaktowania się ucznia z rodzicem.

2.   Uczeń opuszczający szkołę ma obowiązek rozliczyć się ze szkołą na zasadach określonych przez dyrektora szkoły.

§ 61

1.   Wobec uczniów wyróżniających się w nauce, zachowaniu i aktywności społecznej stosuje się następujące wyróżnienia i nagrody:

1)      ustna pochwała na forum klasy przez wychowawcę,

2)      list gratulacyjny wychowawcy do rodziców ucznia,

3)      list gratulacyjny dyrektora do rodziców ucznia,

4)      dyplom pochwalny dla ucznia,

5)      nagrody – rzeczowe, książkowe i dyplomy,

6)      nagroda dyrektora,

7)      stypendium za wyniki w nauce,

8)      stypendium za osiągnięcia sportowe,

9)      dla absolwenta: wpis do Złotej Księgi Szkoły, „Złota Tarcza”

10)       dla najlepszego absolwenta: dyplom „Primus inter pares”,

11)       dla najlepszego absolwenta: nagroda Prezydenta Miasta.

2.   Szczegółowe kryteria i procedury przyznawania nagród i wyróżnień zapisane są w regulaminach przyznawania poszczególnych nagród.

3.   Do każdej przyznanej nagrody uczeń może wnieść pisemnie zastrzeżenie z uzasadnieniem do dyrektora szkoły w terminie 3 dni roboczych od jej przyznania. Dyrektor rozpatruje sprawę w terminie 7 dni, może posiłkować się opinią wybranych organów szkoły.

§ 62

1.   Szkoła może stosować wobec uczniów kary, w szczególności za nieprzestrzeganie statutu szkoły.

2.   Uczeń może zostać ukarany za:

1)      nieprzestrzeganie obowiązków zapisanych w § 60,

2)      naruszenie godności ludzkiej.,

3)      za poważne naruszenie norm moralnych lub prawnych.

3.   Z wnioskami o zastosowanie kar mogą występować wszyscy członkowie rady pedagogicznej i inni pracownicy szkoły.

4.   Wobec ucznia mogą być zastosowane następujące kary:

1)      upomnienie wychowawcy,

2)      pisemna nagana wychowawcy z powiadomieniem rodziców,

3)      ustne lub pisemne upomnienie dyrektora,

4)      pisemna nagana dyrektora w obecności rodziców,

5)      wezwanie rodzica do szkoły na rozmowę z wychowawcą lub dyrektorem,

6)      przeniesienie ucznia do innej klasy, gdy inne formy kary nie przynoszą oczekiwanych rezultatów lub za poważne naruszenie norm moralnych albo prawnych. Decyzję o przeniesieniu ucznia podejmuje dyrektor, rodzic zostaje powiadomiony przez wychowawcę,

7)      zakaz reprezentowania szkoły na imprezach międzyszkolnych,

8)      wnioskowanie do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły.

§ 63

1.   Przeniesienie ucznia do innej szkoły występuje dyrektor szkoły do Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty na wniosek rady pedagogicznej, gdy zastosowanie kar z § 62 ust. 4 p. 1–7 nie wpłynęło na poprawę postępowania ucznia,

2.   Powodem wnioskowania o przeniesienie ucznia i skreślenie go z listy uczniów może być poważne naruszenie zasad i norm zachowania i współżycia społecznego, a w szczególności:

1)      picie alkoholu i przebywanie pod jego wpływem na terenie szkoły oraz na imprezach i wycieczkach organizowanych przez szkołę,

2)      posiadanie, rozprowadzanie albo używanie substancji psychoaktywnych,

3)      stwarzanie sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa innych lub swojego,

4)      stosowanie agresji i przemocy w stosunku do uczniów, nauczycieli lub innych pracowników szkoły.

§ 64

Szkoła ma obowiązek powiadomienia rodziców ucznia o zastosowaniu wobec niego kary.

§ 65

1.   Od kar nałożonych przez wychowawcę uczniowi przysługuje prawo wniesienia uzasadnionego odwołania w formie pisemnej do dyrektora szkoły w terminie 3 dni roboczych od powiadomienia rodziców o przyznanej karze. Dyrektor szkoły w terminie 7 dni rozpatruje odwołanie i informuje pisemnie o rozstrzygnięciu.

2.   Od kar nałożonych przez dyrektora szkoły przysługuje uczniowi prawo wniesienia uzasadnionego pisemnego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły w terminie 7 dni rozpatruje wniosek i informuje pisemnie o rozstrzygnięciu, może przy tym zasięgnąć opinii rady pedagogicznej oraz samorządu uczniowskiego.